Hiligaynon language spoken in the Western Visayas region of the Philippines
Phrasebooks > Hiligaynon phrasebook

Hiligaynon is spoken in the Western Visayas region as well as in Soccsksargen region of Mindanao, in the Philippines. It is a part of the family of Visayan languages. The language contains many Spanish loanwords. It is also known as Ilonggo because many of the speakers originate in the province of Iloilo and has a total of 11 million speakers making it the 3rd most spoken native language in the Philippines and the 2nd most-spoken Visayan language after Cebuano.

Pronunciation guideEdit

VowelsEdit

a
like 'a' in "apple"
e
like 'e' in "bed" (often silent at the end of a word)
i
like 'i' in "fin"
o
like 'o' in "dog"
u
like 'oo' in "hoop"

ConsonantsEdit

b
like 'b' in "bed"
c
like 'k' in "kid"
d
like 'd' in "dog"
f
like 'ph' in "phone"
g
like 'g' in "go"
h
like 'h' in "help"
j
like 'dg' in "edge"
k
like 'c' in "cat"
l
like 'l' in "love"
m
like 'm' in "mother"
n
like 'n' in "nice"
p
like 'p' in "pig"
q
like 'q' in "quest" (with "u", almost always)
r
like 'r' in "row"
s
like 'ss' in "hiss"
t
like 't' in "top"
v
like 'v' in "victory"
w
like 'w' in "weight"
x
like 'cks' in "kicks", 'h' in "help"
y
like 'y' in "yes", like 'ie' in "pie"
z
like 'z' in "haze"

Common digraphsEdit

ay
like 'ai' in "chai"
aw
like 'ow' in "cow"
ey
like 'ay' in "say"
iw
like 'iw' in "eew"
ow
like 'ow' in "row"
oy
like 'oy' in "boy"

Phrase listEdit

BasicsEdit

Common signs


OPEN
bukas (boo-KAHSS)
CLOSED
sarado (sah-RAH-daw)
ENTRANCE
sululodan (soo-loo-LAW-dahn)
EXIT
guluwaan (goo-loo-WAH-ahn)
PUSH
tulod (too-LAWD)
PULL
butong (BOO-tawng)
TOILET
palamus-onan (pah-lah-mooss-AW-nahn)
MEN
lalaki (lah-LAH-kee)
WOMEN
babaye (bah-BAH-yeh)
FORBIDDEN
ginadumili (gih-nah-doo-mee-LEE)
Hello.
Hello. (Same as in English)
Hello. (informal)
Hi. (Same as in English)
How are you?
Kumusta ka na? (koo-MOOSS-tah KAH nah?)
Fine, thank you.
Maayu man ako. (mah-AH-yaw man ah-KAW)
What is your name?
Ano ang pangalan mo? (ah-NAW ahng pah-NGAH-lahn maw?)
My name is ______ .
Ang pangalan ko ay si ______ . (ahng pah-NGAH-lahn kaw igh see ______.)
Nice to meet you.
Nalipay ako makilala ka. (nah-LEE-pigh ah-KAW mah-kee-LAH-lah kah)
Please.
Palihog. (pah-LEE-hawg)
Thank you.
Salamat. (sah-LAH-maht)
You're welcome.
Wala sang anuman. (wah-LAH sahng ah-naw-MAHN)
Yes.
Huo. (HOO-aw)
No.
Indi. (ihn-DEE)
Excuse me. (getting attention)
Palihog sang madali lang. (pah-LEE-hawg sahng mah-DAH-lee lahng)
I'm sorry.
Pasensyaha lang ako. (pah-SEHN-shah-hah lang akoh)
Goodbye
Asta sa liwat. (ahss-TAH sah lee-WAHT)
Goodbye (informal)
Bai Bai. (Bye Bye)
I can't speak Illongo well.
Indi ako makahambal sang Illongo sang maayu. (ihn-DEE ah-KAW mah-kah-hahm-BAHLL sahng ih-LAWNG-gaw sahng mah-AH-yoo)
Do you speak English?
Makahambal ka sang Ingles? (MakaHAMbal ka sang INGgles?)
Is there someone here who speaks English?
May ari diri makahambal sa Ingles (migh ah-REE dee-REE mah-kah-hahm-BAHLL sah eeng-LEHSS?)
Help!
Bulig! (BOO-lihg!)
Look out!
Lantaw-a sang maayo! (lahn-TOW-ah sahng mah-AH-yaw!)
Good morning.
Maayo nga aga. (mah-AH-yaw ngah AH-gah)
Good evening.
Maayo nga hapon. (mah-AH-yaw ngah HAH-pawn)
Good evening.
Maayo nga gab-i. (mah-AH-yaw ngah gahb-EE)
Good night (to sleep)
Tulog na 'ta. (TOO-lawg nah tah)
I don't understand.
Indi ko maintindihan. (ihn-DEE kaw mah-ihn-tihn-dee-HAHN)
Where is the toilet?
Diin ang kasilyas? (dih-EEN ahng kah-SIHLL-yas?)

