Dravidian language
Phrasebooks > Kannada phrasebook

Kannada (ಕನ್ನಡ kannaḍa), a Dravidian language with some 50 million speakers, is an official language of India and the state language of Karnataka. It is also the language which you will encounter in Bengaluru. It is also the language you will encounter if you visit the historically significant cities of Mysuru and Hampi, so arming yourself with rudimentary knowledge of Kannada is a good idea if you wish to visit those places.

Kannada is a Dravidian language, which means that it belongs to the same family as the other South Indian languages Telugu, Tamil, Malayalam and Tulu. These languages share many words, sentence structures and even expressions, which means that if you pick up any one, your path to learning the others is considerably eased.

Contemporary Kannada literature is the most successful in India, with India's highest literary honor, the Jnanpith awards, having been conferred eight times upon Kannada writers, which is the highest for any language in India.

It is a commonly-held belief that because Kannada is more accepting of Sanskrit loan words, learning conversational Hindi (Hindi language owes most of its vocabulary to Sanskrit) will help you pick up Kannada. This is false. Though Kannada literature has over the years accepted many Sanskrit and Prakrit languages words, the conversational (colloquial) Kannada has very little influence from Sanskrit or any other Indo-european language.

In plain and simple words, knowing conversational Hindi, conversational Marathi or Sanskrit might not help learning/speaking day-to-day conversational Kannada with the native speakers, unless a native speaker to whom you are speaking has prior knowledge of Hindi/Marathi.

Though the Dravidian languages like Telugu and Tamil share lot of words with Kannada, the grammatical structure (colloquial speech) of these languages are quite similar. A person with prior knowledge of conversational Telugu or conversational Tamil may find it easier to learn Kannada. But when it comes to conversing, the pronunciation of Kannada compared to the other Dravidian languages like Tamil and Telugu is quite different, and the words and sentences shared between these sister languages are often mutually unintelligible.

Pronunciation edit

Most English speakers find Kannada pronunciation rather challenging, as there are 10 vowels, 2 diphthongs and 34 consonants, employing a large number of distinctions not found in English.

Vowels edit

The key distinction is the difference between short and long vowels. In this phrase book, the short vowels are noted with small letters [a, e, i, o, u] and long vowels are noted with capital letters [A, E, I, O, U]. You will often come across non-standard romanizations, noted in table below when applicable.

Letter ಪ್ Pronunciation Pronunciation
with (IPA: /p/)
IAST
equiv.
ITRANS
equiv.
English equivalent
ಪಿ (IPA: /i/) (IPA: /pi/) i i short close front unrounded vowel: e in england
ಪೀ (IPA: /iː/) (IPA: /piː/) ī I long close front unrounded vowel: ee in feet
ಪೆ (IPA: /e/) (IPA: /pe/) e e short close-mid front unrounded vowel: e in bed
ಪೇ (IPA: /eː/) (IPA: /peː/) ē E long close-mid front unrounded vowel: a in bane (some speakers)
(IPA: /ɐ/) (IPA: /pɐ/) a a short near-open central vowel: u in bunny
ಪಾ (IPA: /ɑː/) (IPA: /pɑː/) ā A long open back unrounded vowel: a in father
ಪೊ (IPA: /o/) (IPA: /po/) o o short close-mid back rounded vowel: o in no (some speakers)
ಪೋ (IPA: /oː/) (IPA: /poː/) ō O long close-mid back rounded vowel: o in bone (some speakers)
ಪು (IPA: /u/) (IPA: /pu/) u u short close back rounded vowel: oo in foot
ಪೂ (IPA: /uː/) (IPA: /puː/) ū U long close back rounded vowel: oo in cool
ಪೈ (IPA: /ɐi/) (IPA: /pɐi/) ai ai a long diphthong: i in ice, i in kite (Canadian and Scottish English)
ಪೌ (IPA: /ɐu/) (IPA: /pɐu/) au au a long diphthong: Similar to the ou in house (Canadian English)

Diphthongs edit

Letter Transliteration English equivalent
ai, ay as in idea.
au, av as in out.

Consonants edit

Many Kannada consonants come in three different forms: aspirated, unaspirated and retroflex.

Aspiration means "with a puff of air", and is the difference between the sound of the letter "p" in English pin (aspirated) and spit (unaspirated). In this phrasebook, aspirated sounds are spelled with an h (so English "pin" would be phin) and unaspirated sounds without it (so "spit" is still spit). Kannada aspiration is quite forceful and it's OK to emphasize the puff.

Kannada retroflex consonants, on the other hand, are not really found in English. They should be pronounced with the tongue tip curled back.

Letter Transliteration English equivalent
ಕ್, ಕ k, ka as in skip.
ಖ್, ಖ kh, kha as in sinkhole.
ಗ್, ಗ g, gha as in go.
ಘ್, ಘ gh, gha as in doghouse.
ಙ್, ಙ ṅ, ṅa as in sing. Rarely used.
ಚ್, ಚ c, ca as in church.
ಛ್, ಛ ch, cha as in pinchhit.
ಜ್, ಜ j, ja as in jump.
ಝ್, ಝ jh, jha as in dodge her.
ಞ್, ಞ ñ, ña as in canyon. Rarely used.
ಟ್, ಟ ṭ ṭa as in tick. Retroflex, but still a "hard" t sound similar to English.
ಠ್, ಠ ṭ ṭha as in lighthouse. Retroflex
ಡ್, ಡ ḍ ḍa as in doom. Retroflex
ಢ್, ಢ ḍ ḍha as in mudhut. Retroflex
ಣ್, ಣ ṇ ṇa retroflex n. Retroflex
ತ್, ತ t, ta does not exist in English. more dental t, with a bit of a th sound. Softer than an English t.
ಥ್, ಥ th, tha aspirated version of the previous letter, not as in thanks or the.
ದ್, ದ d, da dental d.
ಧ್, ಧ dh, dha aspirated version of the above.
ನ್, ನ n, na dental n.
ಪ್, ಪ p, pa as in spin.
ಫ್, ಫ ph, pha as in u'ph'ill.
ಬ್, ಬ b, ba as in be.
ಭ್, ಭ bh, bha as in abhor.
ಮ್, ಮ m. ma as in mere.
ಯ್, ಯ y, ya as in yet.
ರ್, ರ r, ra as in Spanish pero, a tongue trip. Don't roll as in Spanish rr, German or Scottish English.
ಲ್, ಲ l, la as in lean.
ವ್, ವ v, va as in Spanish vaca, between English v and w, but without the lip rounding of an English w. (IPA: ʋ).
ಶ್, ಶ ś śa as in shoot.
ಷ್, ಷ ṣ ṣa almost indistinguishable retroflex of the above. slightly more aspirated. Used only in Sanskrit loan words.
ಸ್, ಸ s, sa as in see.
ಹ್, ಹ h, ha as in him.
ಳ್, ಳ; ḷ, ḷa Retroflex l.

Phrases edit

Cultural notes edit

Greetings: There are no time elemental greetings in Kannada such as good morning, good afternoon, etc. And each language has its own greetings. It is considered very gracious to address a person by their respective greetings. In India, Namaskāra is the most ubiquitous greeting, and though of Sanskrit origin is now mostly used all across India. It is said with hands folded and a small gesture of bowing. Namaskāra literally means "I bow to you." Namaste has the same meaning, but is used less often in Kannada. After meeting someone for the first time nimmanna kaNDu bahaLa khushi āyitu [ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಖುಶಿ’ಆಯಿತು] may be said, meaning "I am delighted/happy to see you"

Civilities: In Western cultures saying phrases like please, thank you, you're welcome, excuse me, sorry, etc. are so ingrained into them from a young age that they use these phrases without a second thought. Not so for Indians. In India, saying such phrases in an inappropriate circumstance might even embarrass the person, or cheapen the gravity of the phrase itself. These phrases are only said in a sincere sense. For example, don't say dhanyavāda [ಧನ್ಯವಾದ]/nimminda bahaLa upakāra vāyitu [ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು] (thank you) after a clerk hands you your grocery bag, but don't forget to use it when someone goes out of their way to do something nice for you. Sometimes English words themselves are used; due to the British colonial influence, especially in urban areas and among the upper class. In this case use them as you would in English. In India, a majority of times these kind of phrases/sentiments are merely communicated through body language rather than verbally. To show your thanks, a simple smile will do the trick. Other common gestures include the infamous "head bobble"; and a hand gesture made by swiftly swinging the wrist so your palm is facing the sky and your forefingers slightly elongated. The

Prefixes & suffixes:

While referring to a person For majority of words (ರೀ) may be added as a suffix to give it a more polite tone. The word itself could be used to refer a person. For Example, Mr. Murray please come over here may be said as ರೀ Murray ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ (rI Murray barri illi). The suffix avaru is used with a person's name as a sign of respect. For Example: Mr. Murray is often referred to as Murray avaru. Few more suffixes which are indispensable are avanu (ಅವನು) avaLu (ಅವಳು) and avaru (ಅವರು). With nouns it gives the meaning "the person(he, she) that does" and with verbs, it indicates something is happening.


Examples:

  • noun – shop (ಅಂಗಡಿ angaDi) + avanu = shopkeeper (ಅಂಗಡಿಯವನು... angaDiyavanu)
  • verb – to see (ನೋಡು nODu) + avaru = onlookers (ನೋಡುವವರು ... nODuvavaru)

English loan words: The British colonial influence spread into the language itself, and this continues today with American culture being exported throughout the world. So, an English word or phrase may almost always be inserted into any Kannada sentence. You will often hear Indians, whom while talking in their native languages, pepper their sentences with English words. English loan words are particularly used for modern inventions/technologies, so words like TV, computer and microwave are the same as in English apart from the slight change of accent. However; this is mostly in the cities, and learning Kannada will have been all the more rewarding when in rural or non-tourist areas, as well as allowing you to communicate with a wider variety of people in the cities.

Basics edit

Common signs


The signs are always accompanied by English, but just in case:

OPEN
ತೆರೆ "tere"
CLOSED
ಮುಚ್ಚಿದೆ "muccide"
ENTRANCE
ಒಳಕ್ಕೆ [ದಾರಿ] "oLakke [dAri]"
EXIT
ಹೊರಕ್ಕೆ [ದಾರಿ] "horakke [dAri]"
PUSH
ನೂಕಿರಿ "nUkiri"
ತಳ್ಳಿರಿ "taLLiri"
PULL
ಎಳೆಯಿರಿ "eLeyiri"
ಜಗ್ಗಿರಿ "jaggiri"
PRESS (the button)
ಅದುಮಿರಿ "adumiri"
TOILET
ಶೌಚಾಲಯ "shaucAlaya"
BATHROOM
ನೀರ್’ಮನೆ "nIr'mane"
ಅಬ್ಬಿಮನೆ "abbimane"
ಬಚ್ಚಿಲು "baccilu"
MEN
ಗಂಡಸರು "gaNDasaru"
ಪುರುಷರು "puruSharu"
WOMEN
ಹೆಂಗಸರು "hengasaru"
ಮಹಿಳೆಯರು "mahiLeyaru"
NO SMOKING
[ಇಲ್ಲಿ] ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ "[illi] sigarET sEduva hAgilla"
ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ "dhUmapAna niShEdhisalAgide"
TO LET
ಬಾಡಿಗೆಗೆ "bADigege"
NO ADMISSION
ಒಳಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ "oLage baruva hAgilla"
ಒಳ ಬರಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ "oLa baralu appaNe illa"
ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ "pravESavilla"
NO ENTRANCE
ಒಳಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ "oLakke dAriyilla"
NO EXIT
ಹೊರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ "horakke dAriyilla"
NO THROUGH WAY
[ಮುಂದೆ] ದಾರಿಯಿಲ್ಲ "[munde] dAriyilla"
FORBIDDEN
[ಪ್ರವೇಶ] ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ "[pravEsha] niShEdhisalAgide"

How do you do edit

English Kannada Transliteration
how do you do
(plural, with respect)
ಏನ್ರಿ
ಏನ್ ಸಾರ್
ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ
Enri
En sAr
En svAmi
how do you do
(singular, with respect)
(used by elders for any young male)
ಏನಯ್ಯ
ಏನಪ್ಪ

Enappa
how do you do
(singular, with respect)
(used by elders for any young female)
ಏನಮ್ಮ
(Usage: South Karnataka);
ಏನವ್ವ
(Usage: North Karnataka);
Enamma;

Enavva
How's it going?
How are things
ಹೇಗ್(ಎ) ನಡೆದಿದೆ
ಹ್ಯಾಗ್(ಎ) ನಡೆದಯ್ತೆ
hEg(e) naD(e)dide
hyAg(e) naDedayte
What's going on? ಏನ್(ಉ) ನಡೆದಿದೆ
ಏನ್(ಉ) ನಡೆದಯ್ತೆ
En(u) naD(e)dide
En(u) naDedayte

More basics edit

English Kannada Transliteration
Is it good? ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇದೆಯಾ? cennAg'ideyA?
It is fine ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇದೆ cennAg'ide
It is not good ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇಲ್ಲ cennAg'illa
It is too much
[price is dear]
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ tumba jAsti
Only so much? ಅಷ್ಟೇನಾ? aShTEnA?
Is that all? ಅಷ್ಟೇನಾ? aShTEnA?
It is O.K ಪರವಾಗಿಲ್ಲ paravAgilla
It's alright ಪರವಾಗಿಲ್ಲ paravAgilla
Not bad ಪರವಾಗಿಲ್ಲ paravAgilla
Doesn't matter ಪರವಾಗಿಲ್ಲ paravAgilla
Alright ಸರಿ sari
That is all ಅಷ್ಟೇ aShTE
There is plenty ಬೇಕಾದ್’ಅಷ್ಟ್’ಇದೆ bEkAd'aShT'ide
Please take ತಗೋಳಿ, ತಗೋಳ್ರಿ tagOLi, tagOLri
Please see / look ನೋಡಿ, ನೋಡ್ರಿ nODi, nODri
Not bad ಸುಮಾರ್’ಆಗಿದೆ sumAr'Agide
[I am] very tired [ನನಗ್] ತುಂಬ ಸುಸ್ತ್’ಆಗಿದೆ
ತುಂಬ ದಣುವಾಗಿದೆ
tumba sust'Agide
tumba daNuvAgide
[I am] bored [ನನಗ್] ಬೇಜಾರು
[ನನಗ್] ಬಹಳ ಬೇಸರ’ಆಗಿದೆ
[nanag] bEjAru
[nanag] bahaLa bEsara'Agide
Oh, it is very difficult ಅಯ್ಯೋ! ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ayyO! tumba kaShTa
Please have a wash ಕೈ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ kai kAl toLkoLLi
Please have lunch/dinner;
Please make yourself ready for lunch
ಊಟಕ್ಕ್ ಏಳಿ;
ಊಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಿ
UTakk ELi; UTakke eddELi;
Are you not well? ಮೈಯಲ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇಲ್ಲ್’ವಾ? maiyall chennAg'ill'vA?
Please reduce [the price] a bit ಸೊಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಸೊಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ
solpa kaDime mADi
solpa kaDime tagoLLi

