Open main menu

User language templates aid multilingual communication by making it easier to indicate language(s) one can speak. The idea originated on the Wikimedia Commons [1] and has also been implemented to varying extents on some other sites using Mediawiki software, including Wikivoyage.

Contents

InstructionsEdit

Wikivoyage:Babel
en This user is a native speaker of English.
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.

To participate, you can add the Babel template to your user page by following these instructions:

 • Start off with {{Babel|.
 • Next add one of the following codes for each language you speak or understand, separated by |, where xx is the Wikivoyage code for the language. The general usage of each code level is as follows (note that not all languages have all levels, but you may create the template you are missing):
  • xx-0 if you don't understand the language at all. Don't use it for every language you don't know; only when there is some reason why you might be expected to know it.
  • xx-1 for basic ability - enough to understand written material or simple questions in this language.
  • xx-2 for intermediate ability - enough for editing or discussions.
  • xx-3 for advanced level - though you can write in this language with no problem, some small errors might occur.
  • xx-4 for 'near-native' level - although it's not your first language from birth, your ability is something like that of a native speaker.
  • xx (no hyphen or number) for native speakers who use a language every day and have a perfect grasp of it, including colloquialisms.
 • Then finish by adding closing braces: }}

So, for example, {{Babel|en|de-1}} would indicate a native speaker of English with basic knowledge of German.

Use {{subst:Babel| instead if you don't want your Babel to be affected by future modifications and/or deletions to the templates involved.

You can help expand this system by creating templates for your language.

LanguagesEdit

Note: This list is sorted by language name, not language code.

Afrikaans (af)Edit

{{User af-0}}
af-0 Hierdie persoon verstaan geen Afrikaans nie (of kan dit slegs met moeilikheid verstaan , of will dit nie praat nie).
{{User af-1}}
af-1 Hierdie persoon kan bydraes maak met eenvoudige Afrikaans.
{{User af-2}}
af-2 Hierdie persoon kan bydraes maak met gemiddelde Afrikaans.
{{User af-3}}
af-3 Hierdie persoon kan bydraes maak met gevorderde Afrikaans.
{{User af-4}}
af-4 Hierdie persoon se gebruik van Afrikaans is amper so goed as 'n eerste taal gebruiker.
{{User af}}
af Hierdie persoon se eerste taal is Afrikaans.

Albanian (sq)Edit

{{User sq-0}}
sq-0 Ky përdorues nuk kupton gjuhën shqipe (ose kupton me vështirësi).
{{User sq-1}}
sq-1 Ky përdorues mund të kuptojë gjuhën shqipe në një nivel fillestar.
{{User sq-2}}
sq-2 Ky përdorues mund të kuptojë gjuhën shqipe në një nivel mesatar.
{{User sq-3}}
sq-3 Ky përdorues mund të kuptojë gjuhën shqipe në një nivel të përparuar.
{{User sq-4}}
sq-4 Ky përdorues njeh shqipennivel të gjuhës amtare.
{{User sq}}
sq Gjuha amtare e këtij përdoruesi është shqipja.

Arabic (ar)Edit

{{User ar-0}}
ar-0 هذا المستخدم لا يفهم اللغة العربية (أو يفهمها بمشقة أو لا يريد أن يتحدث بها)
{{User ar-1}}
ar-1 هذا المستخدم يعرف مبادئ العربية.
{{User ar-2}}
ar-2 هذا المستخدم قادر على التواصل باللغة العربية بمرحلة متوسطة
{{User ar-3}}
ar-3 هذا المستخدم قادر على التواصل باللغة العربية بمرحلة متقدمة
{{User ar-4}}
ar-4 هذا المستخدم قادر على التواصل باللغة العربية بمرحلة قريبة من متكلمي اللغة الأم الأصليين
{{User ar}}
ar هذا المستخدم يتحدث العربية و هي لغته الأم