ProblemsEdit

Leave me alone.
Pabayaa ako. (pah-bah-YAH-ah ah-KAW)
Don't touch me!
Indi ko pagtanduga! (InDEE ko pagTANDUG-gah)
Police!
Pulis! (poo-LEESS!)
I'll call the police.
Tawgun ko ang pulis. (tow-GAWN kaw ahng poo-LEESS)
Stop! Thief!
Tama na! Kawatan! (Tahmah nah! KaWAHtan!)
I need your help.
Kailangan ko sang bulig mo. (Kay-LAH-ngan ko sang BuLIG)
I'm lost.
Nadula ako. (Nah-DU-lah ako.)
I lost my bag.
Nadula ko ang bag ko. (Nah-DU-lah ko ang bag ko)
I lost my wallet.
Nadula ko ang wallet ko. (Nah-DU-lah ko ang wallet ko)
I'm sick.
May-sakit ako. (migh sah-KIHT ah-KAW.)
I've been injured.
Nasugatan ako. (nah-soo-GAH-tahn ah-KAW.)
I need a doctor.
Kailangan ko sang duktor. (Kay-LAH-ngan ko sang DUK-tor)
Can I borrow your phone?
Pwede hulamon ang telepono mo? (PuweDEH huLAHmon ang telePONO mo?)

NumbersEdit

1
isa (ee-SAH)
2
duha (doo-HAH)
3
tatlo (taht-LAW)
4
apat (ah-PAHT)
5
lima (lee-MAH)
6
anum (ah-NAWM)
7
pito (pee-TAW)
8
walo (wah-LAW)
9
siyam (shahm)
10
pulo (POO-law)
11
napulo kag isa (nah-POO-loog ee-SAH)
12
napulo kag duha (nah-POO-loog doo-HAH)
13
napulo kag tatlo (nah-POO-loog taht-LAW)
14
napulo kag apat (nah-POO-loog ah-PAHT)
15
napulo kag lima (nah-POO-loog lee-MAH)
16
napulo kag anom (nah-POO-loog ah-NAWM)
17
napulo kag pito (nah-POO-loog pee-TAW)
18
napulo kag walo (nah-POO-loog wah-LAW)
19
napulo kag siyam (nah-POO-loog shahm)
20
duha ka napulo (doo-HAH kah nah-POO-law)
21
duha ka napulo'g isa (doo-HAH kah nah-POO-lawg ee-SAH)
22
duha ka napulo'g duha (doo-HAH kah nah-POO-lawg doo-HAH)
23
duha ka napulo'g tatlo (doo-HAH kah nah-POO-lawg taht-LAW)
30
tatlo ka napulo (taht-LAW kah nah-POO-law)
40
apat ka napulo (ah-PAHT kah nah-POO-law)
50
lima ka napulo (lee-MAH kah nah-POO-law)
60
anom ka napulo (ah-NAW kah nah-POO-law )
70
pito ka napulo (pee-TAW kah nah-POO-law)
80
walo ka pulo (wah-LAW kah POO-law)
90
siyam ka pulo (shahm kah POO-law)
100
isa ka gatos (ee-SAH kah gah-TAWSS)
200
duha ka gatos (doo-HAH kah gah-TAWSS)
300
tatlo ka gatos (taht-LAW kah gah-TAWSS)
1,000
isa ka libo (ee-SAH kah LEE-baw)
2,000
duha ka libo (doo-HAH kah LEE-baw)
10,000
laksa (lahck-SAH)
1,000,000
milyon (mihll-YAWN)
1,000,000,000
bilyon (bihll-YAWN)
1,000,000,000,000
trilyon (trihll-YAWN)
number _____ (train, bus, etc.)
numero sang tren, bus (NOO-meh-raw sahng trehn, booss)
half
katungâ (kah-too-NGAH' )
less
diotay (JOO-tigh )
more
madamo (mah-DAH-maw' )