Useful phrases edit

English Kannada Transliteration
Hello, how are you
(singular, with respect)?
ಏನಯ್ಯ/ಏನಮ್ಮ, ಹೇಗ್’ಇದೀಯ? Enayya/Enamma, hEg'idIya?
Hello, how are you
(plural, with respect)?
ಏನ್ ರಿ, ಹೇಗ್’ಇದೀರ?
ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗ್’ಇದೀರ?
Enri hEg'idIra?
namaskAra, hEg'idIra?
I am fine. ನಾನ್’ ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇದೀನಿ. nAn' chennAg'idIni.
How is your family?
(Is everyone well at home?)
ಮನೇಲ್’ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇದಾರ? manEl' ella chennAg'idAra?
Everyone is fine. ಎಲ್ಲ್’ರೂ ಚೆನ್ನಾಗ್’ಇದಾರೆ. ell'rU chennAg'idAre.
what's the matter? ಏನ್ ವಿಶ್ಯ? En vishya?
Can you-guys wait for me? ನನಗ್’ [ನೀವ್] ಕಾಯ್’ತೀರ? nanag' [nIv] kAy'tIra?
Can you wait for me? ನನಗ್’ [ನೀನ್] ಕಾಯ್’ತೀಯ? nanag' [nIn] kAy'tIya?
Can you (plural, you guys) wait for us? ನಮಗ್’ [ನೀವ್] ಕಾಯ್’ತೀರ? namag' [nIv] kAy'tIra?
Can you(singular) wait for us? ನಮಗ್’ [ನೀನ್] ಕಾಯ್’ತೀಯ? namag' [nIn] kAy'tIya?
Can they wait for us? ನಮಗ್’ [ಅವರ್] ಕಾಯ್’ತಾರ? namag' [avar] kAy'tAra?
Can he (singular) wait for us? ನಮಗ್’ [ಅವನ್] ಕಾಯ್’ತಾನ? namag' [avan] kAy'tAna?
Can she (singular) wait for us? ನಮಗ್’ [ಅವಳ್] ಕಾಯ್’ತಾಳ? namag' [avaL] kAy'tALa?
Can he/she (with respect) wait for us? ನಮಗ್’ [ಅವರ್] ಕಾಯ್’ತಾರ? namag' [avar] kAy'tAra?
Can it (plural) wait for us? ನಮಗ್’ [ಅವ್] ಕಾಯ್’ತಾವ? namag' [av] kAy'tAva?
Can it (singular) wait for us? ನಮಗ್’ [ಅದ್] ಕಾಯ್’ತದ (/ಕಾಯ್’ಅತ್ತ)? namag' [ad] kAy'tada (/kAy'atta)?
Ok, I will wait. ಸರಿ, ನಾನ್’ [ನಿನಗ್’] ಕಾಯ್’ತೀನಿ. sari, nAn' [ninag'] kAy'tIni.
Ok, We will wait. ಸರಿ, ನಾನ್’ [ನಿನಗ್’] ಕಾಯ್’ತೀವಿ. sari, nAn' [ninag'] kAy'tIvi.
Ok, he/she/they (plural, with respect) will wait. ಸರಿ, ಅವರ್ [ನಿನಗ್’/ನಿಮಗ್’] ಕಾಯ್’ತಾರೆ. sari, avar [ninag'/nimag'] kAy'tAre.
Ok, He will wait. ಸರಿ, ಅವನ್ [ನಿನಗ್’/ನಿಮಗ್’] ಕಾಯ್’ತಾನೆ. sari, avan [ninag'/nimag'] kAy'tAne.
Ok, She will wait. ಸರಿ, ಅವನ್ [ನಿನಗ್’/ನಿಮಗ್’] ಕಾಯ್’ತಾಳೆ. sari, avan [ninag'/nimag'] kAy'tALe.
Ok, it (plural) will wait. ಸರಿ, ಅವ್ [ನಿನಗ್’/ನಿಮಗ್’] ಕಾಯ್’ತಾವೆ. sari, av [ninag'/nimag'] kAy'tAve.
Ok, it (singular) will wait. ಸರಿ, ಅದ್ [ನಿನಗ್’/ನಿಮಗ್’] ಕಾಯ್’ತದೆ (ಕಾಯ್’ಅತ್ತೆ). sari, ad [ninag'/nimag'] kAy'tade (kAy'atte).
Can we meet today? ಇವತ್ತ್’ ನಾವ್’ ಸಿಗೋಣ್’ವಾ? ivatt' nAv' sigON'vA?
We will meet today at 4'o clock. ನಾವ್’ ಇವತ್ತ್’ ೪ ಗಂಟೆ’ಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. nAv' ivatt' 4 gaNTe'g mIT AgONa.
Can you come there? ನಿನಗ್’ ಅಲ್ಲಿ’(ಗ್) ಬರ್’ಲಿಕ್ಕ್’ಆಗುತ್ತಾ? ninag' alli'(g) bar'likk'AguttA?
Can you[guys] come there? ನಿಮಗ್’ ಅಲ್ಲಿ’(ಗ್) ಬರ್’ಲಿಕ್ಕ್’ಆಗುತ್ತಾ? nimag' alli'(g) bar'likk'AguttA?
Yes, I can come there. [ಸರಿ, ನನಗ್ ಅಲ್ಲಿಗ್’] ಬರ್’ಲಿಕ್ಕ್’ ಆಗುತ್ತೆ. [sari, nanag allig'] bar'likk' Agutte.
Yes, We can come there. [ಸರಿ, ನಮಗ್ ಅಲ್ಲಿಗ್’] ಬರ್’ಲಿಕ್ಕ್’ ಆಗುತ್ತೆ. [sari, namag allig'] bar'likk' Agutte.
Is it so? ಇದ್ ಹೀಗೋ? id hIgO?
Yes, man. ಹೌದ್’ ಕಣೊ/ಮಾರಾಯ. haud' kaNo/mArAya.
Yes, miss. ಹೌದ್’ ಕಣೆ/ಮಾರಾಯ್ತಿ. haud' kaNe/mArAyti.
Yes, Sir. ಹೌದ್’ ಸಾರ್/ಕಣ್ರಿ/ರೀ. haud' sAr/kaNri/rI.
Yes, Madam. ಹೌದ್’ ಮೇಡಂ/ಕಣ್ರಿ/ರೀ. haud' mEDam/kaNri/rI.
Glad to meet you (singular). ನಿನ್ನನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಶಿ’ಆಯ್ತು. ninnan nODi tumba khushi'Aytu.
Ok, see you next time. OK, ಮತ್ತ್’ ಸಿಗೋಣ. OK, matt' sigONa.
Will that take some time? ಅದಕ್ಕ್’ ತುಂಬ ಹೊತ್ತ್’ ಆಗುತ್ತಾ? adakk' tumba hott' AguttA? adakk' tumba hott' hiDiyuttA?
Give me one masala dosa. ನನಗ್’ ಒಂದ್’ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡಿ/ಕೊಡ್’ರಿ. nanag' ond' masAle dOse koDi/koD'ri.
I don't want that. ನನಗ್’ ಅದ್’ ಬೇಡ. nanag' ad' bEDa.
I don't want that much. ನನಗ್’ ಅಷ್ಟೊಂದ್’ ಬೇಡ. nanag' aShTond' bEDa.
How much does this cost? ಇದಕ್ಕ್’ ಎಷ್ಟು? idakk' eShTu?
The price is too high. RATE ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. RATE tumba jAsti Aytu.
Please lower the cost. RATE ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ/ಮಾಡ್’ರಿ;
ಬೆಲೆ ಸಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ/ಮಾಡ್’ರಿ;
RATE svalpa kaDime mADi/mAD'ri;
bele salpa kammi mADi/mAD'ri
Show me the new designs. ನನಗ್’ ಹೊಸ DESIGNS ತೋರ್ಸಿ/ತೋರ್’ಸ್ರಿ/ತೋರಿಸ್’ರಿ. nanag' hosa DESIGNS tOrsi/tOr'sri/tOris'ri.
I will pay by cheque. ನಾನ್’ CHEQUE ಕೊಡ್’ತೀನಿ. nAn' CHEQUE koD'tIni.
Do you accept cards. ನೀವ್’ DEBIT/CREDIT CARDS ತಗೊಣ್’ತೀರಾ?;
ನೀವ್’ CREDIT CARDS ಇಸ್ಕೊಣ್’ತೀರಾ?;
nIv' DEBIT/CREDIT CARDS tagoN'tIrA?;
nIv' CREDIT CARDS iskoN'tIrA?;
When will the ordered goods arrive? ORDER ಮಾಡಿದ್’ GOODS ಯಾವಾಗ್’ ಬರುತ್ತೆ? ORDER mADid' GOODS yAvAg' barutte?
Whats the time now? ಈಗ್’ ಎಷ್ಟ್’ ಹೊತ್ತ್’ಆಯ್ತು? Ig' eShT' hott'Aytu?
Thanks. ಧನ್ಯ’ವಾದ; [ತುಂಬ] ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ; dhanya'vAda; [tumba] thyAnks rI;
Can you bring a cup of water? ನನಗ್’ ಒಂದ್’ ಲೋಟ ನೀರ್’ ತಾ;
ನನಗ್’ ಒಂದ್’ ಕಪ್ಪ್’ ನೀರ್’ ತರ್’ತೀಯ?;
ನನಗ್’ ಒಂದ್’ ಗ್ಲಾಸ್’ ನೀರ್’ ತಂದ್’ಕೊಡ್’ತೀಯ?;
nanag' ond' lOTa nIr' tA;
nanag' ond' kapp' nIr' tar'tIya?;
nanag' ond' glAs' nIr' tand'koD'tIya?;
Whats the time now? ಟೈಂ ಎಷ್ಟ್’ಆಯ್ತು? Taim eShT'Aytu?

More useful phrases edit

English Kannada Transliteration
Welcome
(addressing a gathering)
[ನಿಮಗೆ] ಸ್ವಾಗತ;
[ನಿಮಗ್’ ಎಲ್ಲರಿಗೂ]ಸುಸ್ವಾಗತ;
[nimage] svAgata;
[nimag' ellarigU]susvAgata
Welcome
(welcoming a respected person)
ಬನ್ನಿ ದಯ’ಮಾಡಿ;
ದಯ’ಮಾಡಿಸಿ;
banni daya'mADi;
daya'mADisi;
Welcome
(welcoming a person/people into your circle)
ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ!;
ಬರ್ರಿ, ಬರ್ರಿ!;
banni, banni!;
barri, barri!;
come in ಒಳಗ್’ ಬನ್ನಿ;
ಒಳಗ್’ ಬರ್ರಿ;
oLag' banni;
oLag' barri;
Hello [sir] ನಮಸ್’ಕಾರ ರಿ;
ನಮಸ್ತೆ ರಿ;
ನಮಸ್’ಕಾರ;
namas'kAra ri;
namaste ri;
namas'kAra;
How do you do [sir] ಏನ್ ರಿ [ಸಮಾಚಾರ];
ಏನ್ ಸಾರ್ [ಸಮಾಚಾರ];
ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ [ಸಮಾಚಾರ];
Enri[samAchAra];
En sAr [samAchAra];
En svAmi [samAchAra];
what do you want from me [sir] ಏನ್ರಿ [ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು];
ಏನ್ ಸಾರ್ [ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು];
ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ [ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು];
Enri[En'AgabEkittu];
En sAr [En'AgabEkittu];
En svAmi [En'AgabEkittu];
what is it [sir] ಏನ್ರಿ [[ಏನದು];
ಏನ್ ಸಾರ್ [ಏನದು];
ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ [ಏನದು];
Enri [Enadu];
En sAr [Enadu];
En svAmi [Enadu];
Term of address for any individual
Hello Mr./Sir
Hello Ms./Madam etc.,
ರೀ rI;
Long time no see ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಾದವು [ನೀವು] ಕಂಡಿಲ್ಲ; tumba divasagaL'Adavu [nIvu] kaNDilla;
Long time I haven't seen/met you ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಾದವು [ನಿಮ್ಮ್’ಅನ್] ಕಂಡಿಲ್ಲ; tumba divasagaL'Adavu [nimm'an] kaNDilla;
What's your name (singular)? ನಿನ್ನ್’ ಹೆಸರ್ ಏನು? ninn' hesar Enu?
What's your name (plural, with respect)? ನಿಮ್ಮ್’ ಹೆಸರ್ ಏನು? nimm' hesar Enu?
What's your name (plural, with greater respect)? ತಮ್ಮ್’ ಹೆಸರ್ ಏನು? tamm' hesar Enu?
My name is ... ನನ್ನ್’ ಹೆಸರು .... nann' hesaru ....
Where are you from?
(singualr, no respect)
ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್’ಇದ್ದೀಯ? nIn ell'inda band'idd'Iya?
Where are you from?
(plural, with respect)
ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್’ಇದ್ದೀರ? nIv ell'inda band'idd'Ira?
Where are you from?
(plural, with greater respect)
ತಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್’ಇದ್ದೀರ? tAv ell'inda band'idd'Ira?
I'm from ... ನಾನ್’ ... ಲಿಂದ ಬಂದ್’ಇದ್ದೀನಿ nAn' ... linda band'iddIni
Goodbye
(when leaving, a individual)
ಬರ್’ತೀನಿ;
ಹೋಗ್’ ಬರ್’ತೀನಿ;
bar'tIni;
hOg' bar'tIni;
Goodbye
(when leaving, more than one person)
ಬರ್’ತೀವಿ;
ಹೋಗ್’ ಬರ್’ತೀವಿ;
bar'tIvi;
hOg' bar'tIvi;
Goodbye (reply) ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್’ ಬನ್ನಿ;
ಸಂತೋಷ, ಹೋಗ್’ಬಿಟ್ಟ್’ಬನ್ನಿ;
Aytu, hOg' banni;
santOSha, hOg'biTT'banni;
Goodbye
(when sending off somebody)
ಹೋಗ್’ ಬನ್ನಿ;
ಹೋಗ್’ ಬರ್ರಿ;
hOg' banni;
hOg' barri;
Wish you good luck(Goodbye) [ಹೋಗ್’ ಬನ್ನಿ] ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ; [hOg' banni] oLLeyad'Agali;
Good luck ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ; oLLeyad'Agali;
Please speak more slowly ಸಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾಡಿ;
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ;
salpa mellage mAtADi;
svalpa nidhAna'vAgi mAtADi;
Please speak in a low voice ಸಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡಿ; salpa mettage mAtADi;
Please say that again ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ;
ಇನ್ನೊಂದ್’ಸಲ ಹೇಳಿ;
innomme hELi;
inn'ond'sala hELi;
Please write it down ಬರೆದ್’ ಕೊಳ್ಳ್’ರಿ; bared' koLL'ri;
Please note it down
(for your future reference)
ಬರೆದ್’ ಇಟ್ಟ್’ಕೊಳ್ಳ್’ರಿ; bared' iTT'koLL'ri;
How much is this? ಇದಕ್ಕ್’ ಎಷ್ಟು? idakk' eSh'Tu?
Where's the beach? ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? bIch ell'ide?
Where's the room? ರೂಂ ಎಲ್ಲಿದೆ? rUm ell'ide?
Don't touch me ನನ್ನ(ನ್) ಮುಟ್ಟ್’ಬೇಡ; nanna(n) muTT'bEDa;
Leave me alone!
(Don't disturb me)
ನನ್ನ್’ ಪಾಡಿಗೆ ನನಗ್ ಬಿಟ್ಟ್’ಬಿಡಿ! nann' pADige nanag' biTT'biDi!
Help! (save me) [ನನ್ನ] ಕಾಪಾಡಿ [nanna] kApADi!
Fire! Fire! ಬೆಂಕಿ! ಬೆಂಕಿ!;
[ಇಲ್ಲಿ] ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ;
benki! benki!;
[illi] benki biddide;
Happy Birthday ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ huTTu habbada SubhASaya;
Happy Easter ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ IsTar habbada SubhASaya;
Happy New year ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ hosa varShada SubhASaya;
Please, I beg you! [help me] ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ! [help ಮಾಡಿ]; damm'ayya antIni! [HELP mADi];
Call the Police! ಪೋಲೀಸ್’ಅನ್ ಕರೀರಿ; pOlIs'an karIri;
When will you come [back] (singular) ಮತ್ತ್’ ಯಾವಾಗ್ ಬರ್ತೀಯ? matt' yAvAg bartIya?
When will you come [back]
(plural, with respect)
ಮತ್ತ್’ ಯಾವಾಗ್ ಬರ್ತೀರ? matt' yAvAg bartIra?
When did you come? (singular) ಯಾವಾಗ್ ಬಂದೆ? yAvAg bande?
When did you come?
(plural, with respect)
ಯಾವಾಗ್ ಬಂದ್’ರಿ? yAvAg band'ri?
What did you eat? (singular) [ನೀನ್] ಏನ್ ತಿಂದೆ? [nIn] En tinde?
What did you eat?
(plural, with respect)
[ನೀವ್] ಏನ್ ತಿಂದ್’ರಿ? [nIv] En tind'ri?
Come Later (singular) ಆಮೇಲ್ ಬಾ; AmEl bA;
Come Later (plural, with respect) ಆಮೇಲ್ ಬರ್ರಿ; AmEl barri;
Excuse me (getting attention)
[Lit.: sir/madam, look here]
ಇಲ್ಲ್ ನೋಡಿ;
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ;
ill nODi;
nODi illi;
Excuse me (getting attention)
[Lit.: sir/madam, listen here]
ಇಲ್ಲ್ ಕೇಳಿ;
ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ;
ill kELi;
kELi illi;
I’m sorry (begging pardon) [ನನ್ನಿಂದ] ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ; [nann'inda] tappAytu, kShamisi;
It's expensive ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆಯ್ತು;
ತುಂಬ ತುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು;
tumba dubAri Aytu;
tumba tuTTi Aytu;
I don't want it ನನಗ್ ಬೇಡ; nanag bEDa;
I want it ನನಗ್ ಬೇಕು; nanag bEku;
I do want it ನನಗ್ ಬೇಕೇ’ಬೇಕು; nanag bEkE'bEku;
Look out!
Watch out!
ಜೋಪಾನ!; ಜ್ವಾಪಾನ! jOpAna!; jwApAna!
I need your help ನಿಮ್ಮ್’ help ಬೇಕಾಗಿದೆ; nimm' HELP bEkAgide;
I don't know [ನನಗ್] ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; [nanag] gott'illa;
I know [ನನಗ್] ಗೊತ್ತು; [nanag] gottu;
Where do you work (singular)? [ನೀನ್] ಎಲ್ಲ್’ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್’ತೀಯ? [nIn] ell' kelasa mAD'tIya?
Where do you work (plural, with respect)? [ನೀವ್] ಎಲ್ಲ್’ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್’ತೀರ? [nIv] ell' kelasa mAD'tIra?
We will go to Mangalore. ನಾವ್ ಮಂಗಳೂರ್’ಗೆ ಹೋಗೋಣ; nAv mangaLUr'ge hOgONa;
Will this bus go to Udupi? ಈ Bus ಉಡುಪಿ’ಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ? I BUS uDupi'ge hOgattA?
Where is this address located? ಈ Address ಎಲ್ಲ್’ ಬರತ್ತೆ? I ADDRESS ell' baratte?
Ok, see you [next time] ಸರಿ, ಮತ್ತ್’ ಸಿಗೋಣ; sari, matt' sigONa;