Armenian (hy)Edit

{{User hy-0}}
hy-0 Տվյալ մասնակիցը չի հասկանում հայերեն (կամ հասկանում է մեծ դժվարությամբ)։
{{User hy-1}}
hy-1 Տվյալ մասնակիցը նախագծի մեջ կարող է կատարել ներդրո��մ հայերեն լեզվով նախնական մակարդակով։
{{User hy-2}}
hy-2 Տվյալ մասնակիցը նախագծի մեջ կարող է կատարել ներդրո��մ հայերեն լեզվով միջին մակարդակով։
{{User hy-3}}
hy-3 Տվյալ մասնակիցը նախագծի մեջ կարող է կատարել ներդրո��մ հայերեն լեզվով բարձր մակարդակով։
{{User hy-4}}
hy-4 Տվյալ մասնակիցը տիրապետում է հայերենին համարյա որպես մայրենի լեզվի։
{{User hy}}
hy Հայերենը հանդիսանում է մայրենի լեզու տվյալ մասնակցի համար։

Azerbaijani (az)Edit

{{User az-0}}
az-0 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini heç nə başa düşmir.
{{User az-1}}
az-1 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini aşağı səviyyədə başa düşür.
{{User az-2}}
az-2 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini aralıq səviyyədə başa düşür.
{{User az-3}}
az-3 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini yüksək səviyyədə başa düşür.
{{User az-4}}
az-4 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini ana dili kimi başa düşür.
{{User az}}
az Bu istifadəçi Azərbaycanlıdır.

Bahasa Melayu (ms)Edit

{{User ms-0}}
{{User ms-1}}
ms-1 Pengguna ini boleh menyumbang dengan tahap asas dalam Bahasa Melayu.
{{User ms-2}}
ms-2 Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf yang sederhana dalam Bahasa Melayu.
{{User ms-3}}
ms-3 Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf yang baik dalam Bahasa Melayu.
{{User ms-4}}
ms-4 Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf semacam bahasa ibunda dalam Bahasa Melayu.
{{User ms}}
ms Bahasa ibunda pengguna ini adalah Bahasa Melayu.

Bengali (bn)Edit

{{User bn-0}}
bn-0 এই ব্যবহারকারীর বাংলা ভাষা বোঝেন না।
{{User bn-1}}
bn-1 এই ব্যবহারকারী বাংলা ভাষার প্রাথমিক প্রয়োগ করতে পারেন।
{{User bn-2}}
bn-2 এই ব্যবহারকারী বাংলা ভাষার মধ্যবর্তী প্রয়োগ করতে পারেন।
{{User bn-3}}
bn-3 এই ব্যবহারকারী বাংলা ভাষার দক্ষ প্রয়োগ করতে পারেন।
{{User bn-4}}
bn-4 এই ব্যবহারকারী বাংলা ভাষা প্রায় মাতৃভাষা স্তরে প্রয়োগ করতে পারেন।
{{User bn}}
bn বাংলা এই ব্যবহারকারীর মাতৃভাষা।

Bulgarian (bg)Edit

{{User bg-0}}
bg-0 Този потребител не знае по български език.
{{User bg-1}}
bg-1 Този потребител има начални познания по български език.
{{User bg-2}}
bg-2 Този потребител има познания на средно ниво по български език.
{{User bg-3}}
bg-3 Този потребител има задълбочени познания по български език.
{{User bg-4}}
bg-4 Този потребител говори български език на ниво почти като р��ден език.
{{User bg}}
bg Родният език на този потребител е български.

Catalan (ca)Edit

{{User ca-0}}
ca-0 Aquest usuari no entén el català (o li costa molt d'entendre).
{{User ca-1}}
ca-1 Aquest usuari pot contribuir amb un nivell bàsic de català.
{{User ca-2}}
ca-2 Aquest usuari pot contribuir amb un nivell mitjà de català.
{{User ca-3}}
ca-3 Aquest usuari pot contribuir amb un nivell avançat de català.
{{User ca-4}}
ca-4 El nivell d'aquest usuari correspon al d'un parlant natiu del català.
{{User ca}}
ca Aquest usuari té el català com a llengua materna.

Cebuano (ceb)Edit

{{User ceb-0}}
{{User ceb-1}}
{{User ceb-2}}
{{User ceb-3}}
{{User ceb-4}}
{{User ceb}}
ceb Ang Binisaya/Sinugboanon nianing tawhana susama sa usa ka lumad.

