language spoken in Madagascar
Phrasebooks > Malagasy phrasebook

Malagasy is the national language of Madagascar.

Pronunciation guideEdit

VowelsEdit

like 'a' in "father"
like 'ay' in "pay"
like 'u' in "rule"
like 'ee' in "see"
like 'ee' in "see"

ConsonantsEdit

Malagasy doesn't use C, W, Q or X.

like "b" in "better"
like "d" in "distance"
like "f" in "file"
like "g" in "go"
like "h" in "hot"
like "j" in "January"
like "c" in "calendar"
like "l" in "lost"
like "m" in "master"
like "n" in "name"
like "p" in "power"
like "r" in "rust"
like "s" in "sew"
like "t" in "toast"
like "v" in "vest"
like "z" in "zebra"

Common diphthongsEdit

Phrase listEdit

Some phrases in this phrasebook still need to be translated. If you know anything about this language, you can help by plunging forward and translating a phrase.

BasicsEdit

Hello. 
Salama. (like Arabic Salaam ) or Manao Hoana (Manow-OWN)
Hello. (informal, used mainly in the North
mbola tsara. (mm-BOOL-uh TSAR-uh)
How are you? 
inona voavoa? (ee-nan vow-vow)
Sir/Madam 
tompoko (TOOM-pook)
Fine, thank you. (literally very good)
tsara be
What is your name? 
inona ny anaranao? (n-new-na knee a-nair-a-now)
My name is ______ ny aranako. 
______ . (knee anaRAkoo.)
Nice to meet you. 
Faly mahafantatra anao ( )
Please. 
azafady. ( az-a-fad)
Where do you come from? 
Avy aiza ianao?
What is your nationality? 
Firenena inona no niavinao?
Are you foreigner? 
Vahiny ve ianao?
Yes, I am. 
Eny, Tompoko!
No, I am not. 
Tsia, Tompoko!
Welcome! 
Tongasoa!
Thank you. 
Misaotra. (meesh-OW-truh)
You're welcome. 
tsy misy fisaorana ( )
Yes. 
Eny. (Any) although 'yoh' is more widely used
No. 
Tsia. (Tseeya)although 'ahh' is more widely used
Excuse me. (getting attention
Azafady-o ( )
Excuse me. (begging pardon
Aza fady. ( )
I'm sorry. Aza fady
. ( ) formal = miala tsiny
Goodbye 
Veloma. (ve-LOOMa)
Goodbye (informal
Zay a . ( )
I can't speak Malagasy [well]. 
Tsy mahay teny malagasy aho ( tsy MA-high tain-NEY malagasy AH-oh)
Do you speak English? 
? ( ?)
Is there someone here who speaks English? 
 ? ( ?)
Help! 
Vonjeo ! ( !)
Look out! 
Masiaka! (Mash-YUCK)
Go away! 
Mandehana! (man-day-HAN)
Good morning. 
Salama e . ( )
Good evening. 
Salama . ( )
Good night. 
. Salama( )
Good night (to sleep
Tafandria mandry . ( )
I don't understand. 
Tsy azoko . ( )
Where is the toilet? 
Aiza Toilety( Aizuh twal-YET-ee)
and 
sy
the 
ny
there is 
misy (mees)
nothing, not 
tsy
I don't have anything (literally there is not, can be used as a reply to beggars)
tsy misy (tsee-mees)
Who are you? 
Iza moa ianao?
I am _____ 
Izaho no/dia _______

===Problems===[olana]

Go away!
Mandehana ("man-day-HAN")
Beware of dog
Alika masiaka ("a-LEEK-ya mash-YUK")

WarningsEdit

Dead End 
Tsy azo aleha.
Do not enter 
Tsy azo idirana.
Zone under security
Toerana voaaro.
No smoking 
Tsy azo ifohana sigara.
Respect the cleanness 
Hajao ny fahadiovana.