Short sentences edit

English Kannada Transliteration
Just a minute ಒಂದು ನಿಮಿಷ ond' nimiSha
Just coming ಬಂದೆ bande
Do you want some more? ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕಾ? inn'ashTu bEkA?
Do you need anything else? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ? bEre EnAdarU bEkA?
As you like ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ
ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ
nimma iShTa
nimma iShTadante Agali
(No thanks) Don't want anything more ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಡ innEnU bEDa
(No thanks) Don't want anything else ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ bErEnU bEDa
not at all ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ illavE illa
for ladies only ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ hengasarige mAtra
for gents only ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ gaNDasarige mAtra
To let ಬಾಡಿಗೆಗೆ bADigege
No admission ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ pravESavilla
Don't talk ಮಾತಾಡ ಬೇಡ್ರಿ
ಮಾತಾಡ’ಬಾರದು
ಮಾತನಾಡ ಬೇಡಿ
mAtADa bEDr
mATADa bAradu
mAtanADa bEDi
No smoking ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದು’ಹಾಗಿಲ್ಲ
ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ’ಬಾರದು
sigarET sEdu'hAgilla
sigarET sEda'bAradu
No spitting ಉಗುಳು’ಹಾಗಿಲ್ಲ
ಉಗುಳ’ಬಾರದು
uguLu'hAgilla
uguLa'bAradu
No parking ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸು’ಹಾಗಿಲ್ಲ
ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ
gADi nillisu'hAgilla
vAhana nilugaDege sthaLavilla
exit ಹೊರಕ್ಕೆ horakke
entrance ಒಳಕ್ಕೆ oLakke

Interrogatives edit

English Kannada Transliteration
how/of what kind? ಎಂತಾ, ಎಂಥ entA, entha
how/in what way? ಹ್ಯಾಂಗೆ, ಹ್ಯಾಗೆ, ಹೇಗೆ hyAnge, hyAge, hEge
how much/many? ಎಷ್ಟು, ಎಸ್ಟು eShTu, esTu
what? ಏನು, ಯೇನು Enu, yEnu
when? ಯಾವಾಗ yAvAga
where? ಎಲ್ಲಿ, ಯೆಲ್ಲಿ elli, yelli
who?, which of these(men)? ಯಾರು yAru
which of these (things)? ಯಾವುದು yAvudu
why? ಏಕೆ, ಯಾಕೆ Eke, yAke
what for ಏನಕ್ಕೆ, ಯದಕ್ಕೆ Enakke, yadakke

Problems edit

English Kannada Transliteration
I am not feeling well ನನಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ nanage maiyalli cennAgilla
[for god sake] Leave me alone ನನ್ನ್’ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇರಾಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ,
ನನ್ನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ್’ಬಿಡಿ
nann'aShTakke nanage irAke biTTubiDi,
nann pADige nanna irOdakke biTT'biDi
Leave me alone ನನಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ nange obbaNTiyAgi biDi
Don't touch me! ನನ್ನ್’ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಡ nann'anna muTTa bEda
I'll call the police ಪೋಲೀಸ್’ಗೆ ಕರೀತೀನಿ pOlIs'ge karItIni
Stop! Thief! ಏಯ್! ನಿಲ್ಲು, ಕಳ್ಳ! ಕಳ್ಳ! Ey! nillu, kaLLa! kaLLa!
Thief! Thief! catch him! ಕಳ್ಳ! ಕಳ್ಳ! ಹಿಡೀರಿ ... elli, yelli
I need your help ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ [/help] ಆಗಬೇಕು nimm'inda ondu sahAya/HELP AgabEku
I'm lost ನಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು nA dAri tappiddIni, nanage raste maretu hOyitu
I lost my bag ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು nanna byAg kaLedu hOyitu
I lost my wallet ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು nanna vyAleT kaLedu hOyitu
I'm sick ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ,
ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ
nanage huShArilla,
nanage ArAmilla
I've been injured ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ
ನನಗ್ ಏಟು[/ಹೊಡೆತ] ಬಿದ್ದು ಗಾಯ’ಆಗಿದೆ
nange peTTu biddide
nanag ETu[/hoDeta] biddu gAya'Agide
I need a doctor ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್’ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು
ನನಗ್ ಒಬ್ಬ್ DOCTOR ಬೇಕು
nAnu DAkTar'anna kANabEku,
nanag obba /*DOCTOR*/ bEku
Can I use your phone ನಾ [ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ] ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್’ಲ,
ನಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್’ಲ
nA [nimmallinda] ondu kAl mAD'la, nA ondu phOn mAD'la

Medical emergency edit

English Kannada Transliteration
I need a doctor. ನನಗ್ ಒಬ್ಬ್ DOCTOR ಬೇಕು
ನಾನ್ ಯಾರ್’ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್’ಅನ್ನ ಕಾಣ್’ಬೇಕು
nanag obb DOCTOR bEku
nAn yAr'AdrU obb DAkTar'anna kAN'bEku
Is there a doctor who can speak English? ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾರ್’ಆದ್ರೂDOCTOR ಇದಾರ?
ಇಂಗ್ಲೀಶ್’ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಯಾರ್’ಆದ್ರೂ DOCTOR ಸಿಗ್ತಾರ?
inglIsh gottirO yAr'AdrUDOCTOR idaara?
inglIS'nalli mAtADO yAr'AdrU DOCTOR sigtaara?
My wife/husband/child is sick ನನ್ನ್ ಹೆಣ್ತಿಗೆ/ಗಂಡಂಗೆ/ಮಗೂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ nann heNtige/gaNDange/magUge huShArilla
Please call an ambulance. ಒಂದ್ AMBULANCE’ಅನ್ನ ಕರೀರಿ ond AMBULANCE'anna karIri
I need first aid ನನಗ್ FIRST AID ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು
ನನಗ್ ಮೊದಲ್’ನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ
ನನಗ್ ಮೊದಲ್’ನೇ ಆರೈಕೆ ಬೇಕು
nanag FIRST AID cikitse bEku
nanag modal'nE cikitse koDi
nanag modal'nE Araike bEku
I need to go to the emergency room ನಾನ್ EMERGENCY WARD’ಗೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು nAn EMERGENCY WARD'ge hOg'bEku
How long will it take to get better? ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್’ದಿವಸ ಬೇಕು? vAsi AgOdakke eShT'divasa bEku?
Where is a pharmacy? MEDICAL SHOP ಎಲ್ಲಿದೆ? MEDICAL SHOP ellide?
I'm allergic to aspirin ನನಗ್ ASPIRIN ಮಾತ್ರೆ ಒಗ್ಗದು nanag ASPIRIN mAtre oggadu
I'm allergic to penicillin ನನಗ್ PENICILLIN ಮಾತ್ರೆ ಒಗ್ಗದು nanag PENICILLIN mAtre oggadu
I'm allergic to antibotics ನನಗ್ ANTIBIOTICS ಔಶ್ದಿ ಒಗ್ಗದು nanag ANTIBIOTICS aushdi oggadu
I'm allergic to dust ನನಗ್ ಧೂಳು ಒಗ್ಗದು nanag dhULu aushdi oggadu
I'm allergic to pollen ನನಗ್ ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಒಗ್ಗದು nanag hUvina parAga oggadu
I'm allergic to peanuts ನನಗ್ ಕಡಲೇಬೀಜ ಒಗ್ಗದು
ನನಗ್ ಕಡಲೇ ಬೀಜ ತಿಂದ್’ರೆ ಅಲರ್ಜಿ
nanag kaDalEbIja oggadu
nanag kaDalE bIja tind're alarji
I'm allergic to dairy products ನನಗ್ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥ ಒಗ್ಗದು
ನನಗ್ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ್’ರೆ ಅಲರ್ಜಿ
nanag hAlina padArtha oggadu
nanag hAlina padArtha tind're alarji
I'm allergic to mushrooms ನನಗ್ ಅಣಬೆ ಒಗ್ಗದು
ನನಗ್ ಅಣಬೆ ತಿಂದ್’ರೆ ಅಲರ್ಜಿ
nanag aNabe oggadu
nanag aNabe tind're alarji
I'm allergic to wheat ನನಗ್ ಗೋಧಿ ಅಡುಗೆ ಒಗ್ಗದು
ನನಗ್ ಗೋಧಿ [ಚಪಾತಿ/ಬ್ರೆಡ್ಡು] ತಿಂದ್’ರೆ ಅಲರ್ಜಿ
nanag gOdhi aDuge oggadu
nanag gOdhi [capAti/breDDu] tind're alarji
I'm allergic to seasame ನನಗ್ ಎಳ್ಳು ಒಗ್ಗದು
ನನಗ್ ಎಳ್ಳು ತಿಂದ್’ರೆ ಅಲರ್ಜಿ
nanag eLLu oggadu
nanag eLLu tind're alarji
I'm allergic to seafood(fish) ನನಗ್ ಮೀನು ಒಗ್ಗದು
ನನಗ್ ಮೀನು ತಿಂದ್’ರೆ ಅಲರ್ಜಿ
nanag mInu oggadu
nanag mInu tind're alarji

Explaining symptoms edit

Body parts


head
tale ”ತಲೆ”
face
muka ”ಮುಕ”
eyes
kaNNu”ಕಣ್ಣು”
nose
mUgu”ಮೂಗು”
throat
gaNTalu ”ಗಂಟಲು”
chin
gadda ”ಗದ್ದ”
neck
kuttige ”ಕುತ್ತಿಗೆ”
shoulder
hegalu ”ಹೆಗಲು”
chest
ede”ಎದೆ”
waist
soNTa”ಸೊಂಟ”
arms
tOLu”ತೋಳು”
wrist
maNi kaTTu”ಮಣಿ ಕಟ್ಟು”
fingers
beraLu”ಬೆರಳು”
hand
kai”ಕೈ”
palm
angai”ಅಂಗೈ”
elbow
moNakai”ಮೊಣಕೈ”
buttocks
Asana”ಆಸನ”
thigh
toDe”ತೊಡೆ”
knee
moNakAlu”ಮೊಣಕಾಲು”
legs
kAlu”ಕಾಲು”
foot
angAlu”ಅಂಗಾಲು”
English Transcribed Kannada
I feel pain in ... . : ... all nOvu. ” ... ಅಲ್ಲ್ ನೋವು.”
head ache tale nOvu ” ತಲೆ ನೋವು”
stomach ache hoTTE nOvu ”ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು”
stomach cramps hoTTe murita ”ಹೊಟ್ಟೆ ಮುರಿತ”
loose motion hoTTe kaLata ”ಹೊಟ್ಟೆ ಕಳತ”
body aches mai-kai nOvu ”ಮೈ-ಕೈ ನೋವು”
Feeling unwell ArOgya[-bhAgya] sariyilla ”ಆರೋಗ್ಯ[-ಭಾಗ್ಯ] ಸರಿಯಿಲ್ಲ”
Having a fever jvara ide
jvara bandide
”ಜ್ವರ ಇದೆ”
”ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ”
Coughing a lot. : kemmu hattide ”ಕೆಮ್ಮು ಹತ್ತಿದೆ”
Feeling listless [mai-kai] sustu ide ”[ಮೈ-ಕೈ’ಅಲ್ಲ್] ಸುಸ್ತು ಇದೆ”
Feeling nauseated vAkarike barta ide ”ವಾಕರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ”
Feeling dizzy tale suttu[tta] ide
tale tirugtaa ide
”ತಲೆ ಸುತ್ತು[ತ್ತ] ಇದೆ”
”ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ”
Having the chills naDuka ide
mai-kai naDuka
”ನಡುಕ ಇದೆ”
”ಮೈ-ಕೈ ನಡುಕ”
Swallowed something EnO nungidIni ”ಏನೋ ನುಂಗಿದೀನಿ”
Bleeding rakta sOrtaa ide ”ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ”
Broken bone mULe muridide ”ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ”
sprain in my legs kAlu uLukide ”ಕಾಲು ಉಳುಕಿದೆ”
He/she is unconscious eccara tappiddAne ”ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ”
Burned suTTide ”ಸುಟ್ಟಿದೆ”
Trouble breathing usirATadalli tond're ide ”ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದ್’ರೆ ಇದೆ”
Heart attack HEART ATTACK
ede nOvu
”HEART ATTACK”
ಎದೆ ನೋವು
Vision worsened. (cannot see well) kaNNu [sariyAgi] kANtilla
kaNN[ige] kANistilla
”ಕಣ್ಣು [ಸರಿಯಾಗಿ] ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ”
”ಕಣ್ಣ್[ಇಗೆ] ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ”
Cannot hear well kivi kEListilla
kivi[ge] sariyAgi kELtilla
”ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ”
”ಕಿವಿ[ಗೆ] ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ”
Nose bleeds a lot mUginalli rakta sOrtide ”ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಿದೆ”

Numbers edit

The numerals used to write in decimal are called Indo-Arabic numerals. Developed in India, they were borrowed by the Arabs, and gradually spread to Europe. The similarities are hard to miss. Here are their respective numerals.