Chinese (zh)Edit

{{User zh-0}}
zh-0 该用户完全不懂中文,或不愿意以此语言进行交流。
{{User zh-1}}
zh-1 该用户能以初级程度中文进行交流。
{{User zh-2}}
zh-2 该用户能以中级程度中文进行交流。
{{User zh-3}}
zh-3 该用户能以高级程度中文进行交流。
{{User zh-4}}
zh-4 该用户能以近乎母语程度中文进行交流。
{{User zh}}
zh 该用户的母语汉语,能以流利的中文进行交流。

Croatian (hr)Edit

{{User hr-0}}
{{User hr-1}}
hr-1 Ovaj korisnik može pridonijeti osnovnim poznavanjem hrvatskog jezika.
{{User hr-2}}
hr-2 Ovaj korisnik može pridonijeti srednjim poznavanjem hrvatskog jezika.
{{User hr-3}}
hr-3 Ovaj korisnik može pridonijeti naprednim poznavanjem hrvatskog jezika.
{{User hr-4}}
hr-4 Ovaj suradnik hrvatski razumije kao da mu je materinski jezik.
{{User hr}}
hr Materinski jezik ovog korisnika je hrvatski.

Czech (cz)Edit

{{User cz-0}}
cz-0 Tento redaktor nerozumí česky.
{{User cz-1}}
cz-1 Tento redaktor rozumí trochu česky.
{{User cz-2}}
cz-2 Tento redaktor rozumí dobře česky. Je schopen upravovat články a diskutovat.
{{User cz-3}}
cz-3 Tento redaktor rozumí velmi dobře česky. Může bez problémů psát, ale může se také zmýlit.
{{User cz-4}}
cz-4 Tomuto redaktorovi je čeština blízká téměř jako mateřština.
{{User cz}}
cz Tento redaktor má češtinu jako mateřský jazyk.

Danish (da)Edit

{{User da-0}}
da-0 Denne bruger forstår ikke dansk.
{{User da-1}}
da-1 Denne bruger har et grundlæggende kendskab til dansk.
{{User da-2}}
da-2 Denne brugers kendskab til dansk er på mellemniveau.
{{User da-3}}
da-3 Denne bruger kan bidrage på flydende dansk.
{{User da-4}}
da-4 Denne bruger taler dansk som en indfødt.
{{User da}}
da Denne bruger har dansk som modersmål.

Dutch (nl)Edit

{{User nl-0}}
nl-0 Deze gebruiker begrijpt geen Nederlands (of kan het slechts met veel moeite begrijpen).
{{User nl-1}}
nl-1 Deze gebruiker heeft elementaire kennis van het Nederlands.
{{User nl-2}}
nl-2 Deze gebruiker heeft middelmatige kennis van het Nederlands.
{{User nl-3}}
nl-3 Deze gebruiker spreekt uitstekend Nederlands.
{{User nl-4}}
nl-4 Deze gebruiker spreekt Nederlands gelijk de moedertaal.
{{User nl}}
nl Deze gebruiker heeft Nederlands als moedertaal.

English (en)Edit

{{User en-0}}
en-0 This person does not understand English (or understands it with considerable difficulties, or does not want to speak English).
{{User en-1}}
en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.
{{User en-2}}
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
{{User en-3}}
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
{{User en-4}}
en-4 This user is able to contribute with a near-native level of English.
{{User en}}
en This user is a native speaker of English.

Estonian (et)Edit

{{User et-0}}
et-0 See kasutaja ei valda eesti keelt (või mõistab seda tõsiste raskustega).
{{User et-1}}
{{User et-2}}
{{User et-3}}
{{User et-4}}
{{User et}}
et Selle kasutaja emakeel on eesti keel.

Esperanto (eo)Edit

{{User eo-0}}
eo-0 Ĉi tiu uzanto ne komprenas la lingvon Esperanto, aŭ tre malfacile komprenas, aŭ ne volas paroli ĝin.
{{User eo-1}}
eo-1 Ĉi tiu uzanto povas komuniki per baza nivelo de Esperanto.
{{User eo-2}}
eo-2 Ĉi tiu uzanto povas komuniki per meza nivelo de Esperanto.
{{User eo-3}}
eo-3 Ĉi tiu uzanto povas komuniki per alta aŭ flua nivelo de Esperanto.
{{User eo-4}}
eo-4 Ĉi tiu uzanto parolas Esperanton preskaŭ kiel denaskulo.
{{User eo}}
eo Ĉi tiu uzanto estas denaska parolanto de Esperanto.

