Shosanbetsu konpira crop.png
Shosanbetsu village wooden torii, Hokkaido, Japan