Bantu language of Botswana and South Africa
Phrasebooks > Tswana phrasebook

Tswana (Setswana) is spoken in Botswana and South Africa.

Pronunciation guide edit

Vowels edit

Consonants edit

Common diphthongs edit

Phrase list edit

Basics edit

Common signs

OPEN
bula
CLOSED
tswala
ENTRANCE
kgoro/mojako/lebati
EXIT
tswa/tswaya fa
PUSH
kgorometsa
PULL
goga
HERE
kafa/ fa
THERE
kafoo/foo
TOILET
ntlwana ya boithuselo
MEN
banna/borre
WOMEN
basadi/bomme
LADY
nchadinyana/msadinyana

Greeting edit

Hello.
Dumela (One person) Dumelang (More than one person)
Dumela Rra - when addressing a man, Dumela Borra - when addressing men, more than one
Dumela Mma - when addressing a woman Dumela Bomma - when addressing women, more than one
Hello. (informal)
. (Dumela ), singular; (Dumelang), plural
How are you?
O tsogíle jang? (O tsogile ?)
Fine, thank you.
. (Ke tsogile / Ke a leboga )
What is your name?
? (Leina la gago ke mang ?)
My name is _______.
(Leina la me ke ________.)
Nice to meet you.
. (Ke itumela go go itse )
Please.
. (Ka tsweetswee )
Thank you.
. (Ke a leboga )
You're welcome.
. (O amogelesegile )
Yes.
. (Ee )
No.
. (Nnyaa )
Excuse me. (getting attention)

Tshwarelo rre: . ( )

Excuse me. (begging pardon)
. ( )
I'm sorry.
. (Ke kopa maitshwarelo )
Goodbye Sala sentle - stay well Tsamaya sentle - go well
Goodbye (informal)
Go siame
I can't speak Tswana [well].
[ ]. ( [Ga ke itse go bua Setswana sentle ])
Do you speak English?
? (A o bua sekgowa ?)
Is there someone here who speaks English?
? (A gona le mongwe fa yo o buang sekgowa ?)
Help!
! (Thusa !)
Look out!
! (Bona koo !)
Good morning.
. (Moso o itumedisang )
Good evening.
. (motshegare )
Good night.
. (Bosigo jo bo monate/boitumedisang )
Good night (to sleep)
. (Robala sentle )
I don't understand.
. (Ga ke tlhaloganye )
I (really) don't know.
(Ga ke itse (tota))
Come here boy/girl.
(Tla kwano mosimane/mosetsana)
Where is the toilet?
? (Ntlwana ya boithusetso e kae?)

Problems edit

Leave me alone.
. (ntlogele .)
Don't touch me!
! (o seka wa ntshwara/o seka wa nkgoma !)
I'll call the police.
. (ke tla leletsa mapodise .)
Police!
! (mapodise !)
Stop! Thief!
! ! (ema !legodu !)
Are you crazy?!
? ! (Wa tsenwa?!)
I will beat you!
! (Ke tlago betsa!)
I need your help.
. (ke kopa thuso ya gago .)
It's an emergency.
. (ke ka tshoganetso .)
I'm lost.
. (ke latlhegile/ke timetse .)
I lost my bag.
. (ke latlhegetswe ke kgetsana yame .)
I lost my wallet.
. (ke latlhile sepache same .)
I'm sick.
. (ke a lwala .)
I've been injured.
. (ke gobetse .)
I need a doctor.
. (ke batla ngaka .)
Can I use your phone?
? (ke ka dirisa mogala wa gago ?)