Finnish (fi)Edit

{{User fi-0}}
fi-0 Tämä käyttäjä ymmärtää suomea hyvin vähän tai ei yhtään.
{{User fi-1}}
fi-1 Tämä käyttäjä osaa suomea vähän.
{{User fi-2}}
fi-2 Tämä käyttäjä osaa suomea kohtalaisesti.
{{User fi-3}}
fi-3 Tämä käyttäjä osaa suomea erinomaisesti.
{{User fi-4}}
fi-4 Tämä käyttäjä osaa suomea äidinkielen tavoin.
{{User fi}}
fi Tämä käyttäjä puhuu suomea äidinkielenään.

French (fr)Edit

{{User fr-0}}
fr-0 Cette personne ne comprend pas le français (ou ne le comprend pas sans grande difficulté).
{{User fr-1}}
fr-1 Cette personne peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
{{User fr-2}}
fr-2 Cette personne peut contribuer avec un niveau moyen en français.
{{User fr-3}}
fr-3 Cette personne peut contribuer avec un niveau avancé de français.
{{User fr-4}}
fr-4 Cet utilisateur parle français à un niveau comparable à la langue maternelle.
{{User fr}}
fr Cette personne parle français comme langue maternelle.

Georgian (ka)Edit

{{User ka-0}}
ka-0 ეს მომხმარებელი ქართული ენა არ იცი.
{{User ka-1}}
ka-1 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის ელემენტარულ დონეზე.
{{User ka-2}}
ka-2 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის საშუალო დონეზე.
{{User ka-3}}
ka-3 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის მაღალ დონეზე.
{{User ka-4}}
{{User ka}}
ka ამ მომხმარებლისათვის მშობლიური ენა არის ქართული.

German (de)Edit

{{User de-0}}
de-0 Dieser Benutzer hat keine Deutschkenntnisse (oder hat beträchtliche Schwierigkeiten mit der Sprache).
{{User de-1}}
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
{{User de-2}}
de-2 Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse.
{{User de-3}}
de-3 Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
{{User de-4}}
de-4 Dieser Benutzer hat mit einem Muttersprachler vergleichbare Deutschkenntnisse.
{{User de}}
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.

Greek (el)Edit

{{User el-0}}
el-0 Αυτός ο χρήστης δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά (ή τα καταλαβαίνει με πολύ δυσκολία).
{{User el-1}}
el-1 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε βασικού επιπέδου Ελληνικά.
{{User el-2}}
el-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου Ελληνικά.
{{User el-3}}
el-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε ανώτερου επιπέδου Ελληνικά.
{{User el-4}}
el-4 Αυτός ο χρήστης μιλά Ελληνικά σχεδόν ως μητρική γλώσσα.
{{User el}}
el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.

Hebrew (he)Edit

{{User he-0}}
he-0 משתמש זה אינו מבין עברית (או מבין אותה בקשיים ניכרים).‏
{{User he-1}}
he-1 משתמש זה מסוגל לתרום ברמה בסיסית של עברית.‏
{{User he-2}}
he-2 משתמש זה מסוגל לתרום ברמה בינונית של עברית.‏
{{User he-3}}
he-3 משתמש זה מסוגל לתרום ברמה מתקדמת של עברית.‏
{{User he-4}}
he-4 משתמש זה מסוגל לתרום ברמה קרובה לשפת אם של עברית.‏
{{User he}}
he משתמש זה דובר עברית כשפת אם.

Hindi (hi)Edit

{{User hi-0}}
hi-0 यह सदस्य हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं रखते।
{{User hi-1}}
hi-1 यह सदस्य हिन्दी भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान रखते हैं।
{{User hi-2}}
hi-2 यह सदस्य हिन्दी भाषा के मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।
{{User hi-3}}
hi-3 यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
{{User hi-4}}
hi-4 यह सदस्य हिन्दी भाषा का मातृभाषा-जैसा ज्ञान रखते हैं।
{{User hi}}
hi इस सदस्य की मातृभाषा हिन्दी है।

Hungarian (hu)Edit

{{User hu-0}}
hu-0 Ez a szerkesztő nem tud magyarul (vagy csak nagyon nehezen érti meg).
{{User hu-1}}
hu-1 Ez a szerkesztő alapszinten beszéli a magyar nyelvet.
{{User hu-2}}
hu-2 Ez a szerkesztő középszinten beszéli a magyar nyelvet.
{{User hu-3}}
hu-3 Ez a szerkesztő magas szinten beszéli a magyar nyelvet.
{{User hu-4}}
hu-4 Ez a szerkesztő anyanyelvi szinten beszél magyarul.
{{User hu}}
hu Ennek a szerkesztőnek magyar az anyanyelve.