English Numeral Kannada Numeral Kannada Transliteration
0 ಸೊನ್ನೆ sonne
1 ಒಂದು ondu
2 ಎರಡು eraDu
3 ಮೂರು mUru
4 ನಾಲ್ಕು nAlku
5 ಐದು, ಅಯ್ದು aidu, aydu
6 ಆರು Aaru
7 ಏಳು ELu
8 ಎಂಟು eNTu
9 ಒಂಬತ್ತು ombattu
10 ೧೦ ಹತ್ತು hattu
Numeral Kannada Transliteration Numeral Kannada Transliteration Numeral Kannada Transliteration
11 ಹನ್ನ್’ಒಂದು, ಹನ್ನೊಂದು hannondu 21 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಒಂದು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ippattondu 31 ಮುವತ್ತ್’ಒಂದು, ಮುವತ್ತೊಂದು muvattondu
12 ಹನ್ನ್’ಎರಡು, ಹನ್ನೆರಡು hanneraDu 22 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಎರಡು, ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ippatteraDu 32 ಮುವತ್ತ್’ಎರಡು, ಮುವತ್ತೆರಡು muvatteraDu
13 ಹದಿ’ಮೂರು, ಹದಿಮೂರು hadimUru 23 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಮೂರು, ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ippatmUru 33 ಮುವತ್ತ್’ಮೂರು, ಮುವತ್ಮೂರು muvatmUru
14 ಹದಿ’ನಾಲ್ಕು, ಹದಿನಾಲ್ಕು hadinAlku 24 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ippatnAlku 34 ಮೂವತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು mUvatnAlku
15 ಹದಿ’ನೈದು, ಹದಿನೈದು hadinaidu 25 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಐದು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ippattaidu 35 ಮೂವತ್ತ್’ಐದು, ಮೂವತ್ತೈದು mUvattaidu
16 ಹದಿ’ನಾರು, ಹದಿನಾರು hadinAaru 26 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಆರು, ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ippattAru 36 ಮೂವತ್ತ್’ಆರು, ಮೂವತ್ತಾರು mUvattAaru
17 ಹದಿ’ನೇಳು, ಹದಿನೇಳು hadinELu 27 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಏಳು, ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ippattELu 37 ಮೂವತ್ತ್’ಏಳು, ಮೂವತ್ತೇಳು mUvattELu
18 ಹದಿ’ನೆಂಟು, ಹದಿನೆಂಟು hadineNTu 28 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಎಂಟು, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ippatteNTu 38 ಮೂವತ್ತ್’ಎಂಟು, ಮೂವತ್ತೆಂಟು mUvatteNTu
19 ಹತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು hattombattu 29 ಇಪ್ಪತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ippattombattu 39 ಮೂವತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು mUvattombattu
Numeral Kannada Transliteration Numeral Kannada Transliteration Numeral Kannada Transliteration
41 ನಲವತ್ತ್’ಒಂದು, ನಲವತ್ತೊಂದು nalavattondu 51 ಐವತ್ತ್’ಒಂದು, ಐವತ್ತೊಂದು aivattondu 61 ಅರವತ್ತ್’ಒಂದು, ಅರವತ್ತೊಂದು aravattondu
42 ನಲವತ್ತ್’ಎರಡು, ನಲವತ್ತೆರಡು nalavatteraDu 52 ಐವತ್ತ್’ಎರಡು, ಐವತ್ತೆರಡು aivatteraDu 62 ಅರವತ್ತ್’ಎರಡು, ಅರವತ್ತೆರಡು aravatteraDu
43 ನಲವತ್ತ್’ಮೂರು, ನಲವತ್ಮೂರು nalavatmUru 53 ಐವತ್ತ್’ಮೂರು, ಐವತ್ಮೂರು aivatmUru 63 ಅರವತ್ತ್’ಮೂರು, ಅರವತ್ಮೂರು aravatmUru
44 ನಲವತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು nalavatnAlku 54 ಐವತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ಐವತ್ನಾಲ್ಕು aivatnAlku 64 ಅರವತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು aravatnAlku
45 ನಲವತ್ತ್’ಐದು, ನಲವತ್ತೈದು nalavattaidu 55 ಐವತ್ತ್’ಐದು, ಐವತ್ತೈದು aivattaidu 65 ಅರವತ್ತ್’ಐದು, ಅರವತ್ತೈದು aravattaidu
46 ನಲವತ್ತ್’ಆರು, ನಲವತ್ತಾರು nalavattAaru 56 ಐವತ್ತ್’ಆರು, ಐವತ್ತಾರು aivattAaru 66 ಅರವತ್ತ್’ಆರು, ಅರವತ್ತಾರು aravattAaru
47 ನಲವತ್ತ್’ಏಳು, ನಲವತ್ತೇಳು nalavattELu 57 ಐವತ್ತ್’ಏಳು, ಐವತ್ತೇಳು aivattELu 77 ಅರವತ್ತ್’ಏಳು, ಅರವತ್ತೇಳು aravattELu
48 ನಲವತ್ತ್’ಎಂಟು, ನಲವತ್ತೆಂಟು nalavatteNTu 58 ಐವತ್ತ್’ಎಂಟು, ಐವತ್ತೆಂಟು aivatteNTu 68 ಅರವತ್ತ್’ಎಂಟು, ಅರವತ್ತೆಂಟು aravatteNTu
49 ನಲವತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು nalavattombattu 59 ಐವತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು aivattombattu 69 ಅರವತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು aravattombattu
Numeral Kannada Transliteration Numeral Kannada Transliteration Numeral Kannada Transliteration
71 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಒಂದು, ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು eppattondu 81 ಎಂಬತ್ತ್’ಒಂದು, ಎಂಬತ್ತೊಂದು embattondu 91 ತೊಂಬತ್ತ್’ಒಂದು, ತೊಂಬತ್ತೊಂದು tombattondu
72 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಎರಡು, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು eppatteraDu 82 ಎಂಬತ್ತ್’ಎರಡು, ಎಂಬತ್ತೆರಡು embatteraDu 92 ತೊಂಬತ್ತ್’ಎರಡು, ತೊಂಬತ್ತೆರಡು tombatteraDu
73 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಮೂರು, ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು eppatmUru 83 ಎಂಬತ್ತ್’ಮೂರು, ಎಂಬತ್ಮೂರು embatmUru 93 ತೊಂಬತ್ತ್’ಮೂರು, ತೊಂಬತ್ಮೂರು tombatmUru
74 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು eppatnAlku 84 ಎಂಬತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು embatnAlku 94 ತೊಂಬತ್ತ್’ನಾಲ್ಕು, ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು tombatnAlku
75 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಐದು, ಎಪ್ಪತ್ತೈದು eppattaidu 85 ಎಂಬತ್ತ್’ಐದು, ಎಂಬತ್ತೈದು embattaidu 95 ತೊಂಬತ್ತ್’ಐದು, ತೊಂಬತ್ತೈದು tombattaidu
76 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಆರು, ಎಪ್ಪತ್ತಾರು eppattAaru 86 ಎಂಬತ್ತ್’ಆರು, ಎಂಬತ್ತಾರು embattAaru 96 ತೊಂಬತ್ತ್’ಆರು, ತೊಂಬತ್ತಾರು tombattAaru
77 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಏಳು, ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು eppattELu 87 ಎಂಬತ್ತ್’ಏಳು, ಎಂಬತ್ತೇಳು embattELu 97 ತೊಂಬತ್ತ್’ಏಳು, ತೊಂಬತ್ತೇಳು tombattELu
78 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಎಂಟು, ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು eppatteNTu 88 ಎಂಬತ್ತ್’ಎಂಟು, ಎಂಬತ್ತೆಂಟು embatteNTu 98 ತೊಂಬತ್ತ್’ಎಂಟು, ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು tombatteNTu
79 ಎಪ್ಪತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು eppattombattu 89 ಎಂಬತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು embattombattu 99 ತೊಂಬತ್ತ್’ಒಂಬತ್ತು, ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು tombattombattu
Numeral Kannada Transliteration
100 ನೂರು nUru
200 ಇನ್ನೂರು, ಎರಡು ನೂರು innUru, eraDu nUru
300 ಮುನ್ನೂರು, ಮೂರು ನೂರು munnUru, mUru nUru
400 ನಾನ್ನೂರು, ನಾಲ್ಕು ನೂರು nAnnUru, nAlku nUru
500 ಐನೂರು, ಅಯ್ನೂರು, ಐದು ನೂರು, ಅಯ್ದು ನೂರು ainUru, aynUru, aidu nUru, aydu nUru
600 ಆರ್’ನೂರು, ಆರು ನೂರು Aar'nUru, Aaru nUru
700 ಏಳ್’ನೂರು, ಏಳು ನೂರು EL'nUru, ELu nUru
800 ಎಂಟ್ನೂರು, ಎಂಟು ನೂರು eNTnUru, eNTu nUru
900 ಒಂಬೈನೂರು, ಒಂಬಯ್ನೂರು, ಒಂಬತ್ತು ನೂರು ombainUru, ombaynUru, ombattu nUru
1000 ಸಾವಿರ, ಒಂದು ಸಾವಿರ sAvira, ondu sAvira
2000 ಎರಡು ಸಾವಿರ eraDu sAvira
3000 ಮೂರು ಸಾವಿರ mUru sAvira
10,000 ಹತ್ತ್’ ಸಾವಿರ hath savira
100,000 ಒಂದು ಕೋಟಿ ondu kOTi
1,000,000 ಮಿಲಿಯನ್’ಉ, ಮಿಲಿಯನ್ನು million'u
1,000,000,000 ಬಿಲಿಯನ್’ಉ, ಬಿಲಿಯನ್ನು billion'u
1,000,000,000,000 ಟ್ರಿಲಿಯನ್’ಉ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನು Trillion'u
1 half ಅರ್ಧ ardha
less ಕಡಿಮೆ kaDime
more ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚು jAsti, heccu
number _____ (train, bus, etc.) ... nambar _____

Ordinals edit

English Kannada Kannada Transliteration
1st ೧ನೇ ಒಂದನೇ, ಮೊದಲನೇ ond'anE, modal'anE
2nd ೨ನೇ ಎರಡನೇ eraD'anE
3rd ೩ನೇ ಮೂರನೇ mUr'anE
4th ೪ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ nAlk'anE
5th ೫ನೇ ಐದನೇ aida'anE
6th ೬ನೇ ಆರನೇ Ar'anE
7th ೭ನೇ ಏಳನೇ EL'anE
8th ೮ನೇ ಎಂಟನೇ eNT'anE
9th ೯ನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ombatt'anE
10th ೧೦ನೇ ಹತ್ತನೇ hatt'anE
11th ೧೧ನೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ hannond'anE

Multiplication edit

English Kannada Transliteration
twofold ಎರಡರಷ್ಟು eraDar'aShTu
threefold ಮೂರರಷ್ಟು mUrar'aShTu
fourfold ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು nAlkar'aShTu
fivefold ಐದರಷ್ಟು aidar'aShTu
sixfold ಆರರಷ್ಟು Arar'aShTu
sevenfold ಏಳರಷ್ಟು ELar'aShTu
eightfold ಎಂಟರಷ್ಟು eNTar'aShTu
ninefold ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ombattar'aShTu
tenfold ಹತ್ತರಷ್ಟು hattar'aShTu
hundredfold ನೂರರಷ್ಟು nUrar'aShTu

Frequency edit

English Kannada Transliteration
Once ಒಂದು ಸಲ
ಒಂದು ಸಾರಿ
ond'sala
ond'sAri
twice ಎರಡು ಸಲ
ಎರಡು ಸಾರಿ
eraDu sala
eraDu sAri
thrice ಮೂರು ಸಲ
ಮೂರು ಸಾರಿ
mUru sala
mUru sAri
four time ನಾಲ್ಕು ಸಲ
ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ
nAlku sala
nAlku sAri
five time ಐದು ಸಲ
ಐದು ಸಾರಿ
aidu sala
aidu sAri
every time ಪ್ರತಿ ಸಲ
ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ
ಯಾವಾಗಲು
prati sala
prati sAri
yAvAgalu
sometimes ಒಂದೊಂದು ಸಲ
ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ondondu sala
ondondu sAri
ommomme
often ಹಗಲೆಲ್ಲ
ಮೇಲಿಂದ್’ಮೇಲೆ
ಆಗಾಗ್ಗೆ
hagalella
mElind'mEle
AgAgge
Many a times ಹಲವು ಸಲ
ಹಲವು ಸಾರಿ
ಹಲವೊಮ್ಮೆ
halavu sala
halavu sAri
halavomme,
few times ಕೆಲವು ಸಲ
ಕೆಲವು ಸಾರಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
kelavu sala
kelavu sAri
kelavomme
daily ಪ್ರತಿ ದಿನ
ದಿನಾಲು
ದಿನಾಗಲು
prati dina
dinAlu
dinAgalu
weekly ಪ್ರತಿ ವಾರ
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ
prati vAra
vArakkomme
vArakke ondu sala
monthly ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ
prati tingaLu
tingaLigomme
tingaLige ondu sala
yearly ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ
prati varSha
varShakkomme
varShakke ondu sala

Aggregation edit

English Kannada Transliteration
both (persons) ಇಬ್ಬರು ibbaru
both (things) ಎರಡೂ eraDU
all three (persons) ಮೂರೂ ಮಂದಿ
ಮೂರು ಜನ
mUrU mandi
mUru jana
all four (things) ನಾಲ್ಕೂ ಮಂದಿ
ನಾಲ್ಕೂ ಜನ
nAlkU mandi
nAlkU jana
all ten (persons) ಹತ್ತು ಮಂದಿ
ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ
hattu mandi
all ಎಲ್ಲ ella
hundreds of ನೂರಾರು nUrAru
thousands of ಸಾವಿರಾರು sAvirAru
lakhs (hundreds of thousands) of ಲಕ್ಷಾನು’ಗಟ್ಟಲೆ
ಲಕ್ಷಾನು’ಲಕ್ಷ
lakShAnu gaTTale
lakShAnu'lakSha
crores (tens of millions) of ಕೋಟ್ಯಾನು’ಗಟ್ಟಲೆ
ಕೋಟ್ಯಾನು’ಕೋಟಿ
kOTyAnu gaTTale
kOTyAnu'kOTi

Time edit

English Kannada Transliteration
now ಈಗಳೇ, ಈಗ, ಈಗಲೇ IgaLe, Iga, IgalE
later ಆಮೇಲೆ AmEle
before ಮೊದಲು modalu
morning ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಮುಂಜಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ beLagina jAva, munjAne, beLigge
afternoon ಮದ್ಯಾನ್ನ madyAnna
evening ಸಂಜೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ sanje, sAyankAla
night ರಾತ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ rAtre, rAtri