CallingEdit

Hello! 
AllO!
Who is it please? 
Iza io azafady?
It is a pleasure to acquire you. 
Faly mandary anao.


NumbersEdit

iray (I-yrah)
roa (ROU-ah)
telo (TEH-lou)
efatra (EH-fatreh)
dimy (DE-mey)
enina (EH-ne)
fito (FEE-tou)
valo (VAH-lou)
sivy (SI-vi)
10 
folo (FOU-lou)
11 
raikambin'ny folo
12 
roambin'ny folo
13 
teloambin'ny folo
14 
efatrambin'ny folo
15 
dimiambin'ny folo
16 
eninambin'ny folo
17 
fitoambin'ny folo
18 
valoambin'ny folo
19 
siviambin'ny folo
20 
roambolo
21 
iraikiambiroapolo
22 
roambiriapolo
23 
teloambiroapolo
30 
telompolo
40 
efapolo
50 
dimampolo
60 
enimpolo
70 
fitompolo
80 
valompolo
90 
sivifolo
100 
zato (ZAH-tou)
200 
roanjato
300 
telonjato
1000 
arivo (ah-REE-voo) like in Antananarivo which means "city of the thousand"
2000 
roa arivo
10,000 
iray alina
100,000 
iray etsy
1,000,000 
iray tapitr'isa
Number __ (train, bus, etc.) 
nomerao __
Half. 
sasany, antsasany, tapany
Less. 
latsaka
More. 
mihoatra

TimeEdit

Now 
izao, ankehitriny
Very late 
avy eo, aoriana
Before 
talohany
Morning 
maraina
In the morning
ny marainany
Afternooni 
tolak'andro
Evening 
hariva
In the evening
ny ariva
Night 
alina

Clock timeEdit

One o'clock in the morning 
iray ora maraina
Two o'clock in the morning 
roa ora maraina
Nine o'clock in the morning 
sivy ora maraina
Noon 
One o'clock in the afternoon 
iray ora antoandro
Two o'clock in the afternoon 
roa ora hariva
Six o'clock in the evening 
enina ora hariva
Seven o'clock in the evening 
fito ora hariva
Quarter 'til seven (in the evening), 18:45 
amin'ny fito latsaka fahefany
Quarter past seven (in the evening), 19:15 
amin'ny fito sy fahefany
Half-past seven, 19:30 
amin'ny fito sy sasany
Midnight 
sasakalina (X)

DurationEdit

_____ minute(s) 
______ X (mini tr)
_____ hour(s) 
______ X (leh-ra)
_____ day(s) 
______ X (and-roe)
_____ week(s) 
______ X (ehrinandro)
_____ months 
______ X (volahnah)
_____ year(s) 
______ X (taouna)
weekly 
isan-kerinandro
monthly 
isam-bolana
annually 
isan-taona

DaysEdit

Today 
androhany
Yesterday 
omaly
Tomorrow 
rahampitso
This week 
ity herinandro ity
Last week 
herinandro ambony
Next week 
herinandro ho avy
Sunday 
alahady
Monday 
alatsinainy
Tuesday 
talata
Wednesday 
alarobia
Thursday 
alakamisy
Friday 
zoma
Saturday 
asabotsy

MonthsEdit

January 
janoary
February 
febroary
March 
martsa
April 
aprily
May 
mey
June 
jona
July 
jolay
August 
aogositra
September 
septambra
October 
oktobra
November 
novambra
December 
desambra

ColorsEdit

Black 
mainty
White 
fotsy
Grey 
volon-davenona
Red 
mena
Blue 
manga
Yellow 
mavo
Green 
maitso
Orange 
volom-boasary
Purple 
ranonombalahy
Brown 
volontany