Numbers edit

1
(bongwe )
2
(bobedi )
3
(boraro )
4
(bone )bone
5
(botlhano )
6
(boratato )
7
(bosupa )
8
(borobabobedi )
9
(borobabongwe )
10
(lesome )lesome
11
(lesome-le-bongwe )
12
(lesome-le-bobedi )
13
(lesome-le-boraro' )
14
(lesome-le-bone)
15
(lesome-le-botlhano )
16
(lesome-le-borataro )
17
(lesome-le-bosupa )
18
(lesome-le-borobabobedi )
19
(lesome-le-borobabongwe )
20
(masome-a-mabedi )
21
(masome-a-mabedi-le bongwe )
22
(masome-a-mabedi-le-bobedi' )
23
(masome-a-mabedi-le-boraro )
30
(masome-a-maroro )
40
(masome-a-mane )
50
(masome-a-matlhano )
60
(masome-a-marataro )
70
(masome-a-supa )ma
80
(masome-a-robabobedi )
90
(masome-a-robabongwe )
100
(lekgolo )lekgolo
200
(makgolo-a-mabedi )
300
(makgolo-a-mararo )
1,000
(sekete )sekete
2,000
(kete-tse-pedi )
1,000,000
(sedikadike )
1,000,000,000
( )
1,000,000,000,000
( )
number _____ (train, bus, etc.)
(dipalo )
half
(sephatlo )
less
(bonnye )
more
(bontsi )

Time edit

now
(jaanong )
later
(kgantele )
before
(lantlha )
morning
(moso )
afternoon
(motshegare )
evening
(maitsebowa )
night
(bosigo )

Clock time edit

one o'clock AM
(nako ya bongwe maphakela )
two o'clock AM
(nako ya bobedi maphakela )
noon
(motshegare )
one o'clock PM
(nako ya bongwe maitsebowa )
two o'clock PM
(nako ya bobedi maistebowa )
midnight
(bosigo-gare )

Duration edit

10_____ minute(s)
(metsotso' )
___5__ hour(s)
(di oura )
_____ day(s)
(matsatsi )
_____ week(s)
(dibeke )
_____ month(s)
(dikgwedi )
_____ year(s)
(dingwaga )

Days edit

today
(gompieno )g
yesterday
(maabane )
tomorrow
(kamoso )
this week
(beke e tlang )
last week
(beke ee fetileng )
next week
(beke ee tlang )
Sunday
(tshipi )
Monday
(mosupologo )
Tuesday
(labobedi )
Wednesday
(laboraro )
Thursday
(labone )
Friday
( labotlhano)
Saturday
(matlhatso )

Months edit

January
(Hirikgong )
February
(tlhakole )
March
(mopitlo)
April
(moranang )
May
(motsheganong )
June
(seetebosigo )
July
(phukwi )
August
(phatwe )
September
(lwetsi )
October
(Diphalane )
November
(ngwanatsele )
December
(sedimonthole )

Writing time and date edit

Colors edit

black
(bontsho )
white
(bosweu )
gray
(borokwa )
red
(boshibidu )
blue
(botala jwa loapi )
yellow
(seroloana )
green
(botala jwa tlhaga )
orange
(meals wa namune/wa lephutshe )
purple
(phepole )
brown
(bosetlha )

Transportation edit

Bus and train edit

How much is a ticket to _____?
(thekete ke bokae? )
One ticket to _____, please.
(thekete e le nngwe ko_______tsweetswee )
Where does this train/bus go?
(terena kgotsa base e e ya kae? )
Where is the train/bus to _____?
(terena kgotsa base e ya ko_______? )
Does this train/bus stop in _____?
(a base kgotsa terenae e ema ko_______? )
When does the train/bus for _____ leave?
( )
When will this train/bus arrive in _____?
(terenakgotsa base e e tla goroga leng ko______?)