Clock time edit

English Kannada Transliteration
one o'clock AM ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ Ondu gaNTe rAtri
two o'clock AM ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ eraDu gaNTe rAtri
noon ಮದ್ಯಾನ್ನದ ಹೊತ್ತು madyAnnada hottu
one o'clock PM ಮದ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ madyAnna ondu gaNTe
two o'clock PM ಮದ್ಯಾನ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ madyAnna eraDu gaNTe
midnight ನಡು ರಾತ್ರೆ, ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ naDu rAtre, madya rAtri
at night ರಾತ್ರೆ ಹೊತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು rAtre hottu, rAtri hottu
during day time ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ beLagina hottu, beLigge

Duration edit

English Kannada Transliteration
minute(s) ನಿಮಿಷ nimiSha
hour(s) ಗಂಟೆ gaNTe
day(s) ದಿಸ, ದಿವಸ, ದಿನ disa, divasa, dina
week(s) ವಾರ vAra
month(s) ತಿಂಗಳು tingaLu
year(s) ವರ್ಷ varSha

Days edit

English Kannada Transliteration
Today ಇವತ್ತು ivattu
Yesterday ನಿನ್ನೆ ninne
Tomorrow ನಾಳೆ nALe
Day before yesterday ಮೊನ್ನೆ monne
Day after tomorrow ನಾಡಿದ್ದು nADiddu
Week ವಾರ vAra
This week ಈ ವಾರ I vAra
Last week ಕಡೇ ವಾರ
ಹೋದ ವಾರ
ಕಳೆದ ವಾರ
kaDE vAra
hOda vAra
kaLeda vAra
Next week ಬರೋ ವಾರ
ಮುಂದಿನ ವಾರ
barO vAra
mundina vAra
Two weeks ಎರಡು ವಾರ eraDu vAra
Month ತಿಂಗಳು tingaLu

The Hindu days of the week are each ruled by a planet, and corresponding exactly to ancient cultures in the West, i.e. Sunday = bhānu-vāra (Lord Sun's day [lit. time or period]). Thursday/O.N. Þorsdagr, Thor's day = Guru-vāra (Lord Jupiter's day), Saturday/Saturn's day = Śani's day = Shani-vāra(Lord Saturn's day), etc.

Day Kannada Transliteration
Sunday ಭಾನುವಾರ bhAnu-vAra (Sun's Day)
Monday ಸೋಮವಾರ sOma-vAra (Moon's Day)
Tuesday ಮಂಗಳವಾರ mangaLa-vAra (Mars's Day)
Wednesday ಬುಧವಾರ budha-vAra (Mercury's Day)
Thursday ಗುರುವಾರ guru-vAra (Jupiter's Day)
Friday ಶುಕ್ರವಾರ shukra-vAra (Venus's Day)
Saturday ಶನಿವಾರ shani-vAra (Saturn's Day)

Months edit

India has two main calendars in use. The Western (Gregorian) calendar is used for day to day and business affairs, and the Hindu calendar is used by religious authorities for deciding any religious/cultural events.

Gregorian calendar edit
Name Kannada Transliteration
January ಜನವರಿ janavari
February ಫೆಬ್ರವರಿ febravari
March ಮಾರ್ಚಿ mArci
April ಏಪ್ರಿಲ್ Epril
May ಮೇ mE
June ಜೂನ್ jUn
July ಜುಲೈ julai
August ಆಗಸ್ಟ್ AgasT
September ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ sepTembar
October ಅಕ್ಟೋಬರ್ akTObar
November ನವೆಂಬರ್ navembar
December ಡಿಸೆಂಬರ್ Disembar

Writing the time and date edit

The time is written exactly as in English, that is hours followed by minutes.

12:45 p.m. will thus be ಬೆಳಗ್ಗೆ, 12[ಹನ್ನೆರಡು] ಗಂಟೆ 45[ನಲವತ್ತೈದು] ನಿಮಿಷ(beLagge, 12[hanneraDu] gaNTe 45[nalavattaidu] nimiSha),

12:45 a.m. will thus be ರಾತ್ರಿ, 12[ಹನ್ನೆರಡು] ಗಂಟೆ 45[ನಲವತ್ತೈದು] ನಿಮಿಷ(rAtri, 12[hanneraDu] gaNTe 45[nalavattaidu] nimiSha),

Note: ಗಂಟೆ (gaNTe) would indicate something like "o'clock" in English . ನಿಮಿಷ (nimiSha) would indicate "minutes." in English.


The date is also written exactly as in English

For example: Date: 03-06-2010 would be written as ದಿನಾಂಕ: 03-06-2010 would be read as 03ನೇ ತಾರೀಖು - 6ನೇ ತಿಂಗಳು - 2010ನೇ ಇಸವಿ [3nE tArIkhu-6nE tingaLu-2010nE isavi].

Note: ತಾರೀಖು(tArIkhu) would indicate something like "date" in English; ತಿಂಗಳು(tingaLu) would indicate "Month" in English; ಇಸವಿ (isavi) would indicate something like (A.D.) in English.

Colours edit

Color Kannada Transliteration
color ಬಣ್ಣ baNNa
colorful ಬಣ್ಣ'ಬಣ್ಣದ baNNabaNNada
colorless ಬಣ್ಣ’ಇಲ್ಲದ baNNa'illada
black coloured ಕರಿ ಬಣ್ಣದ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ
kari baNNada
kappu baNNada
white colour ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ biLi baNNa
red coloured ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ kempu baNNada
pink, rosy colour ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ gulAbi baNNa
orange coloured ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ kittaLe baNNada
saffron colour ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ kEsari baNNa
yellow coloured ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ haLadi baNNada
green colour ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ hasiru baNNa
blue coloured ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ nIli baNNada
dark blue colour ಕಪ್ಪುನೀಲಿ ಬಣ್ಣ kappunIli baNNa
purple colour ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ nEraLe baNNa
brown coloured ಕಂದು ಬಣ್ಣದ kandu baNNada
dark brown colour ಕಂದುಗಪ್ಪು kandugappu
gray colour ಬೂದಿ ಬಣ್ಣ bUdi baNNa
violet colour ಊದಾ ಬಣ್ಣ UdA baNNa
Indigo blue colour ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ nIli baNNa
ultramarine ಅಚ್ಚನೀಲಿ ಬಣ್ಣ accanIli baNNa
red colour ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ kempu baNNa
ultrapure [red] coloured ಅಚ್ಚ [ಕೆಂಪು] ಬಣ್ಣದ acca [kempu] baNNada
brown colour ಕಂದು ಬಣ್ಣ kandu baNNa
dark brown colour ಕಂದುಗಪ್ಪು kandugappu
black colour ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ kappu baNNada
dark black colour ಎಣ್ಣೆಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ eNNegappu baNNa
jet black colour ಕಾಗೆಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ kAgegappu baNNa
a fading colour ಗಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ
ನಿಲ್ಲದ ಬಣ್ಣ
gacci baNNa
nillada baNNa
a fast colour ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ gaTTi baNNa
a light colour ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ tiLi baNNa
a durable colour ಜೊತ್ತು ಬಣ್ಣ jottu baNNa
pale, light [pink] clour ತಿಳಿ [ಗುಲಾಬಿ] ಬಣ್ಣ tiLi [gulAbi] baNNa
light gold colour ಗೆರಿ ಬಣ್ಣ geri baNNa
golden ಬಂಗಾರದ bangArada
silver ಬೆಳ್ಳಿಯ beLLiya
shiny ಹೊಳೆಯುವ, ಚಕಮಕಿ hoLeyuva, cakamaki

Transportation edit

Travel vocabulary edit

English Kannada Transliteration
Train ಟ್ರೈನ್’ಉ, ರೈಲ್’ಉ Train'u, rail'u
Station ಬಂಡಿವಾಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್’ಉ, ನಿಲ್ದಾಣ baNDivADi, sTEShan'u, nildANa
Bus ಬಸ್ಸ್’ಉ bass'u
Vehicle ಗಾಡಿ gADi
Bus Station ಬಂಡಿವಾಡಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್’ಉ baNDivADi, bas nildANa, bas sTEShan'u
Bus Stop ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್’ಉ bas tangudANa, bas sTAp'u
Auto Rickshaw ರಿಕ್ಷಾ, ಆಟೋ rikShA, ATO
Taxi ಕಾರ್’ಗಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ kAr'gADi, TyAksi
Car ಕಾರ್’ಗಾಡಿ, ಕಾರ್’ಉ kAr'gADi, kAr'u
Airplane ಏರೋ’ಪ್ಲೇನ್’ಉ, ವಿಮಾನ ErO'plEn'u, vimAna
Airport ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್’ಉ vimAna nildANa, Er'pOrT'u

Bus and train edit

English Kannada Transliteration
How much is a ticket to _____? (...) ಗೆ [TICKET’ಇನ] ಚಾರ್ಜ್(/CHARGE) ಎಷ್ಟು? (...) ge [TICKET'ina] chArj(/CHARGE) eShTu?
One ticket to _____, please. (...) ಗೆ ಒಂದ್ TICKET ಕೊಡಿ (...) ge ond TICKET koDi
Where does this train/bus go? ಈ BUS/TRAIN ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೊಗುತ್ತೆ? I BUS/TRAIN ellig hogutte?
Where is the train/bus to _____? (...) ಗೆ [ಹೋಗೋ] BUS/TRAIN ಎಲ್ಲ್’ಇದೆ? (...) ge [hOgO] BUS/TRAIN ell'ide?
Does this train/bus stop in _____? ಈ BUS/TRAIN (...) ಅಲ್ಲ್’ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? I BUS/TRAIN (...) all' nilluttA?
When does the train/bus for _____ leave? (...) ಗ್(ಎ) BUS/TRAIN ಯಾವಾಗ್’ (/ಎಷ್ಟ್’ಹೊತ್ತಿಗೆ) ಹೊರಡುತ್ತೆ? (...) g(e) BUS/TRAIN yAvAg' [/eShT'hottige] horaDutte?
When will this bus arrive in _____? (...) ಗೆ BUS/TRAIN ಯಾವಾಗ್’ (/ಎಷ್ಟ್’ಗಂಟೆಗೆ) ಬಂದ್’ಸೇರುತ್ತೆ? (...) ge BUS/TRAIN yAvAg' [/eShT'gaNTege] band'sErutte?
When will this bus reach _____? (...) ಗೆ BUS/TRAIN ಯಾವಾಗ್’ (/ಎಷ್ಟ್’ಗಂಟೆಗೆ) ಹೋಗ್’ಸೇರುತ್ತೆ? (...) ge BUS/TRAIN yAvAg' [/eShT'gaNTege] hOg'sErutte?

Directions edit

English Kannada Transliteration
How do I get to _____ ? _____ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?(...)
_____ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?(...)
_____ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?(...)
_____ge hOgO dAri hyAge?(...);
_____ge hOgOd hEge?(...);
_____ge yAv'kaDe hOg'bEku?(...);
How do I get to the...TRAIN STATION? (...)RAILWAY STATION’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)RAILWAY STATION’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)AILWAY STATION’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)RAILWAY STATION'ge hOgO dAri hyAge?
(...)RAILWAY STATION'ge hOgOd hEge?
(...)RAILWAY STATION'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...BUS STATION? (...)BUS STATION’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)BUS STATION’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)BUS STATION’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)BUS STATION'ge hOgO dAri hyAge?
(...)BUS STATION'ge hOgOd hEge?
(...)BUS STATION'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...AIRPORT? (...)AIRPORT’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)AIRPORT’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)AIRPORT’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)AIRPORT'ge hOgO dAri hyAge?
(...)AIRPORT'ge hOgOd hEge?
(...)AIRPORT'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...DOWN TOWN? (...)ಬಜಾರ್[/ಪೇಟೆ]’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)ಬಜಾರ್[/ಪೇಟೆ]’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)ಬಜಾರ್[/ಪೇಟೆ]’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)bajAr[/pETe]'ge hOgO dAri hyAge?
(...)bajAr[/pETe]'ge hOgOd hEge?
(...)bajAr[/pETe]'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...STUDENTS HOSTEL? (...)STUDENTS HOSTEL’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)STUDENTS HOSTEL’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)STUDENTS HOSTEL’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)STUDENTS HOSTEL'ge hOgO dAri hyAge?
(...)STUDENTS HOSTEL'ge hOgOd hEge?
(...)STUDENTS HOSTEL'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...HOTEL? (...)HOTEL’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)HOTEL’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)HOTEL’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)HOTEL'ge hOgO dAri hyAge?
(...)HOTEL'ge hOgOd hEge?
(...)HOTEL'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...LODGE? (...)LODGE’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)LODGE’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)LODGE’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)LODGE'ge hOgO dAri hyAge?
(...)LODGE'ge hOgOd hEge?
(...)LODGE'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
How do I get to the...AMERICAN/BRITISH CONSULATE? (...)AMERICAN/BRITISH CONSULATE’ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹ್ಯಾಗೆ?
(...)AMERICAN/BRITISH CONSULATE’ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೇಗೆ?
(...)AMERICAN/BRITISH CONSULATE’ಗೆ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಹೋಗ್’ಬೇಕು?
(...)AMERICAN/BRITISH CONSULATE'ge hOgO dAri hyAge?
(...)AMERICAN/BRITISH CONSULATE'ge hOgOd hEge?
(...)AMERICAN/BRITISH CONSULATE'ge yAv'kaDe hOg'bEku?
Where are there a lot of... [ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ _____ ಎಲ್ಲಿವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ _____ ಯಾವ್’ಕಡೆ ಇವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ]_____ ಎಲ್ಲ್’ ಸಿಗ್ತಾವೆ?
[illi] jAsti _____ ellive?
[illi] jAsti _____ yAv'kaDe ive?
[illi]_____ ell' sigtAve?
Where are there a lots of hotels? [ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ (HOTELS/LODGES) ಎಲ್ಲಿವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ (HOTELS/LODGES) ಯಾವ್’ಕಡೆ ಇವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ](HOTELS/LODGES) ಎಲ್ಲ್’ ಸಿಗ್ತಾವೆ?
[illi] jAsti (HOTELS/LODGES) ellive?
[illi] jAsti (HOTELS/LODGES) yAv'kaDe ive?
[illi](HOTELS/LODGES) ell' sigtAve?
Where are there a lots of restaurants? [ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ (HOTELS/TIFFIN CENTRES/RESTAURANTS) ಎಲ್ಲಿವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ (HOTELS/TIFFIN CENTRES/RESTAURANTS) ಯಾವ್’ಕಡೆ ಇವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ](HOTELS/TIFFIN CENTRES/RESTAURANTS) ಎಲ್ಲ್’ ಸಿಗ್ತಾವೆ?
[illi] jAsti (HOTELS/TIFFIN CENTRES/RESTAURANTS) ellive?
[illi] jAsti (HOTELS/TIFFIN CENTRES/RESTAURANTS) yAv'kaDe ive?
[illi](HOTELS/TIFFIN CENTRES/RESTAURANTS) ell' sigtAve?
Where are there a lots of bars? [ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ (BARS/PUBS) ಎಲ್ಲಿವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ (BARS/PUBS) ಯಾವ್’ಕಡೆ ಇವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ](BARS/PUBS) ಎಲ್ಲ್’ ಸಿಗ್ತಾವೆ?
[illi] jAsti (BARS/PUBS) ellive?
[illi] jAsti (BARS/PUBS) yAv'kaDe ive?
[illi](BARS/PUBS) ell' sigtAve?
Where are there a lots of sites to see? [ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋ’ಅಂಥಾ PLACES’ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ] ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋ’ಅಂಥಾ PLACES’ಗಳು ಯಾವ್’ಕಡೆ ಇವೆ?
[ಇಲ್ಲಿ] ನೋಡೋ’ಅಂಥಾ PLACES’ಗಳು ಎಲ್ಲ್’ ಸಿಗ್ತಾವೆ?
[illi] jAsti nODO'anthA PLACES'gaLu ellive?
[illi] jAsti nODO'anthA PLACES'gaLu yAv'kaDe ive?
[illi] nODO'anthA PLACES'gaLu ell' sigtAve?