TransportationEdit

Bus et TrainEdit

How much is a ticket to go to ____ ? 
Ohatrinona ny saran-dalana mankany ____ ? (Ohatrinohna nee sahrah-dalana mankany _____ )
A ticket for ____, please. 
Anaovy saran-dalana iray mankany ____ X. ( anowvee sahrah-dalana iray mankany ______ azafady )
Where is the train/bus ? 
Mankaiza ity masinina/bus ity ? (Mankayza ee-tee masinina /bus ty?)
Where is the train/fiarakodia for ____ ?
____? (Aiza ny masinina/bus mankany ____ ?)
This train/bus stops at ____ ?
X ____ ? (mijanona any _____ ve ty?)
When does the train/bus for ____ leave ?
X _____ X ? (amin'ny fïry no mandeha ny masinina/bus mankany_____ X)
When will the train/bus arrive at _____ ?
X _____ ? (amin'ny fïry ty machine/bus ty no tonga any _____ _____)

By pousse-pousse or other transportationEdit

Pouss-pouss! 
Pousse-pousse!
How much to go to ... ? 
Ohatrinona ny mandeha any .... ?
Too expensive! 
Lafo loatra.
But how much do you often go there? 
Ohatrinona no fandehananao/nareo any ?
It's _____ 
... Mille(French)
Ok, get in! 
Eny ary, midira!
Keep the changes 
Tazony ny famerim-bola
Here's your money. 
Ity ny famerimbolanao.
See you later!
Mandrampihaona indray/amin'ny manaraka indray!
We're almost arrive
Efa ho tonga isika.

DirectionsEdit

Where is the _____ ?? 
aiza ny_____?
...train station ? 
gara ?
...bus station ? 
stationa ?
... airport ? 
seranam-piaramanidina
...downtown? 
ambonivohitra
...neighborhood ? 
toerana akaiky
...youth hostel ? 
...hotel _____ ? 
hôtely hatorizana
...the [American/Australian/British/Canadian] embassy? 
ny ambasady [Amerikanina/Aostralianina/Britanika/Kanadianina] ?
...tourist attractions ? 
Can you show me on the map ? 
Afaka asehonao ahy ve ny sarintany?
Road 
lalana
Turn to the left. 
mihodìna havia
Turn to the right. 
mihodìna havanana
Left 
havia, ankavia
Right
havanana, ankavanana
Straight 
mahitsy
In the direction of _____ 
Aankany ____
After the _____ 
Aorian'ny ____
Before the _____ 
Alohan'ny ____
Locate the _____. 
Atoroy ny ____
Crossroads 
sampan-dalana
North 
avaratra
South 
atsimo
East 
atsinanana
West 
andrefana
On top 
ambony
On bottom 
ambany

TaxiEdit

Taxi! 

Fiara karetsaka!

Take me to ___, please. 
Atero any (ary) amin'ny _____ anie aho, azafady.
How much does it cost to go to _____? 
Ohatrinona kay mandeha any (ary) amin'ny _____ ?
Take me there, please. 
Atero etsy anie aho, azafady.
Is it so far away from here?
Lavitra avy eto ve izany?
Thank you in advance!
Misaotra anao mialoha!
Stop here!
Ajanony eto!
Speed it up!
Malakilaky kely!
Keep the change!
Tazony ny famerimbola!

MoneyEdit

Money=Vola "Vula"

In Madagascar, the currency name is "Ariary" symbolized as "AR" or Malagasy ARIARY.

1Ar One Ariary

50Ar Fifty ______ Dimampolo Ariary

100 Ar Ariary Zato

500 Ar Dimanjato Ariary

1000 Ar Arivo Ariary

2000 Ar Roa Arivo Ariary

5000 Ar Dimy Arivo Ariary

10.000 Ar Iray Alina Ariary

20.000 Ar Roa Alina Ariary

EatingEdit

sakafo : aliments; mihinana : manger;