TimeEdit

now
subong (soo-BAWNG)
later
karun (kah-RAWN)
before
sang-una (sahng-OO-nah)
morning
aga (AH-gah)
afternoon
hapon (HAH-pawn)
evening
gab-i (gahb-EE)
night
gab-i (gahb-EE)

Clock timeEdit

one o'clock AM
a la una sang kaagahun (ah lah OO-nah sahng kah-ah-GAH-hoon)
two o'clock AM
a las dos sang kaagahun (ah lahss dawss sahng kah-ah-GAH-hoon)
noon
udto (ood-TAW)
one o'clock PM
a la una sang hapon (ah lah OO-nah sahng HAH-pawn)
two o'clock PM
a las dos sang hapon (ah lahss dawss sahng HAH-pawn)
midnight
tungang gab-i (too-NGAHNG gahb-EE)

DurationsEdit

___ second(s)
___ na ka sekundo (___ nah kah seh-KOON-daw)
___ minute(s)
___ na ka minuto (___ nah kah meh-NOO-taw)
___ hour(s)
___ na ka oras (___ nah kah AW-rahss)
___ day(s)
___ na ka adlaw (___ nah kah ahd-LOW)
___ week(s)
___ na ka semana (___ nah kah seh-MAH-nah)
___ month(s)
___ na ka bulan (___ nah kah BOO-lahn)
___ year(s)
___ na ka tuig (___ nah kah too-EEG)

DaysEdit

today
subong nga adlaw (soo-BAWNG ngah ahd-LOW)
yesterday
kagapon (kah-GAH-pawn)
tomorrow
buwas (boo-WAHSS)
this week
subong nga semana (soo-BAWNG ngah seh-MAH-nah)
last week
sadto nga semana (sahd-TAW ngah seh-MAH-nah)
next week
sunod nga semana (soo-NAWD ngah seh-MAH-nah)


Monday
Lunes (LOO-nehss)
Tuesday
Martes (mahr-TEHSS)
Wednesday
Miyerkoles (MYEHR-koo-lehss)
Thursday
Huwebes (hoo-WEH-behss)
Friday
Biyernes (BYEHR-nehss)
Saturday
Sabado (SAH-bah-daw)
Sunday
Domingo (doo-MEENG-gaw)

MonthsEdit

January
Enero (eh-NEH-raw)
February
Pebrero (pehb-REH-raw)
March
Marso (mahr-SAW)
April
Abril (ahb-REELL)
May
Mayo (MAH-yaw)
June
Hunyo (HOON-yaw)
July
Hulyo (HOOLL-yaw)
August
Agosto (ah-GAWSS-taw)
September
Septyembre (seep-TYEHM-breh)
October
Oktobre (awck-too-breh)
November
Nobiyembre (nawb-YEHM-breh)
December
Disyembre (deess-YEHM-breh)

Writing time and dateEdit

Dates can be written as follows:

  • English format: September 11, 2021 would be Septiembre 11, 2021
  • Spanish format: September 11, 2021 would be ika-11 sang Septiembre, 2021

Times are written as in English (as in 2:23AM) but spoken in Spanish (as in a las says baynte tres sang kaagahun).