Icelandic (is)Edit

{{User is-0}}
is-0 Þessi notandi skilur litla sem enga íslensku (eða vill ekki nota hana).
{{User is-1}}
is-1 Þessi notandi skilur íslensku eins og byrjandi.
{{User is-2}}
is-2 Þessi notandi hefir meðalskilning á íslensku.
{{User is-3}}
is-3 Þessi notandi skilur íslensku vel.
{{User is-4}}
is-4 Þessi notandi skilur íslensku eins og hún sé nánast hans móðurmál.
{{User is}}
is Íslenska er móðurmál þessa notanda.

Ido (io)Edit

{{User io-0}}
io-0 Ita persono ne intelektas Ido (od komprenas desfacile, od ne deziras parolar Ido).
{{User io-1}}
io-1 Ita persono povas kontributar per bazala kapableso ye Ido.
{{User io-2}}
io-2 Ita persono povas kontributar per mez-grada kapableso ye Ido.
{{User io-3}}
io-3 Ita persono povas kontributar per granda kapableso ye Ido.
{{User io-4}}
io-4 Ita persono parolas Ido simile ad ennaskita parolanto.
{{User io}}
io Ita persono esas ennaskita parolanto ye Ido.

Indonesian (id)Edit

{{User id-0}}
id-0 Pengguna ini tidak mengerti bahasa Indonesia (atau memiliki kesulitan untuk mengerti atau tidak mau berbahasa Indonesia).
{{User id-1}}
id-1 Pengguna ini bisa berbahasa Indonesia pada tingkat dasar.
{{User id-2}}
id-2 Pengguna ini bisa berbahasa Indonesia dengan baik.
{{User id-3}}
id-3 Pengguna ini bisa berbahasa Indonesia dengan sangat baik.
{{User id-4}}
id-4 Pengguna ini bisa berbahasa Indonesia dengan sangat baik dan benar seperti orang Indonesia asli.
{{User id}}
id Bahasa asli pengguna ini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dengan sangat baik dan benar.

Italian (it)Edit

{{User it-0}}
it-0 L'utente non parla l'italiano.
{{User it-1}}
it-1 L'utente può contribuire con un italiano di livello semplice.
{{User it-2}}
it-2 Questo utente può contribuire con un italiano di livello intermedio.
{{User it-3}}
it-3 Questo utente può contribuire con un livello Avanzato di Italiano
{{User it-4}}
it-4 Questo utente è può contribuire con un livello quasi nativo di Italiano.
{{User it}}
it Questo utente è di madrelingua italiana.

Japanese (ja)Edit

{{User ja-0}}
ja-0 この利用者は日本語わかりません(または理解するのがかなり困難です)。
{{User ja-1}}
ja-1 この利用者は簡単日本語を話します。
{{User ja-2}}
ja-2 この利用者はある程度日本語を話します。
{{User ja-3}}
ja-3 この利用者は流暢日本語を話します。
{{User ja-4}}
ja-4 この利用者は母語に近いレベル日本語を話します。
{{User ja}}
ja この利用者は日本語母語としています。

Korean (ko)Edit

{{User ko-0}}
ko-0 이 사용자는 한국어모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.
{{User ko-1}}
ko-1 이 사용자는 간단한국어를 말할 수 있습니다.
{{User ko-2}}
ko-2 이 사용자는 한국어어느 정도 말할 수 있습니다.
{{User ko-3}}
ko-3 이 사용자는 한국어유창하게 할 수 있습니다.
{{User ko-4}}
ko-4 이 사용자는 한국어모어에 준하는 수준으로 할 수 있습니다.
{{User ko}}
ko 이 사용자는 한국어모어입니다.