More directions edit

English Kannada Transliteration
Can you show me on the map? MAP’ಅಲ್ಲ್ ತೋರಿಸ್’ತೀರ? (...) MAP'all tOris'tIra? (...)
street ಬೀದಿ bIdi
Turn left ಎಡಕ್ಕ್(ಎ) ತಿರುಗಿ
ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿ;
eDakk(e) tirugi
eDagaDe tirugi;
Turn Right ಬಲಕ್ಕ್(ಎ) ತಿರುಗಿ
ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ;
balakk(e) tirugi
balagaDe tirugi;
Go straight ahead ನೇರವಾಗ್(/ಸೀದಾ) ಮುಂದಕ್ಕ್(ಎ) ಹೋಗಿ nEravAg(/sIdA) mundakk(e) hOgi
To left ಎಡಕ್ಕ್(ಎ)
ಎಡಗಡೆ;
eDakke
eDagaDe (=> left side);
To Right ಬಲಕ್ಕ್(ಎ)
ಬಲಗಡೆ;
balakke
balagaDe (=> right side);
Straight ahead ಮುಂದಕ್ಕ್(ಎ) mundakk(e)
Right In front of you ಎದುರಿಗೆ
ಎದುರ್’ಗಡೆ
edurige; edur'gaDe
towards the _____ (...) ಕಡೆಗೆ (...)kaDege
past the _____ (...)’ಅನ್ನ ದಾಟಿ
(...) ಆದ ಮೇಲೆ;
(...)'anna dATi
(...) Ada mEle;
before the _____ (...)ಗಿಂತ ಮೊದಲು
(...)ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು;
(...)ginta modalu
(...)kkinta modalu;
Watch for the _____ (...)’ಕಾಗಿ ನೋಡ್’ಕೊಳ್ಳಿ
(...)’ಗಾಗಿ ನೋಡ್’ಕೊಳ್ಳಿ
(...)'kAgi nOD'koLLi
(...)'gAgi nOD'koLLi
to the north ಉತ್ತರ’ಕ್ಕೆ uttara'kke;
to the east ಪೂರ್ವ’ಕ್ಕೆ pUrva'kke;
to the west ಪಶ್ಚಿಮ’ಕ್ಕೆ paScima'kke;
to the south ದಕ್ಷಿಣ’ಕ್ಕೆ dakShiNa'kke;
Uphill ಮೇಲಕ್ಕೆ mElakke;
Downhill ಕೆಳಕ್ಕೆ keLakke;
Intersection ಇಂಟರ್’ಸೆಕ್ಶನ್ Intersection;

Taxi edit

English Kannada Transliteration
Taxi! ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ; ಆಟೊ; TAXI; AUTO;
Taxi Driver ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸೋನು;
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸವ್ನು;
TyAksi ODisOnu
TAXI ODis'avnu
Auto Driver ಆಟೋ ಓಡಿಸೋನು;
ಆಟೋ ಓಡಿಸವ್ನು;
ATO ODisOnu
AUTO ODis'avnu
Take me to _____, please ನನ್ನ[ನ್] (...)’ಗೆ ಕರ್’ಕೊಂಡ್’ಹೋಗಿ nanna[n] (...)'ge kar'koND'hOgi
How much does it cost to get to _____? (...)’ಗೆ ಹೋಗೋ’ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್’ [ಚಾರ್ಜ್] ಆಗುತ್ತೆ? (...)'ge hOgO'dakke eShT' [CHARGE] Agutte?
Take me there, please. ನನ್ನ[ನ್] ಅಲ್ಲಿಗ್(ಎ) ಕರ್’ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ nanna[n] allig(e) kar'koND hOgi
have you reached your destination ನೀವು ...ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಿರಾ?
ನೀವು ...ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದಿರಾ?
ನೀವು ...ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದಿರಾ?
nIvu ...ge hOgi sEridirA?
nIvu ...ge hOgi muTTidirA?
nIvu ...ge hOgi talupidirA?
Yes, I have reached my destination ಹ್ಞಾ ನಾನು ...ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ;
ಹ್ಞಾ ನಾನು ...ಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ;
ಹ್ಞಾ ನಾನು ...ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ;
h~jA nAnu ...ge bandu sEride;
h~jA nAnu ...ge bandu muTTide;
h~jA nAnu ...ge bandu talupide;
Please use the meter machine ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ;
ಮೀಟರ್ ON-ಮಾಡಿ;
METER hAki [Lit. Put meter on];
mITar ON mADi;
Please switch on the aircondition ಎ.ಸಿ. ಹಚ್ಚಿ;
ಎ.ಸಿ. ON-ಮಾಡಿ;
A.C. hacci;
e.si. ON mADi;
Please turn up the aircondition ಎ.ಸಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ;
ಎ.ಸಿ. ಜೋರು ಮಾಡಿ;
A.C. jAsti mADi;
A.C. jOru mADi;

Lodging edit

English Kannada Transliteration
Do you have any rooms available? ಬಾಡಿಗೆಗೆ ROOMS ಇವೆಯಾ?
ಖಾಲಿ ROOMS ಇದೆಯಾ/ಉಂಟಾ?
bADigege ROOMS iveyA?
khAli ROOMS ideyA/uNTA?
How much is a room for one person/two people? ಒಬ್ಬ್’ನಿಗ್/ಇಬ್ಬ್’ರಿಗ್ ROOM ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? obb'nig/ibb'rig ROOM bADige eShTu?
Do you have single bedroom available? SINGLE BEDROOM ಇದೆಯಾ?
SINGLE BEDROOM ಉಂಟಾ?
SINGLE BEDROOM ideyA?
SINGLE BEDROOM uNTA?
Do you have double bedroom available? DOUBLE BEDROOM ಇದೆಯಾ?
DOUBLE BEDROOM ಉಂಟಾ?
SINGLE BEDROOM ideyA?
DOUBLE BEDROOM uNTA?
Does the room come with bedsheets? ROOM’ನಲ್ಲಿ BEDSHEETS ಇವೆಯಾ? ROOM'nalli BEDSHEETS iveyA?
Does the room come with bathroom? ROOM’ನಲ್ಲಿ ATTACHED BATHROOM ಇದೆಯಾ? ROOM'nalli ATTACHED BATHROOM ideyA?
Does the room come with telephone? ROOM’ನಲ್ಲಿ PHONE ಇದೆಯಾ? ROOM'nalli PHONE iveyA?
Does the room come with Television? ROOM’ನಲ್ಲಿ ಟೀವೀ(/TV) ಇದೆಯಾ? ROOM'nalli TIvI(/TV) ideyA?
bed ಹಾಸಿಗೆ hAsige
bedsheet ಹೊದಿಕೆ
ಚಾದರು
hodike
cAdaru
blanket ಕಂಬಳಿ
ರಗ್ಗು
kambaLi
raggu
cot ಮಂಚ manca
chair ಕುರ್ಚಿ kurci
May I see the room first? ನಾನ್ ಮೊದಲು ROOM’ಅನ್ನ ನೋಡ್’ಬವುದಾ? nAn modalu ROOM'anna nOD'bavudA?
Do you have anything quieter? ಸದ್ದು-ಗದ್ದಲ ಇಲ್ದೆಇರೋ ಅಂಥಾ ROOM ಇದೆಯಾ?
ಸಲ್ಪ ನಿಶಬ್ದವಾಗ್ ಇರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ROOM ಇದೆಯಾ?
saddu-gaddala ildeirO aMthA ROOM ideyA?
salpa niSabdavAg irO yAvudAdrU ROOM ideyA?
Do you have anything bigger? ದೊಡ್ಡ್ ROOM ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? doDD ROOM yAvudAdrU ideyA?
Do you have anything cleaner? ಸಲ್ಪ CLEAN’ಆಗ್’ಇರೋ ROOM ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? salpa CLEAN'Ag'irO ROOM yAvudAdrU ideyA?
Do you have anything better? ಚನ್ನಾಗ್’ಇರೋ ROOM ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? cannAg'irO ROOM yAvudAdrU ideyA?
Do you have anything cheaper? ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ROOM ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? innu kaDime bADige ROOM yAvudAdrU ideyA?
OK, I'll take it ಸರಿ, ನಾನ್ ಇದನ್ ತಗೊಣ್ತೀನಿ
ಸರಿ, ನಾನ್ ಈ ROOM’ಅನ್ನ ತಗೊಣ್ತೀನಿ
sari, nAn idan tagoNtIni
sari, nAn I ROOM'anna tagoNtIni
I will stay for _____ night(s)/day(s) ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎರಡ್ ರಾತ್ರೆ/ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ illi nAn eraD rAtre/divasa irtIni
Can you suggest another hotel? ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ HOTEL [ಇದ್ದ್’ರೆ] ಹೇಳಿ bEre yAvudAdrU HOTEL [idd're] hELi
Do you have a safe? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ LOCKER ಇದೆಯಾ? nimmalli LOCKER ideyA?
Is breakfast/supper included? [ರಾತ್ರೆ]ಊಟ, ತಿಂಡಿ [ಬಾಡಿಗೇಲ್] ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತ್’ಇದೀರ? [rAtre] UTa, tiNDi [bADigEl] sErisi hELt'idIra?
What time is breakfast/supper? [ರಾತ್ರೆ]ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಎಷ್ಟ್’ ಗಂಟೆಗೆ? [rAtre]UTa, tiNDi eShT' gaNTege?
Please clean my room ನನ್ ROOM’ಅನ್ನ ಸಲ್ಪ CLEAN ಮಾಡಿ nan ROOM'anna salpa CLEAN mADi
Can you wake me at _____? (...)’ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ[ನ್] ಎಬ್ಬಿಸಿ;
(...) ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ[ನ್] ಎದ್ದೇಳಿಸಿ
(...)'gaNTege nanna[n] ebbisi;
(...) hottige nanna[n] eddELisi;
I want to check out ನನ್ ROOM’ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್’ಕೊಣ್ತ್’ಇದೀನಿ nan ROOM'anna khAli mAD'koNt'idIni

Money edit

English Kannada Transliteration
Do you accept American/Australian/Canadian dollars? AMERICAN/AUSTRALIAN/CANADIAN DOLLARS’ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಣ್’ತೀರ;
AMERICAN/AUSTRALIAN/CANADIAN DOLLARS’ಅನ್ನ ತಗೊಣ್’ತೀರ
AMERICAN/AUSTRALIAN/CANADIAN DOLLARS'anna iskoN'tIra;
AMERICAN/AUSTRALIAN/CANADIAN DOLLARS'anna tagoN'tIra
Do you accept British pounds? BRITISH POUNDS’ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಣ್’ತೀರ;
BRITISH POUNDS’ಅನ್ನ ತಗೊಣ್’ತೀರ
BRITISH POUNDS'anna iskoN'tIra;
BRITISH POUNDS'anna tagoN'tIra
Do you accept credit cards? CREDIT CARDS’ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಣ್’ತೀರ;
CREDIT CARDS’ಅನ್ನ ತಗೊಣ್’ತೀರ
CREDIT CARDS'anna iskoN'tIra;
CREDIT CARDS'anna tagoN'tIra
Can you change money for me? [ನನಗ್] ಈ ದುಡ್ಡ್’ಅನ್ನ ಬದಲಾಯ್ಸಿ ಕೊಡ್’ತೀರ? [nanag] I duDD'anna badalAysi koD'tIra?
Where can I get money changed? ಈ ದುಡ್ಡ್’ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? I duDD'anna elli badalAysi koDtAre?
Can you change a traveler's check for me? ಈ TRAVELLERS CHEQUE’ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್(ಇ)’ಕೊಡಿ I TRAVELLERS CHEQUE'anna biDis(i)'koDi
Where can I get a traveler's check changed? ಈ TRAVELLERS CHEQUE’ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ್(ಇ) ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? I TRAVELLERS CHEQUE'anna ell(i) biDisi koDtAre?
What is the exchange rate? EXCHANGE RATE ಎಷ್ಟು? EXCHANGE RATE eShTu?
Where is an automatic teller machine (ATM)? [(...) ಬ್ಯಾಂಕ್’ಇನ] ATM ಎಲ್ಲಿದೆ? [(...) BANK'ina] ATM ellide;
Cheque ಚೆಕ್
ಕಾಸೋಲೆ
cek
kAsOle
Money ದುಡ್ಡು
ರೊಕ್ಕ
duDDu
rokka
cash ನಗದು ಹಣ
ನಗದು ರೊಕ್ಕ
ಕಾಸು
nagadu haNa
nagadu rokka
kAsu
credit ಸಾಲ
ಉದರಿ
sAla
udari