TransportationEdit

Transportation
Transportasyon (Trans-por-ta-syon)
How much is from ____ to ____?
Pila ang bayad halin sa ____ hasta sa _____? (Pee-la ang Bah-yad ha-lin sa ___ Has-ta sa ____?)
Please pass the payment.
Palihog bayad. (Pa-lee-hog bah-yad)
Where does this jeepney/bus/ship go?
Diin ang jeep/bus/barko ni ga pakadto? (Dee-in ang jeep/boos/bar-koh ni gah PAH-kad-toh)
How much is the payment?
Pila ang bayad? (Pee-la ang Bah-yad?)
What time does this bus/ship go?
Ano oras ga-halin ang bus/barko na ini? (Ano O-RAS gah-ha-LIN ang boos/barko na ee-ni?)
What time does this bus/ship arrive?
Ano oras ma-abot ang bus/barko na ini? (Ano O-RAS ma-ah-bot ang bar-koh na ee-ni?)

Jeepney, Bus, ShipEdit

Jeepney
Jeep (Jeep)
Bus
Bus (Boos)
Ship/Boat
Barko (Bar-KOH)

TaxiEdit

Taxi!
Taksi! (Tak-SEE)
Take me to ____, please.
Palihog, pakadto-a ako sa ____. (Pa-LEE-hog, pa-KAD-too-AH ako sa ___.)
How much does it cost to get to ____?
Pila ang bayad pakadto sa ____? (Pee-la ang Bah-YAD pa-KAD-too sa ____?)
Please, take me there.
Palihog, pakadto-a ako didto. (Pa-LEE-hog, pa-KAD-too-AH ako DIDtoh)

MoneyEdit

Money.
Kwarta. (KUWAR-tah)
Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Ga-baton kamo sang Amerikanong/Australyanong/Kanadiyanong dolyar? (Ga-BAHtoon kah-mu sang A-mee-ree-KAH-NONG/Os-tral-YAH-nong/Kah-nah-di-yanong dool-yar?)
Do you accept credit cards?
Ga-baton kamo sang Credit card? (Ga-BAHtoon kah-mu- sang Credit Card?)
Can you change money for me?
Pwede ka mag pa-baylo sang kwarto para sa akon? (Pu-WE-deh mag ka Pa-BAI-loh sang ku-WAAR-ta Pah-ra sa Ah-kon?
What is the exchange rate?
Pila ang pag-pabaylo subong? (pee-LAH ahng pahg-pah-BIGH-law soo-BAWNG?)
Where is an automatic teller machine? (ATM)
Diin ang ATM? (dee-EEN ahng ay-TEE-ehm?)

EatingEdit

A table for one person/two people, please.
( )
Can I look at the menu, please?
( )
Can I look in the kitchen?
Mahimo bala nakon lantawon ang kusina? (mah-HEE-maw' bah-LAH NAH-kawn ahng koo-SEE-nah?)
Is there a house specialty?
( )
Is there a local specialty?
( )
I'm a vegetarian.
( )
I don't eat pork.
( )
I don't eat beef.
( )
breakfast.
pamahaw (pah-MAH-how)
lunch.
panyaga (pah-NYAH-gah)
Snack time (Tea).
Pamahaw (Pa-MAH-haw)
dinner.
panyapon (pah-NYAH-pawn)
chicken.
karne sang manok (kahr-NEH sahng mah-NAWCK)
beef.
karne sang baka (kahr-NEH sahng BAH-kah)
pork.
karne sang baboy (kahr-NEH sahng BAH-bawy)
fish.
isda (eess-DAH' )
eggs.
itlog (eet-LAWG)
vegetables.
utan (oo-TAHN)
fruit.
prutas (PROO-tahss)
bread.
tinapay (tee-NAH-pigh)
coffee.
kape (kah-PEH)
tea.
tsaa (chah-AH)
juice.
jus (JOOSS)
water.
tubig (TOO-bihg)
salt.
asin (ah-SEEN)
I'm finished.
Tapos na ako (tah-PAWSS nah ah-KAW)
It was delicious.
Kanamit. (kah-NAH-miht)
Please clear the plates.
( )
The check, please.
( )

BarsEdit

Do you serve alcohol?
Naga-serve kamo sang alkohol? (Na-gah-serve kah-mu sang al-ko-hol?)
Is there table service?
May-ara sang table service? (Mai-a-rah sang table servie?)
Another round please.
Isa pa nga shot palihog. (Ee-sa pa nga shot pa-LEE-hog.)
When is closing time?
Ano oras ang sarado? (Ano O-RAS ang SAH-rah-doh?)