Kurdish (ku)Edit

{{User ku-0}}
ku-0 ئەم بەکارھینەرەتيناگات لەزمانی کوردیياخود زور بە زەحمەتی تيدەگات ليی,ياخود نايەويت تی بگات ليی.
{{User ku-1}}
ku-1 ئەم بەکارھینەرە بەتوانايە بەشدارى بكات بە ئاستیکى بنەڕەتى له زمانی کوردی.
{{User ku-2}}
ku-2 ئەم بەکارھینەرە بەتوانايە بەشدارى بكات بە ئاستیکى ناوەندى له زمانی کوردی.
{{User ku-3}}
ku-3 ئەم بەکارھینەرە بەتوانايە بەشدارى بكات بە ئاستیکى پێشكەوتوو له زمانی کوردی.
{{User ku-4}}
ku-4 ئەم بەکارھینەرە بەتوانايە بەشدارى بكات بە ئاستیکى نزیک له ئەسلى زمانی کوردی
{{User ku}}
ku ئەم بەکارھینەرە زمانى دايكى کورديە

Latin (la)Edit

{{User la-0}}
{{User la-1}}
{{User la-2}}
la-2 Hic usor media latinitate contribuere potest.
{{User la-3}}
{{User la-4}}
{{User la}}

Lao (lo)Edit

{{User lo-0}}
{{User lo-1}}
lo-1 ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ສາມາດໃຊ້ພາສາລາວໃດ້ໃນລະດັບເບື້ອງຕົ້ນ.
{{User lo-2}}
lo-2 ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ສາມາດໃຊ້ພາສາລາວໃດ້ໃນລະດັບກາງ.
{{User lo-3}}
lo-3 ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ສາມາດໃຊ້ພາສາລາວ ໄດ້ໃນລະດັບສູງ.
{{User lo-4}}
{{User lo}}

Latvian (lv)Edit

{{User lv-0}}
{{User lv-1}}
{{User lv-2}}
{{User lv-3}}
{{User lv-4}}
{{User lv}}
lv Šim lietotājam latviešu valoda ir dzimtā valoda

Lithuanian (lt)Edit

{{User lt-0}}
{{User lt-1}}
{{User lt-2}}
{{User lt-3}}
{{User lt-4}}
{{User lt}}
lt Šio vartotojo gimtoji kalba yra lietuvių.

Maltese (mt)Edit

{{User mt-0}}
mt-0 Dan l-utent ma jifhimx bil-Malti (jew jifhmu b'diffikultà kunsiderabbli).
{{User mt-1}}
mt-1 Dan l-utenti kapaċi jikkontribwixxi b'Malti ta' livell bażiku.
{{User mt-2}}
mt-2 Dan l-utent kapaċi jikkontribwixxi b'Malti ta' livell intermedju.
{{User mt-3}}
mt-3 Dan l-utent kapaċi jikkontribwixxi b'Malti ta' livell avvanzat.
{{User mt-4}}
mt-4 Dan l-utent għandu konoxxenza tal-Malti ta' livell ta' persuna endemika.
{{User mt}}
mt Dan l-utent huwa kelliem nattiv tal-Malti.

Macedonian (mk)Edit

{{User mk-0}}
{{User mk-1}}
{{User mk-2}}
{{User mk-3}}
mk-3 Корисникот напредно зборува македонски.
{{User mk-4}}
mk-4 Корисникот течно го зборува македонски јазик.
{{User mk}}

Norwegian (no)Edit

{{User no-0}}
no-0 Denne brukeren snakker ikke norsk (eller har svært begrensede norsk-kunnskaper).
{{User no-1}}
no-1 Denne brukeren har basiskunnskaper i norsk.
{{User no-2}}
no-2 Denne brukeren har kunskaper på mellomnivå i norsk.
{{User no-3}}
no-3 Denne brukeren behersker norsk flytende.
{{User no-4}}
no-4 Brukeren snakker norsk på samme nivå som en innfødt.
{{User no}}
no Brukeren snakker norsk som morsmål.

Persian (fa)Edit

{{User fa-0}}
fa-0 .این کاربر فارسی نمی‌فهمد
{{User fa-1}}
fa-1 .دانش فارسی این کاربر درسطح مبتدی است
{{User fa-2}}
fa-2 .دانش فارسی این کاربر درسطح متوسط است
{{User fa-3}}
fa-3 دانش فارسی این کاربر درسطح پیشرفته است.
{{User fa-4}}
fa-4 اتسلط این کاربر به‌ زبان فارسی در حد زبان مادری است.
{{User fa}}
fa زبان مادری این کاربر فارسی است.