Eating edit

Taste buds


Salty
uppu ”ಉಪ್ಪು”
Sour
huLi ”ಹುಳಿ”
Hot (spicy)
khAra ”ಖಾರ”
Piping hot (temperature)
bisi[-bisi] ”ಬಿಸಿ[-ಬಿಸಿ]”
Sweet
sI ”ಸೀ”
Bitter
kahi "ಕಹಿ"
Astringent
ogaru "ಒಗರು"
cogaru ಚೊಗರು
Acrid
kanaru "ಕನರು"
Tasty
ruci ”ರುಚಿ”
Tasteless (insipid)
sappe ”ಸಪ್ಪೆ”
Cold
taNNage ”ತಣ್ಣಗೆ"
English Kannada Transliteration
A table for one person/two people, please ಒಬ್ಬ್’ರಿಗ್/ಇಬ್ಬ್’ರಿಗ್ ಒಂದ್ TABLE [ಕೊಡಿ]
ಒಬ್ಬ್’ರಿಗ್/ಇಬ್ಬ್’ರಿಗ್ ಒಂದ್ TABLE [ಉಂಟಾ?]
obb'rig/ibb'rig ond TABLE [koDi]
obb'rig/ibb'rig ond TABLE [uNTA?]
Can I look at the menu, please? MENU ಕೊಡ್ತೀರ? MENU koDtIra?
Can I look in the kitchen? ನಾನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗ್’ಹೋಗಿ ನೋಡಲ?
ನಾನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೇನ್ ನೋಡ್’ಬವುದಾ?
nAn aDuge mane oLag'hOgi nODala?
nAn aDuge manEn nOD'bavudA?
Is there a house specialty? ಯಾವದಾದ್ರೂ SPECIAL’ಆದ ಅಡುಗೆ ಇದೆಯಾ? yAvadAdrU SPECIAL aDuge ideyA?
Is there a local specialty? ಇಲ್ಲಿನ SPECIALITY ಏನು?
ಇಲ್ಲಿನ SPECIAL ಅಡುಗೆ ಯಾವುದು?
illina SPECIALITY Enu?
illina SPECIAL aDuge yAvudu?
I'm a vegetarian ನಾವು ಶಾಖಾಹಾರಿ;
ನಾವ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಯೆ ತಿನ್ನೋರು;
nAvu SAKAhAri;
nAv kAyipalye tinnOru;
I'm a non-vegetarian ನಾವು ಮಾಂಸಹಾರಿ;
ನಾವ್ ಕಡಿ/ತುಂಡು [/ಕೆಂಪಡಿಕೆ] ಕಡಿಯೋರು;
[ಕೆಂಪಡಿಕೆ (figurative speech), ಕೆಂಪನ ಅಡಿಕೆ => ಕೆಂಪನೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು]
[ಕಡಿ = kaDi = a piece [of meat]];
nAvu mAmsahAri;
nAv kaDi/tuNDu[/kempaDike] kaDiyOru
[Note: kempaDike (figurative speech) => Red Arecanut => Red meat)];
I don't eat pork ನಾನ್ PORK ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
ನಾನ್ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
nAn PORK tinnO'dilla;
nAn handi mAmsa tinnO'dilla;
I don't eat beef ನಾನ್ BEEF ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
ನಾನ್ ದನದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
nAn BEEF tinnO'dilla;
nAn danada mAmsa tinnO'dilla;
I don't eat Mutton ನಾನ್ MUTTON ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
ನಾನ್ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
nAn MUTTON tinnO'dilla;
nAn kuri mAmsa tinnO'dilla;
I don't eat Chicken ನಾನ್ CHICKEN ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
ನಾನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ’ದಿಲ್ಲ;
nAn CHICKEN tinnO'dilla;
nAn kOLi mAmsa tinnO'dilla;
I only eat kosher/halal food ನಾನ್ ಹಲಾಲ್’ಆದ ಮಾಂಸ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು; nAn halAl'Ada mAmsa aShTE tinnOdu;
Make it less spicy, please? (add less spices) [DISH’ನಲ್ಲ್(ಇ)] ಸಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ [DISH'nall(i)] salpa khAra kaDime irali
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard) [DISH’ನಲ್ಲ್(ಇ)] ಸಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ-ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ/ಹಾಕಿ [DISH'nall(i)] salpa eNNe-beNNe kaDime irali/hAki
fixed-price meal (MINI MEALS)
MINI ಊಟ
MINI MEALS
MINI ಊಟ
unlimited meal (FULL MEALS)
FULL ಊಟ
FULL MEALS
FULL ಊಟ
Breakfast ತಿಂಡಿ; TIFFIN tiNDi; TIFFIN;
lunch ಮಧ್ಯಾನದ್ ಊಟ madhyAnad UTa;
Tea (meal) ತಿಂಡಿ-ತೀರ್ಥ; ಚಾ-ಬಿಸ್ಕತ್ತು; tiNDi-tIrtha; cA-biskattu;
Dinner ರಾತ್ರೆ ಊಟ rAtre UTa
I want _____ ನನಗ್ [ತಿನ್ನ್’ಲಿಕ್ಕೆ] (....) ಬೇಕು nanag [tinn'likke] (....) bEku
I want a dish containing _____ ನನಗ್ (....)’ಇನ ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (....)’ಇನ ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (....)'ina UTa bEku
nanag (....)'ina aDuge bEku
I want a dish containing (meat) ನನಗ್ [ಕುರಿ] ಮಾಂಸದ ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ [ಕುರಿ] ಮಾಂಸದ್ ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag [kuri] mAmsada UTa bEku
nanag [kuri] mAmsad aDuge bEku
I want a dish containing (fish) ನನಗ್ (ಮೀನ್’ಇನ) ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (ಮೀನಿನ) ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (mIn'ina) UTa bEku
nanag (mInina) aDuge bEku
I want a dish containing (beef) ನನಗ್ (BEEF/[ದನದ]ಮಾಂಸದ) ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (BEEF/[ದನದ]ಮಾಂಸದ್) ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (BEEF/[danada]mAmsada) UTa bEku
nanag (BEEF/[danada]mAmsada) aDuge bEku
I want a dish containing (pork) ನನಗ್ (PORK/[ಹಂದಿ]ಮಾಂಸದ) ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (PORK/[ಹಂದಿ]ಮಾಂಸದ್) ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (PORK/[handi]mAmsada) UTa bEku
nanag (PORK/[handi]mAmsada) aDuge bEku
I want a dish containing (chicken) ನನಗ್ (CHICKEN/[ಕೋಳಿ]ಮಾಂಸದ) ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (CHICKEN/[ಕೋಳಿ]ಮಾಂಸದ್) ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (CHICKEN/[kOLi]mAmsada) UTa bEku
nanag (CHICKEN/[kOLi]mAmsada) aDuge bEku
I want a dish containing (eggs) ನನಗ್ (EGGS/ಮೊಟ್ಟೆ) ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (EGGS/ಮೊಟ್ಟೆ) ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (EGG/moTTe UTa bEku
nanag (EGG/moTTe) aDuge bEku
I want a dish containing (cheese) ನನಗ್ (CHEESE/ಪನೀರ್) ಊಟ ಬೇಕು
ನನಗ್ (CHEESE/ಪನೀರ್) ಅಡುಗೆ ಬೇಕು
nanag (CHEESE/panIr UTa bEku
nanag (CHEESE/panIr) aDuge bEku
salad ಕೋಸಂಬ್ರಿ
ಸಲಾಡ್;SALAD
kOsambri
SALAD;
(fresh) vegetables ಹಸಿ ತರಕಾರಿ hasi tarakAri;
(fresh) fruits ಹಣ್ಣು; ಹಣ್ಣ್’ಗೊಳ್ haNNu; haNN'goL
bread ಬನ್ನ್(ಉ); bann(u);
toast BREAD TOAST; BREAD TOAST;
rice ಅನ್ನ; RICE; anna; RICE;
noodles ಶಾವಿಗೆ; ಸೇಮಿ; NOODLES SAvige; sEmi; NOODLES
beans ಹುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್; ಅವರೆ ಕಾಯ್ huLLi kAy; avare kAy
Curry ಸಾರು; ಸಾಂಬಾರು sAru; sAmbAru
Curry (lentils) ಬೇಳೆ ಸಾರು; ತೊವ್ವೆ; bELe sAru; tovve;
Curry (soup) ತಿಳಿ ಸಾರು; ರಸಂ tiLi sAru; rasam
Chutney ಚಟ್ನಿ; ತೊಕ್ಕು chaTNi; tokku;
Pickles ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯ್ uppina kAy;
Milk ಹಾಲು hAlu
Curds/Yoghurt ಮೊಸರು mosaru;
Buttermilk ಮಜ್ಜಿಗೆ majjige;
Ghee (Clarified butter) ತುಪ್ಪ tuppa;
Butter ಬೆಣ್ಣೆ beNNe;
May I have a glass of _____? ನನಗ್ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ (....) ಬೇಕು nanag ond glAs (....) bEku
May I have a cup of _____? ನನಗ್ ಒಂದ್ CUP (....) ಬೇಕು nanag ond CUP (....) bEku
May I have a bottle of _____? ನನಗ್ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲಿ (....) ಬೇಕು nanag ond bATli (....) bEku
Coffee ಕಾಫಿ kAphi;
tea ಟೀ; ಚಾ; TI; cA;
Lemon grass ಚಾಹದ ಎಲೆ
ಚಾ’ದ ಎಲೆ
cAhada ele
cA'da ele
Juice ಜೂಸ್(ಉ) jUs;
Buttermilk ಮಜ್ಜಿಗೆ majjige;
Lassi ಲಸ್ಸಿ lassi;
Yoghurt ಮೊಸರು mosaru;
Water ನೀರ್ nIr;
Cold Water ತಣ್ಣೀರ್ taNNIr;
Hot Water ಬಿಸ್’ನೀರ್ bis'nIr;
Beer BEER BEER;
Wine WINE WINE;
May I have some _____? ಒಂದಿಷ್ಟು (....) ಕೊಡ್ತೀರ?
ಸಲ್ಪ (....) ಕೊಡ್ತೀರ?
ondiShTu (....) koDtIra?
salpa (....) koDtIra?
Salt ಉಪ್ಪು uppu;
Black pepper ಕರಿ ಮೆಣಸು; PEPPER kari meNasu; PEPPER
Ghee ತುಪ್ಪ tuppa
butter ಬೆಣ್ಣೆ beNNe
Excuse me, waiter? (getting attention of server) ಇವರೇ, ಇಲ್ಲ್’ನೋಡಿ; HELLO WAITER ivarE, ill'nODi; HELLO WAITER
I'm finished ನಂದು ಮುಗೀತು;
ನನಗ್ ಸಾಕು;
nandu mugItu;
nanag sAku;
It was delicious [ಊಟ] ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು [UTa] ruciyAgittu
It was not good [ಊಟ] ಚನ್ನಾಗ್’ಇದ್ದಿಲ್ಲ
[ಊಟ] ರುಚಿಯಾಗ್’ಇದ್ದಿಲ್ಲ
[UTa] cannAg'iddilla <be />[UTa] ruchiyAg'iddilla
It was worst [ಊಟ] ಕೆಟ್ಟದ್’ಆಗಿತ್ತು
[ಊಟ] ಸರಿಯಾಗ್’ಇದ್ದಿಲ್ಲ
[UTa] keTTad'Agittu
[UTa] sariyAg'iddilla
Please clear the plates PLATES ತೆಗೀರಿ;
TABLE ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ
PLATES tegIri;
TABLE svacca mADi
The check, please BILL ಕೊಡಿ
BILL ಮಾಡಿ
BILL koDi
BILL mADi

Fruits edit

Kannada English Transliteration
ಅತ್ತಿ Cluster figs atti
ಅನಾನಸ್ಸು Pine apple anAnassu
ಈಚಲ ಹಣ್ಣು Toddy palm fruit Icala haNNu
ಅಂಜೂರ Figs anjUra
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ
Water melon kallangaDi
baccangAyi
ಕಿತ್ತಳೆ Orange kittaLe
ಖರ್ಜೂರ
ಉತ್ತತ್ತಿ
Dates kharjUra
uttatti
ಕರಬೂಜ
ಕೆಕ್ಕರಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು
Musk melon kharbUja
kekkarikke haNNu
ಗೇರು ಹಣ್ಣು Cashew fruit gEru haNNu
ಚಕ್ಕೋತ Pomelo cakkOta
ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು Cherries cerri haNNu
ಜಿಂದೆ ಹಣ್ಣು Apricot jinde haNNu
ಟಮೊಟೊ Tomato TamoTo
ದಾಳಿಂಬೆ Pome granate dALiMbe
ದ್ರಾಕ್ಷಿ Grapes drAkShi
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು Lime nimbe haNNu
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು Jambul fruit nEraLe haNNu
ಪಪ್ಪಾಯಿ Papaya pappAyi
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು Banana bALe haNNu
ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು Butter fruit beNNe haNNu
ಮರ ಸೇಬು Peach mara sEbu
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು Mango mAvina haNNu
ಎರಳೆ ಕಾಯಿ Bitter orange yeraLe kAyi
ರಾಮ ಫಲ Bullocks heart rAma phala
ಲಕೋಟೆ ಹಣ್ಣು Loquat lakOTe haNNu
ಸೀತಾ ಫಲ Custard apple sItA phala
ಸೀಬೇ ಕಾಯಿ
ಪೇರಳೆ
ಬಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ
Guava sIbe kAyi
pEraLe
bikke kAyi
ಸೇಬು Apple sEbu
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು Jackfruit halasina haNNu
ಉಪ್ಪಗೆ [Garcinia gummi-gutta] uppage
ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು Wood apple bElada haNNu
ರಾವಣ ಫಲ Soursop rAvaNa phala
ಬೇರಿಕಾಯಿ Pears bErikAyi
ಗುಜ್ಜೆಕಾಯಿ Bread fruit gujje kAyi
ಬೆಟ್ಟದನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
Gooseberry beTTadanelli kAyi
nelli kAyi
ನೆಲಮುಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣು Strawberry nelamuLLi haNNu
ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ Mulberry hippunEraLe
ಕಮರಕ
ಕರಮಾದಲ
Star fruit kamaraka
karamAdala
ಮೋಸಂಬಿ Sweet lime mOsambi
ಬೋರೆಹಣ್ಣು Indian jujube bOrE haNNu

Bars edit

English Kannada Transliteration
Do you serve alcohol? ALCOHOL ಇದೆಯಾ?
LIQUOR ಉಂಟಾ?
ALCOHOL ideyA?
LIQUOR uNTA?
Is there table service? [TABLE]SERVICE ಇದೆಯಾ?
SERVICE ಉಂಟಾ?
[TABLE]SERVICE ideyA?
SERVICE uNTA?
A beer/two beers, please. ಒಂದ್/ಎರಡ್ BEER ಕೊಡಿ ond/eraD BEER koDi
A glass of red/white wine, please ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ RED/WHITE WINE ಕೊಡಿ ond glAs RED/WHITE WINE koDi
A bottle (of wine), please ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲಿ WINE ಕೊಡಿ
ಒಂದ್ ಕುಪ್ಪಿ WINE ಕೊಡಿ
ond bATli WINE koDi
ond kuppi WINE koDi
A peg ಒಂದ್ ಗುಟ್ಟಿ ond' guTTi
A pint ಒಂದ್ ಹೂಜಿ ond' hUji
_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please (....) ಮತ್ತೆ (....) ಕೊಡಿ
(....)’ನೂ (....)’ನೂ ಕೊಡಿ
(....) matte (....) koDi
(....)'nU (....)'nU koDi
Alcohol (informal, colloquial) ಹೆಂಡ
ಯೆಂಡ
ಯೆಣ್ಣೆ
heNDa
yeNDa
yeNNe
Liquor (formal) ಸಾರಾಯಿ
ಕಳ್ಳು
sArAyi
kaLLu
Sake (alcohol made of rice) ಬತ್ತದ ಹೆಂಡ battada heNDa;
Alcohol made of jaggery ಬೆಲ್ಲದ ಹೆಂಡ bellada heNDa;
Wine ವೈನ್(ಉ); WINE vain(u)'; WINE;
Whiskey ವಿಸ್ಕಿ; WISKEY viski; WISKEY;
Vodka ರಮ್ಮು; RUM rammu; RUM;
Rum ವೊಡ್ಕ; VODKA voDka; VODKA;
Soda ಸೋಡ; SODA sODa; SODA;
Club soda CLUB SODA CLUBSODA;
Coke/Pepsi COKE/PEPSI COKE/PEPSI;
[Orange] Juice [ORANGE] ಜೂಸ್ [ORANGE] jUs
Water ನೀರ್(ಉ); nIr(u)
Do you have any bar snacks ತಿನ್ನೋ’ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ [ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ] ಇದೆಯಾ?
ತಿನ್ನ್’ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ [ಚಿರದಿಂಡಿ/SNACKS] ಉಂಟಾ?
tinnO'dakke EnAdrU [kurukalu tiNDi] ideyA?
tinn'likke EnAra [ciradiNDi/SNACKS] uNTA?
One more, please ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೊಡಿ; inn'ond koDi;
Another round, please ಮತ್ತೊಂದ್ ಸುತ್ತ್ ಆಗಲಿ; <br\> ಇನ್ನೊಂದ್ ಸುತ್ತು/ROUND [ಕುಡಿಯೋಣ]; mattond sutt Agali; <br\> innond suttu/ROUND [kuDiyONa];
When is closing time? [BAR]’ಅನ್ನ ಎಷ್ಟ್’ಗಂಟೆಗ್ ಮುಚ್ಚ್ತಾರೆ
BAR ಎಷ್ಟ್’ಹೊತ್ತಿಗ್ ಮುಚ್ಚತ್ತೆ
[BAR]'anna eShT'gaNTeg mucctAre
BAR eShT'hottig muccatte