Directions edit

How do I get to _____ ?
(ke goroga jang koo______? )
...the train station?
(....maemelo a terena? )
...the bus station?
(....maemelo a dibaee? )
...the airport?
(...maemelo a difofane? )
...downtown?
(ko toropong? )
...the youth hostel?
( )
...the _____ hotel?
( )
...the American/Canadian/Australian/British consulate?
( )
Where are there a lot of...
(ke ko kae ko go nang le_______se sentsi? )
...hotels?
( )
...restaurants?
( )
...bars?
(dibara? )
...sites to see?
( )
Can you show me on the map?
(a o ka mpontsha mo mmepeng? )
street
(mokgwatha )
Turn left.
(kapogela ho molema )
Turn right.
(kapogela ho moja)
left
(molema )
right
(moja )
straight ahead
(stamaela ho sele )
towards the _____
(go lebagana le______ )
past the _____
(fetaa fa.... )
before the _____
(sele ga________ )
Watch for the _____.
(o lebelele_______ )
intersection
(mahosano )
north
(bokone )
south
(borwa )
east
(bothaba )
west
(bophirima )
uphill
(jodimo ja thaba )
downhill
(ho tlase ja thaba )

Taxi edit

Taxi!
( )
Take me to _____, please.
(tonki)
How much does it cost to get to _____?
(ke go ya ko....? )
Take me there, please.
(nkisa teng,ka tsweetswee )

Lodging edit

Do you have any rooms available?
(a le ya borobalo ee senang ope? )
How much is a room for one person/two people?
(ke bokae ntlwana ya borobalo fa motho a le mongwe kgotsa ba le babedi? )
Does the room come with...
(a ntlwana e tla ka_______? )
...bedsheets?
( )
...a bathroom?
(ntlawana ya go tlhapela? )
...a telephone?
(mogala? )
...a TV?
(setshwantsho sa motshikinyego?)
May I see the room first?
(a nkabona ntlwana ya borobalo pele? )
Do you have anything quieter?
( )
...bigger?
(setona? )
...cleaner?
(bophepa? )
...cheaper?
(tlhwatlhwa tlase? )
OK, I'll take it.
(go siame,ke tla e tsaya )
I will stay for _____ night(s).
(ke nna bosigo(ma)a le______)
Can you suggest another hotel?
( )
Do you have a safe?
( )
...lockers?
( )
Is breakfast/supper included?
(a dijo tsa phakela kgotsa bosigo mo teng? )
What time is breakfast/supper?
(dijo tsa phakela kgotsa bosigo ke nako mang? )
Please clean my room.
(ka tsweetswee phepafatsa ntlwana yame ya borobalo )
Can you wake me at _____?
(a o ka ntsosa ka______? )
I want to check out.
( )
nails
(manala )
hair
(Morris/Morriri )
Hot
(Bolelo/Bollo )
Cold
(Tsididi/Maroro )

Money :(Madi) edit

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
( )
Do you accept British pounds?
( )
Do you accept euros?
( )
Do you accept credit cards?
( )
Can you change money for me?
( )
Where can I get money changed?
( )
Can you change a traveler's check for me?
( )
Where can I get a traveler's check changed?
( )
What is the exchange rate?
( )
Where is an automatic teller machine (ATM)?
( )

Eating edit

A table for one person/two people, please.
(ke kopa tafole ya motho ale mongwe kgotsa ba le babedi,ka tsweetswee )
Can I look at the menu, please?
( )
Can I look in the kitchen?
(a nka bona mo ntlwaneng ya boapeelo? )
Is there a house specialty?
(a gona le tsa ntlo tse di kgethegileng? )
Is there a local specialty?
(a gona le tsa setso/setswana tse di kgethegileng? )
I'm a vegetarian.
(ke ja merogo fela )
I don't eat pork.
(ga ke je nama ya kolobe )
I don't eat beef.
(ga ke je nama ya kgomo )
I only eat kosher food.
( )
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)
( )
fixed-price meal
( )
a la carte
( )
breakfast
(dijo tsa moso/phakela )
lunch
(dijo tsa motshegare )
tea (meal)
(tee/mogodungwana (dijo) )
supper
(dijo tsa selalelo/maitseboa )
I want _____.
(ke batla go ________ )
I want a dish containing _____.
(ke batla tse di nang le_______ )
chicken
(nama ya kgogo )
beef
(nama ya kgomo )
fish
(tlhapi )
ham
( )
sausage
( )
cheese
(botoro )
eggs
(mae )
salad
( )
(fresh) vegetables
(merogo e e phepa )
(fresh) fruit
(maungo a a phepa )
bread
(borotho/senkgwe )
toast
( )
noodles
( )
rice
( )
beans
(dinawa )
May I have a glass of _____?
(ke kopa galase ya_______? )
May I have a cup of _____?
(ke kopa kopi ya________? )
May I have a bottle of _____?
(ke kopa botlele ya_______? )
coffee
(kofi )
tea (drink)
(tee/mogodungwana (nwa) )
juice
(matute a maungo )
(bubbly) water
( )
(still) water
( )
beer
(biri )
red/white wine
(mofine o mohibidu/o mosweu )
May I have some _____?
(ke kopa_____? )
salt
(letswai )
black pepper
( )
butter
(botoro )
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
( )
I'm finished.
(ke feditse )
It was delicious.
(go ne go le monate )
Please clear the plates.
(ka tsweetswee tsaya dijana )
The check, please.
( )