Polish (pl)Edit

{{User pl-0}}
pl-0 Ta osoba nie rozumie języka polskiego (albo ma z nim olbrzymie trudności).
{{User pl-1}}
pl-1 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym.
{{User pl-2}}
pl-2 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie średniozaawansowanym.
{{User pl-3}}
pl-3 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie zaawansowanym.
{{User pl-4}}
pl-4 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim prawie jak językiem ojczystym.
{{User pl}}
pl Język polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.

Portuguese (pt)Edit

{{User pt-0}}
pt-0 Este usuário não entende Português (ou entende-o com grande dificuldade).
{{User pt-1}}
pt-1 Este usuário pode contribuir com um nível básico de Português.
{{User pt-2}}
pt-2 Este usuário pode contribuir com um nível médio de Português.
{{User pt-3}}
pt-3 Este usuário pode contribuir com um nível avançado de Português.
{{User pt-4}}
pt-4 Este usuário tem domínio do português similar ao de um nativo.
{{User pt}}
pt Este usuário tem como língua materna o Português.

Romanian (ro)Edit

{{User ro-0}}
ro-0 Acest utilizator nu vorbeşte limba română.
{{User ro-1}}
ro-1 Acest utilizator poate contribui cu un nivel de bază de română.
{{User ro-2}}
ro-2 Acest utilizator poate contribui cu un nivel intermediar de română.
{{User ro-3}}
ro-3 Acest utilizator poate contribui cu un nivel avansat de română.
{{User ro-4}}
ro-4 Acest utilizator poate contribui cu un nivel aproape nativ de română.
{{User ro}}
ro Acest utilizator este un vorbitor nativ al limbii române.

Russian (ru)Edit

{{User ru-0}}
ru-0 Этот участник не понимает по-русски (или понимает с большим трудом).
{{User ru-1}}
ru-1 Этот участник может вносить вклад в данный проект на русском языке начального уровня.
{{User ru-2}}
ru-2 Этот участник может вносить вклад в данный проект на русском языке среднего уровня.
{{User ru-3}}
ru-3 Этот участник может вносить вклад в данный проект на русском языке высокого уровня.
{{User ru-4}}
ru-4 Этот участник владеет русским почти как родным.
{{User ru}}
ru Русский язык для данного участника является родным.

Serbian (sr)Edit

{{User sr-0}}
sr-0 Овај корисник не зна српски / srpski језик (или га разуме са знатним потешкоћама).
{{User sr-1}}
sr-1 Овај корисник разуме 'српски / srpski језик на основном нивоу.
{{User sr-2}}
sr-2 Овај корисник разуме српски / srpski језик на средњем нивоу.
{{User sr-3}}
sr-3 Овај корисник разуме српски / srpski језик на напредном нивоу.
{{User sr-4}}
sr-4 Овај корисник течно говори српски / srpski језик.
{{User sr}}
sr Овом корисику је српски језик матерњи

Slovak (sk)Edit

{{User sk-0}}
sk-0 Tento redaktor nerozumie po slovensky.
{{User sk-1}}
sk-1 Tento redaktor rozumie trochu po slovensky.
{{User sk-2}}
sk-2 Tento redaktor rozumie dobre po slovensky. Môže upraviť a diskutovať.
{{User sk-3}}
sk-3 Tento redaktor rozumie velmi dobre po slovensky. Môže písať bez problémov, ale môže sa aj mýliť.
{{User sk-4}}
sk-4 Tento redaktor má slovenčinu blízky ako materinský jazyk.
{{User sk}}
sk Tento redaktor má slovenčinu ako materinský jazyk.

Slovene (sl)Edit

{{User sl-0}}
sl-0 Uporabnik ne razume slovenskega jezika ali pa ima pri sporazumevanju v slovenščini hude težave.
{{User sl-1}}
sl-1 Uporabnik pozna osnove slovenskega jezika.
{{User sl-2}}
sl-2 Uporabnik srednje dobro govori slovensko.
{{User sl-3}}
sl-3 Uporabnik zelo dobro govori slovenski jezik.
{{User sl-4}}
sl-4 Uporabnik razume slovenski jezik kot da mu je materni jezik.
{{User sl}}
sl Uporabnik govori slovenski jezik kot materni jezik.