A table for one/two people, please. 
Latabatra ho an'olona iray/ndroa,azafady.
Can I have a menu ? 
Afaka mahazo Menio ve?
What is the house specialty 
Inona no manavanana ny ato?
Is there a local specialty? 
I am vegetarian. 
Tsy mihinan-kena aho.
I do not eat pork. 
Tsy mihinan-kisoa aho.
I eat kosher meat. 
Tsy mihinana afatsy hanin-jiosy aho.
Can you cook light ? (with less oil/butter/fat
Afaka manao nahandro matsatso ve ianao.
menu 
Menio
à la carte 
Breakfast 
Sakafo maraina
Lunch 
Sakafo antoandro
Dinner 
Sakafo hariva
I would like _____ 
Te___aho
I would like a meal with _____. 
Te hiara-sakafo amin'i_____aho.
Chicken 
henan akoho (EN-ahn a-KOO)
Beef 
henan omby (En-ahn OOMB)
Fish 
Trondro
Salmon 
Tuna 
White fish 
Cod 
Seafood 
Hazandranomasina
Lobster 
Clams 
Oysters 
Snails 
Sifotra
Frogs 
Sahona
Ham 
Pork 
. Henakisoa
Cheese 
Eggs 
Atody
Salad 
Vegetables 
anana
Fruit 
voankazo (vwan KAZoo)
Banana
kata-kata
bread 
mofo (MOOF)
Toast 
Rice 
vary
Beans 
Tsaramaso (X)
Can I have a glass of _____? 
zao mety mahazo verra ny ____?
Can I have a packet of _____? 
Can I have a bottle of _____?
Coffee 
café
Tea 
Dite
Juice 
Ranomboankazo
Sparkling Water 
Water 
rano
Beer 
Red/White wine 
Can I have some _____? 
Afaka mahazo______
Sugar 
sira mamy
Salt 
sira
Pepper 
Butter 
Dobera
Excuse-me ? (to get attention)
azafady (aza-FAD)
I'm finished 
Lany!
It was delicious (literally very tasty)
matsiro be
I am (very) full (after having eaten lots of food)
voki (be) sao
You can clean the table. 
Afaka diovinao ny latabatra.
The check please. 

BarsEdit

Do you serve alcohol ? 
Aiza ny toaka ?
Do you have table service? 
One beer, please. 
Alefaso aty ny labiera
A glass of red/white wine, please. 
One bottle please. 
Omeo tavoangy iray azafady.
Whisky 
Vodka 
Rum 
toaka
Water 
rano
Soda
Orange juice 
ranom-boasary
Do you have bar snacks (Chips or nuts) ?
Another, please. 
Omeo hafa, azafady.
Another for the table, please. 
What time do you close? 
Amin'ny firy no mikatona ianareo?

ShoppingEdit

Do you have this in my size 
Misy antonina ahy ve ny tahak'ity ?
How much does this cost ? 
Hoatrinona ?
How? 
Ahoana?
That's expensive ! 
Lafo loatra !
Drop it! 
Aoka aloha!
Do you accept [US dollars/Pound Sterling]? 
Mandray Dollar Amerikana ve ianareo?
Expensive 
lafo
Cheap 
mora
I cannot pay. 
Tsy mahavidy aho
I don't want that 
Tsy mila aho.
You confused me. 
Fitahinao aho
I'm not interested. 
Tsy mila aho
I understand. 
Mazava/Azoko.
I would like to use a sack? 
Mila harona ve ianao?
I need ____. 
mila ____ aho
...toothpaste.
Dentifrice.(French)
...a toothbrush. 
Borosy nify.
...tampons. 
tampô
...
...soap. 
savony
...shampoo. 
savony anasàna loha
...pain reliever (aspirin, ibuprofen
aspirinina, ibuprofene (ahs-pee-RIN, ee-bew-proh-fay-n)
...cold medicine. 
...stomach medicine. 
...a razor. 
fitaovam-piaratana (fee-taw-vam-pee-ya-RAH-tan)
...batteries. 
bateria, pila (bah teh REE, peel)
...umbrella 
elo (AY-loo)
...sunscreen. 
fiarovana ny hoditra amin'ny masoandro
...a postcard. 
karatra paositra, kara-paositra
...stamps. 
kase (kah-SEH)
...letter paper. 
taratasy hanoratana (tah-ra-TAHS ah-noo-RAH-tan)
...a pen. 
penina (Pehn)
...books in English 
boky miteny anglisy
...a newspaper in English. 
gazety miteny anglisy
...a Malagasy-English dictionary. 
rakibolana malagasy-anglisy