ShoppingEdit

Do you have this in my size?
May-ara kamo sang akon nga size? (migh-AH-rah kah-MAW sahng AH-kawn ngah sighz?)
How much is this?
Pila ini? (pee-LAH ee-NEE?)
That's too expensive.
Tam-an na ka ma-hal. (tahm-AHN nah kah mah-HAHLL)
expensive.
mahal. (mah-HAHLL)
cheap.
barato. (bah-RAH-taw)
I can't afford it.
Indi ko maka-bakal sang ina. (ihn-DEE kaw mah-kah-bah-KAHLL sahng ee-NAH)
I don't want it.
Indi ko na gusto. (ihn-DEE kaw nah gooss-TAW)
You're cheating me.
Gina-into mo ako. (gee-nah-ihn-TAW maw ah-KAW)
OK, I'll take it.
Sige, kuwahon ko. (SEE-geh, koo-wah-HAWN kaw)
Do you ship overseas?
( )
I need ...
Kailangang ko sang ... (kigh-LAH-ngahn kaw sahng ...)
...toothpaste.
...toothpaste (tooth-PAYST)
...a toothbrush.
...toothbrush (TOOTH-brahssh)
...tampons.
...tampons (TAHM-pawnss)
...soap.
...sabon (sah-BAWN)
...shampoo.
...shampoo (shahm-POO)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
( )
...cold medicine.
( )
...stomach medicine.
... ( )
...a razor.
...pang-ahit (pahng-AH-hiht)
...an umbrella.
...payong (PAH-yawng)
...sunblock lotion.
...sunblock lotion (SAHN-blahck LOH-shuhn)
...a postcard.
...postcard ( POHST-kahrd)
...postage stamps.
...postage stamps (PAWS-tihj stahmpss)
...batteries.
...batirya (bah-TIHR-yah)
...writing paper.
( )
...a pen.
...ballpen (BAWLL-pehn)
...English-language books.
( )
...English-language magazines.
( )
...an English-language newspaper.
( )
...an English-Hiligaynon dictionary.
( )

DrivingEdit

I want to rent a car.
Luyag nakon mag-arkila sing awto. (loo-YAHG NAH-kawn MAHG-ahr-kih-lah sihng OW-taw)
Can I get insurance?
Mahimo ako makakuha sing insurance? (mah-HEE-maw' ah-KAW mah-kah-KOO-hah sihng ihn-SHOO-rahnss?)
gas (petrol) station
gasolinahan (gah-saw-lee-nah-HAHN)
petrol
gasolina (gah-saw-LEE-nah)
diesel
krudo (KROO-daw)

AuthorityEdit

I haven't done anything wrong.
Waay ko ya sala. (wah-IGH kaw yah SAH-lah)
It was a misunderstanding.
Indi paghinangpanay yadto. (EEN-dee' pahg-hee-NAHNG-pah-NIGH yahd-TAW)
Where are you taking me?
Diín nimo ako pagadal-on? (dee-EEN NEE-maw ah-KAW pah-gah-DAHLL-awn?)
Am I under arrest?
Ginadakop bala ninyo ako? (gee-nah-dah-KAWP bah-LAH nihn-YAW ah-KAW?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Isa ako ka pumuluyo nga Amerikanhon/Australianhon/Britanianon/Canadianon. (ee-SAH ah-KAW kah poo-moo-LOO-yaw ngah ah-MEH-ree-kahn-hawn/owss-TRAYLL-yahn-hawn/bree-TAHN-yah-nawn/KAH-nah-dah-yah-nawn)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
( )
I want to talk to my lawyer.
Luyag nakon sugilanonon ang akon nga abogado. (loo-YAHG NAH-kawn soo-gee-lah-NAW-nawn ahng AH-kawn ngah ah-boo-GAH-daw)
Can I just pay a fine now?
Pwede na bala ako magbayad sibh multa subong? (PWEH-deh nah bah-LAH' ah-KAW mahg-BAH-yahd sihng mooll-TAH soo-BAWNG?)
This Hiligaynon phrasebook has guide status. It covers all the major topics for traveling without resorting to English. Please contribute and help us make it a star!