Bars edit

Do you serve alcohol?
(o rekisa bojalwa? )
Is there table service?
( )
A beer/two beers, please.
(beri /diberi bobedi )
A glass of red/white wine, please.
(galasi ya mofine e shibidu/swewu, ka tsweetswee )
A pint, please.
( )
A bottle, please.
( )
_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please.
( )
whiskey
(ugologo )
vodka
( )
rum
( )
water
(metsi )
club soda
( )
tonic water
( )
orange juice
( )
Coke (soda)
( )
Do you have any bar snacks?
( )
One more, please.
(e nngwe,ka tsweetswee )
Another round, please.
( )
When is closing time?
(go tswalwa nako mang? )
Cheers!
( )

Shopping edit

Do you have this in my size?
( )
How much is this?
(ke bokae se? )
That's too expensive.
(se a tura thata )
Would you take _____?
(ao ka tsaya_______? )
expensive
(tura )
cheap
(ga se turu )
I can't afford it.
( )
I don't want it.
(ga ke e batle )
You're cheating me.
(o a ntsietsa )
I'm not interested.
(.ga kena kgatlhego.)
OK, I'll take it.
(go siame,ke tla e tsaya )
Can I have a bag?
(ke kopa beke? )
Do you ship (overseas)?
( )
I need...
(ke batla_______ )
...toothpaste.
(borache jwa meno )
...a toothbrush.
( )
...tampons.
. ( )
...soap.
(molora oo tlhapang )
...shampoo.
( )
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
( )
...cold medicine.
(molemo oo tsidid )
...stomach medicine.
... (molemo wa mala )
...a razor.
(legare )
...an umbrella.
(sekhukhu )
...sunblock lotion.
(setlolo sa go ithireletsa letsatsi )
...a postcard.
( )
...postage stamps.
(stempe sa poso )
...batteries.
( )
...writing paper.
(pampiri ya go kwalela )
...a pen.
(pena )
...English-language books.
(buka ya sekgoa/se esemane )
...English-language magazines.
( )
...an English-language newspaper.
(pampiri ya dikgang ya sekgoa )
...an English-English dictionary.
( )

Driving edit

I want to rent a car.
(ke batla go adimisa koloi )
Can I get insurance?
( )
stop (on a street sign)
(ema )
one way
(tsela ele nngwe )
yield
( )
no parking
( )
speed limit
(selekanyetso sa lobelo )
gas (petrol) station
( )
petrol
( )
diesel
( )

Authority edit

I haven't done anything wrong.
(ga ke a dira sepe se se molato )
It was a misunderstanding.
(e ne e le tlhoka kutlwisisanyo )
Where are you taking me?
(o nkisa kae? )
Am I under arrest?
(a ke tsena mo kgolegelong? )
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
(ke moagedi wa ko america/australia/britis/canadian )
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
( )
I want to talk to a lawyer.
(ke batla go bua le mmueledi )
Can I just pay a fine now?
(a ke ka duela madi a molato jaanong?)

Learning more edit

Setswana Info wiki - A Tswana reference for residents of Botswana

This Tswana phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!