DrivingEdit

I would like to rent a car. 
tia hanofa fiara aho
I would like to get insurance ? 
aiza no ahazoako fiantohana/assurance
Stop (on a sign
stop
Yield 
Parking prohibited
tsy az ijanonana
Speed limit 
fe-kafainganana
Gas station 
Gas 
Diesel 

AuthorityEdit

Use the word Tompoko ("TOOM-pook") (unisex: sir/madam) after a sentence when speaking to an elder/authority figure.

I did not do anything wrong. 
Tsy nanao ratsy na inona na inona aho
It's a mistake. 
Misy diso.
Where are you taking me ? 
Entinareo aiza aho
Am I under arrest? 
Samborinareo ve aho
I am a(n) American/Australian/British/Canadian. 
Vazaha amerikanina/aostralianina/britanika/kanadiana aho
I demand to call the American/Australian/British/Canadian embassy 
Mangataka hiantso ny ambasady amerikanina/aostralianina/britanika/kanadiana aho
I want to talk with a lawyer. 
tia hiteny amy mpisolovava aho.
Can I simply pay a fine ? 
Afaka mandoa ny lamandy/dina ve aho?

HelpEdit

Could you help me? 
Afaka manampy ahy ve ianao?
What can I help you? 
Inona no azoko anampiana anao?
I'm sick. 
Marary aho.
Could you call a doctor? 
Afaka miantso mpitsabo ve ianao?
Call an Ambulance! 
Miantsoa Ambulance.

Expresssions & GlossaryEdit

I don't know. 
Tsy haiko.
Ask to someone. 
Anontanio olona.
Find it! 
Tadiavo!
Take! 
Alaivo!
Give back! 
Avereno!
Why? 
Nahoana?
Because 
Satria
Over here! 
Mandehana aty!
I can't see! 
Tsy hitako!
Come on! 
Andao e!
It's enough! 
Ampy izay!
Make it better! 
Ataovy tsara!
Good job!
Tsara be!
Get in! 
Midira!
Get out! 
Mivoaha!
I got it! 
Azoko.
You're lucky! 
Tsara vintana ianao!
It's a pity! 
Indrisy!
Enjoy your meal! 
Mazotoa homana!
Have a nice day! 
Mirary tontolo andro finaritra!
Happy new year! 
Tratrin'ny taom-baovao!
Week End 
Faran'ny herin'andro
Cool! 
Mahafinaritra!
I'm too hot! 
Mafana be aho!
I'm cold! 
Mangatsiaka aho!
Next time 
Amin'ny manaraka !
Next Week 
Amin'ny herin'andro
Come here
Mandehana aty!
Can I take a picture here? 
Afaka maka sary eto ve aho?
No matter 
Tsy maninona.
It's a pleasure for me 
Tena ho afaliana ho ahy.
It's done. 
Vita.
Not yet. 
Mbola
Already 
Sahady
Don't worry! 
Aza manahy!
How to do ... ? 
Ahoana no manao ny ... ?
When are you free? 
Amin'ny oviana ianao no malalaka?
I'm busy 
Mbola tsy afaka aho.
I'm free. 
Afaka aho.
Where are you now? 
Aiza ianao izao?
I'm at the ... 
Efa eto amin'ny ...

Regional greetingsEdit

In Madagascar, each region has its own greetings.

TOAMASINA 
Manakory e! Akory lahaly?!
NORTHERN REGION 
Mbola tsara!
SOUTHERN REGION 
Akory koahy! Finaritra!
This Malagasy phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!