On the phone edit

English Kannada Transliteration
Telephone ಟೆಲಿಫೋನು
ಫೋನು
ದೂರವಾಣಿ
TeliphOnu
phOnu
dUravANi
Mobile phone ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು
ಸೆಲ್ಲ್ ಫೋನು
mobail phOnu
sell phOnu
Telephone number ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್
ಫೋನ್ ನಂಬರ್
ದೂರವಾಣಿ ಅಂಕಿ
TeliphOn nambar
phOn nambar
dUravANi anki
Phone book TELEPHONE DIRECTORY TELEPHONE DIRECTORY
Hello (only on the phone) ಹಲೋ halO; HELLO;
May I speak to (....) ನಾನ್ (....)’ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ ಬವುದಾ? nAn (....)'avara hatra mAtADa bavudA?
Is (....) there? (....)’ಅವರು ಇದಾರಾ? (....)'avaru idArA?
Who is calling? (Lit. who is speaking?) ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತ್’ಇರೋದು? yAr mAtADt'irOdu?
One moment, please. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ ond nimiSha taDIri
(....) is not here right now. ಈಗ (....)’ಅವರು ಇಲ್ಲ್’ಇಲ್ಲ
ಈಗ (....)’ಅವರು OFFICE’ನಲ್ಲ್’ಇಲ್ಲ
Iga (....)'avaru ill'illa
Iga (....)'avaru OFFICE'nall'illa
I will call you again later ನಾನ್ ಆಮೇಲ್ ನಿಮಗ್ PHONE ಮಾಡ್ತೀನಿ nAn AmEl nimag PHONE mADtIni
you have got the wrong number ನೀವ್ ತಪ್ಪಾದ್ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಿದೀರಿ nIv tappAd nambar ottidIri
I got the wrong number ನನಗ್ ತಪ್ಪಾದ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ nanag tappAd nambar sikkide
The line is busy ಲೈನು BUSY ಆಗಿದೆ lainu BUSY Agide
What is your phone number? ನಿಮ್ಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು?
ನಿಮ್ಮ್ PHONE NUMBER ಹೇಳಿ
nimm phOn nambar eShTu?
nimm PHONE NUMBER hELi

Shopping edit

English Kannada Transliteration
Do you have this in my size? ಇದ್ ನನ್ನ್ ಅಳತೇಲ್ ಇದೆಯಾ?
ಇದ್ ನನ್ನಳತೆ’ಯಲ್ ಉಂಟಾ?
id nann aLatEl ideyA?
id nannaLate'yal uNTA?
How much is this? ಇದಕ್ಕ್’ ಎಷ್ಟ್’ಆಗುತ್ತೆ?;
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
idakk' eShT'Agutte?;
idara bele eShTu?
That's too expensive ತೀರಾ ದುಬಾರಿ;
ಬಹ್ಳ ತುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು;
tIrA dubAri;
bahLa tuTTi Aytu;
That's inexpensive(cheap) ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ
ಬಹಳ ಸೋವಿ;
eShTu kaDime bele
bahaLa sOvi;
Would you take _____? (...)’ಅನ್ನ ತಗೊಣ್’ತೀರ (...)'anna tagoN'tIra
expensive ದುಬಾರಿ;
ತುಟ್ಟಿ
dubAri; <br\> tuTTi
Cheap ಸೋವಿ; ಸವಿ;
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ;
sOvi; savi; <br\> kaDime bele;
I can't afford it ನಾನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಾಕ್ ಅಗೋದಿಲ್ಲ; <br\> ನನ್ಗ್ ತಗೋಣಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ; nAn aShTu koDAk agOdilla; <br\> nang tagONAk AgOdilla;
I don't want it ನನಗ್ ಇದ್ ಬೇಡ nanag id bEDa
You're cheating me ನೀವ್ ನನಗ್ [ಏನೋ] ಮೋಸ ಮಾಡ್ತ್’ಇದೀರ nIv nanag [EnO] mOsa mADt'idIra
I'm not interested ನನಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ nanag iShTa illa
OK, I'll take it ಸರಿ, ನಾನ್ ತಗೊಣ್’ತೀನಿ;
ಆಗಲಿ, ನಾ ಇದನ್ ಕೊಂಡ್’ಕೊಣ್ತೀನಿ
sari, nAn tagoN'tIni; <br\> Agali, nA idan koND'koNtIni
Can I have a bag? ನನಗ್ ಒಂದ್ ಚೀಲ ಕೊಡ್ತೀರ nanag ond cIla koDtIra
Please provide me with a carrier-bag ಒಂದ್ [PLASTIC] ಕೈಚೀಲ ಕೊಡಿ
ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ
ond' [PLASTIC] kaicIla koDi
ond' CARRY-BAG (kyAri byAg) koDi
Do you ship (overseas)? ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ PARCEL ಮಾಡ್ತೀರ? horadESakke PARCEL mADtIra?
I need ____ ನನಗ್ (...) ಬೇಕು nanag (...) bEku
I need toothpaste ನನಗ್ (TOOTHPASTE) ಬೇಕು nanag (TOOTHPASTE) bEku
I need a toothbrush ನನಗ್ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ (BRUSH) ಬೇಕು
ನನಗ್ ಓಂದ್(TOOTHBRUSH) ಬೇಕು
nanag hallujjO ( BRUSH) bEku<br\>nanag Ond( TOOTHBRUSH) bEku
I need soap ನನಗ್ (SOAP) ಬೇಕು nanag (SOAP) bEku
I need shampoo ನನಗ್ (SHAMPOO) ಬೇಕು nanag (SHAMPOO) bEku
I need pain reliever ನನಗ್ (PAIN RELIEF ಮಾತ್ರೆ/ಮುಲಾಮ್) ಬೇಕು nanag (PAIN RELIEF mAtre/mulAm) bEku
I need cold medicine ನನಗ್ (ಶೀತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ) ಬೇಕು nanag (SItakke mAtre) bEku
I need a razor ನನಗ್ ಒಂದ್ (BLADE) ಬೇಕು nanag ond (BLADE) bEku
I need an umbrella ನನಗ್ ಒಂದ್ (ಛತ್ರಿ/ಕೊಡೆ) ಬೇಕು nanag ond (Chatri/koDe) bEku
I need sunblock lotion ನನಗ್ (SUNBLOCK LOTION) ಬೇಕು nanag (SUNBLOCK LOTION) bEku
I need a postcard ನನಗ್ ಒಂದ್ (ಅಂಚೆ’ಪತ್ರ/POSTCARD) ಬೇಕು nanag (ance'patra/POSTCARD) bEku
I need poststamps ನನಗ್ (ಅಂಚೆ’ಚೀಟಿ/STAMPS) ಬೇಕು nanag (ance'cITi/STAMPS) bEku
I need batteries ನನಗ್ (BATTERIES) ಬೇಕು nanag (BATTERIES) bEku
I need writing paper ನನಗ್ (ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ [ಬಿಳಿ]ಹಾಳೆ/WHITEPAPER) ಬೇಕು nanag (bareyOdakke [biLi]hALe/WHITEPAPER) bEku
I need a pen ನನಗ್ ಒಂದ್ (PEN) ಬೇಕು nanag ond (PEN) bEku
I need English-language books ನನಗ್ (ENGLISH’ಇನ BOOKS) ಬೇಕು nanag (ENGLISH'ina BOOKS) bEku
I need English-language magazines ನನಗ್ (ENGLISH’ಇನ MAGAZINES) ಬೇಕು nanag (ENGLISH'ina MAGAZINES) bEku
I need an English-language newspaper ನನಗ್ ಒಂದ್ (ENGLISH’ಇನ NEWSPAPER) ಬೇಕು nanag ond (ENGLISH'ina NEWSPAPER) bEku
I need an English-Kannada dictionary ನನಗ್ (ENGLISH-KANNADA DICTIONARY) ಬೇಕು nanag ond (ENGLISH-KANNADA DICTIONARY) bEku

Driving edit

What's that sign?


ROAD
dAri "ದಾರಿ"
HIGHWAY
heddAri "ಹೆದ್ದಾರಿ"
SMALL ROAD / LANE
hAdi "ಹಾದಿ"
raste "ರಸ್ತೆ"
MAIN ROAD
doDDa raste "ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ"
mukhya raste "ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ"
STREET / COLONY
bIdi "ಬೀದಿ"
kEri "ಕೇರಿ"
BYLANE
ONi "ಓಣಿ"
AVENUE
doDDa'bIdi "ದೊಡ್ಡ’ಬೀದಿ"
rAja'bIdi "ರಾಜ’ಬೀದಿ"
ROUNDABOUT
baLasu'dAri "ಬಳಸು’ದಾರಿ"
suttu'dAri "ಸುತ್ತು’ದಾರಿ"
BRIDGE
sEtuve "ಸೇತುವೆ"
CROSS
tiruvu "ತಿರುವು"
FLYOVER
flyover
UNDERPASS
suranga raste "ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ"
SUBWAY
suranga dAri "ಸುರಂಗ ದಾರಿ"
English Kannada Transliteration
I want to rent a car ನನಗ್ ಒಂದ್ CAR ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕು nanag ond CAR bADigege bEku
Can I get insurance? ನನಗ್ INSURANCE ಸಿಗುತ್ತಾ?
ನಾನ್ INSURANCE ಪಡಿ’ಬವುದಾ?
nanag INSURANCE siguttA?
nAn INSURANCE paDi'bavudA?
stop (on a street sign) ನಿಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲಿರಿ
nillu;
nilliri
one way ONE WAY ದಾರಿ ONE WAY dAri
no parking ನಿಲುಗಡೆ ಇಲ್ಲ nilugaDe illa
speed limit ವೇಗದ ಮಿತಿ vEgada miti
petrol ಪೆಟ್ರೋಲು PETROL
diesel ಡೀಜಲ DIESEL

Authority edit

English Kannada Transliteration
I haven't done anything wrong ನಾನ್ ಏನೂ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ nAn EnU tapp[u] mADilla
It was a misunderstanding ಏನೋ ತಪ್ಪ್’ ತಿಳ್’ಕೊಂಡ್’ಇದ್ದ್’ವಿ EnO tapp' tiL'koND'idd'vi
Where are you taking me? ನನ್ನ[ನ್] ಎಲ್ಲಿಗ್[ಎ] ಕರ್’ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತ್’ಇದೀರ? nanna[n] ellig[e] kar'koND hOgt'idIra?
Am I under arrest? ನನ್ನ[ನ್] ARREST ಮಾಡ್ತ’ಇದೀರ? nanna[n] ARREST mADta'idIra?
I am an American/British citizen ನಾನು AMERICAN/BRITISH;
ನಾನ್ AMERICA/BRITAIN ದೇಶದ್’ಅವನು/ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ
nAnu AMERICAN/BRITISH;
nAnu AMERICA/BRITAIN dESad'avanu/dESada praje
I want to talk to the American/British embassy. ನಾನ್ AMERICA/BRITISH EMBASSY’ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್’ಬೇಕು? nAn AMERICA/BRITISH EMBASSY'avara jote mAtAD'bEku?
I want to talk to a Lawer. ನಾನ್ ಒಬ್ಬ್’ LAWER’ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್’ಬೇಕು?
ನಾನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ LAWER ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್’ಬೇಕು
nAn obb' LAWER'avara jote mAtAD'bEku?
nAn yArAdrU LAWER jote mAtAD'bEku
Can I just pay a fine now? ನಾನ್ ಈಗಲೇ FINE ಕಟ್ಟ್’ಬವುದಾ?
ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ FINE ಕಟ್ಟ್’ಬವುದಾ?
nAn IgalE FINE kaTT'bavudA?
nAn illE FINE kaTT'bavudA?

Typical Kannada formal expressions edit

English Kannada Transliteration Comments
"yes it is, isn't it?" [what shall we do?] ಹೌದ್’ಅಲಾ? [ಏನು ಮಾಡೋಣ?] haud'alaa? [Enu mADONa?] General agreement. [Used when acknowleding a mistake or disagreement on some issue]
"I have made you wait (terribly) long." ನಿಮ್ಮ್’ಅನ್ನ ತುಂಬ ಕಾಯಿಸಿ’ಬಿಟ್ಟೆ. nimm'anna tumba kAyisi'biTTe. Used as an excuse after any amount of downtime, even just seconds. Often also used as a starter to get things going again
"I will receive." [Its my good fortune that, I am receiving (something/somebody)] ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ (rarely used) nanna bhAgya (rarely used) To yourself before receiving (welcoming) someone or when accepting something offered to you.
"I will receive." [my pleasure to do so] ತುಂಬ ಸಂತೋಷ tumba santOSha To yourself before receiving(welcoming) some one or when accepting something offered to you.
"I will trouble you." [don't get pissed off] ನಿಮಗ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದ್’ರೆ ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ [ಬೇಜಾರ್ ಆಗಬೇಡಿ] (informal) nimag ondiShTu tond're koDtIdIni [bEjAr AgabEDi] (informal) I am causing you inconvinience, sorry to bother you
"I will trouble you." [pardon me] ನಿಮಗ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದ್’ರೆ ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ [ಕ್ಷಮಿಸಿ] (informal) nimag ondiShTu tond're koDtIdIni [kShamisi] (informal) When entering your superiors room or an unfamiliar house, when trying to get someone's attention or generally when interrupting someone
"I have troubled you a lot." [pardon me] ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದ್’ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ [ಕ್ಷಮಿಸಿ] nimage tumba tond're koTTe [kShamisi] When leaving your superiors room or an unfamiliar house or generally as "Sorry to have bothered you, carry on."
"Is it alright?" ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಉಂಟಾ?
ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ?
ellaa sari uNTA?
ellaa sari ideyA?
For general reassurance. Generally a interrogative sentence to inquire if something or somebody is alright
"[Its] Great!", "Incredible [it is]!" ಸಖತ್ತ್[ಆಗಿದೆ]! sakhatt[Agide]! Very popular amongst youngsters
"How cute!" ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ! eShTu muddAgide! Generally used when you come across very beautiful things/children
"ummm..." ಞೂ~... / ~ಉಂ... unnn.. / ummm.. generally used while thinking about something. Can be lengthened indefinitely and is hence useful to stall for time when thinking about a real answer
"Lie!" ಸುಳ್ಳೆ! (Usage: North Karnataka) suLLe! (Usage: North Karnataka) Doesn't necessarily accuse one of lying, usually used in the sense of "Seriously?!"
"Enjoy!" ಮಜಾ ಮಾಡ್ರಿ majA mADri Have fun

Family edit

English Kannada Transliteration
Are you married? ನಿಮ್ಮ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? nimm maduve AgideyA?
I am married ನನ್ನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ
ನಂದ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ
nann maduve Agide
nand maduve Agide
I am single
(Lit. I am not married [yet])
ನನ್ನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ನಂದ್ [ಇನ್ನೂ] ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ
nand [innU] maduve Agilla
I am all alone
(Lit. I am aloof in this town
[i.e., no siblings/relatives to resort to])
ನಾನ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ
ನಾನ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದೀನಿ
nAn obbaNTiga
nnAn oNTiyAgi idIni
Do you have brothers and sisters? ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕ’ತಂಗೀರು, ಅಣ್ಣ’ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇದಾರ? nimage akka'tangIru, aNNa'tammandru idAra?
Do you have children? ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕ್’ಳು ಇದಾರ? nimage makk'Lu idAra?


This Kannada phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!