Spanish (es)Edit

{{User es-0}}
es-0 En cuanto a este español del usuario no se reconoce, (o es considerablemente difícil) para entender.
{{User es-1}}
es-1 Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
{{User es-2}}
es-2 Este usuario puede contribuir con un nivel intermedio de español.
{{User es-3}}
es-3 Este usuario puede contribuir con un nivel avanzado de español.
{{User es-4}}
es-4 El nivel de este usuario corresponde al de un hablante casi nativo del español.
{{User es}}
es Este usuario tiene el español como lengua materna.

Swahili (sw)Edit

{{User sw-0}}
sw-0 Mtumiaji huyu hasemi Kiswahili.
{{User sw-1}}
sw-1 Mtumiaji huyu aweza kushiriki kwa Kiswahili cha kiwango cha msingi.
{{User sw-2}}
sw-2 Mtumiaji huyu aweza kushiriki kwa Kiswahili cha kiwango cha wastani.
{{User sw-3}}
sw-3 Mtumiaji huyu ni mwongeaji wa Kiswahili Kiwango Cha Juu.
{{User sw-4}}
sw-4 Mtumiaji huyu aweza kushiriki kwa Kiswahili cha Kiwango cha Juu Kabisa.
{{User sw}}
sw Mtumiaji huyu ni mwongeaji wa Kiswahili Fasaha.

Swedish (sv)Edit

{{User sv-0}}
sv-0 Denna användare saknar kunskaper i svenska (eller behärskar det mycket bristfälligt).
{{User sv-1}}
sv-1 Denna användare har baskunskaper i svenska.
{{User sv-2}}
sv-2 Denna användare har kunskaper på mellannivå i svenska.
{{User sv-3}}
sv-3 Denna användare behärskar svenska flytande.
{{User sv-4}}
sv-4 Den här användaren talar svenska på samma nivå som en infödd.
{{User sv}}
sv Den här användaren talar svenska som modersmål.

Tagalog (tl)Edit

{{User tl-0}}
{{User tl-1}}
tl-1 Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa mababang antas.
{{User tl-2}}
tl-2 Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa panggitnang antas.
{{User tl-3}}
tl-3 Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa mataas na antas.
{{User tl-4}}
tl-4 Ang tagagamit na ito ay nakakapagsalita ng Tagalog sa malakatutubong antas.
{{User tl}}
tl Ang tagagamit na ito ay katutubong tagapagsalita ng Tagalog.

Tamil (ta)Edit

{{User ta-0}}
{{User ta-1}}
ta-1 இந்தப் பயனாளர் தமிழில் அடிப்படையான அளவில் ���ங்களித்து உதவமுடியும்.
{{User ta-2}}
ta-2 இந்த பயநாளர் தமிழில் இடைபட்ட அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
{{User ta-3}}
ta-3 இந்த பயநாளர் தமிழில் உயர்தரமான அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
{{User ta-4}}
ta-4 இந்த பயனர் தமிழில் தாய் மொழிக்கு நிகரான அள��ில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
{{User ta}}
ta இந்தப் பயனரின் தாய்மொழி தமிழ் ஆகும்.

Thai (th)Edit

{{User th-0}}
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่สามารถใช้ภาษาไทย (หรือใช้ได้ด้วยความลำบาก หรือไม่ต้องการใช้ภาษาไทย).
{{User th-1}}
th-1 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับพื้นฐาน.
{{User th-2}}
th-2 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับกลาง.
{{User th-3}}
th-3 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับสูง.
{{User th-4}}
th-4 ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้เหมือนเป็นภาษาแม่.
{{User th}}
th ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่.

Turkish (tr)Edit

{{User tr-0}}
tr-0 Bu kullanıcı Türkçe'yi anlamıyor (ya da ancak büyük zorlukla anlayabiliyor ya da Türkçe konuşmak istemiyor).
{{User tr-1}}
tr-1 Bu kullanıcı düşük seviyede Türkçe anlıyor.
{{User tr-2}}
tr-2 Bu kullanıcı orta seviyede Türkçe anlıyor.
{{User tr-3}}
tr-3 Bu kullanıcı yüksek seviyede Türkçe anlıyor.
{{User tr-4}}
tr-4 Bu kullanıcı Türkçeyi ana dili gibi anlıyor.
{{User tr}}
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçe'dir.

Urdu (ur)Edit

{{User ur-0}}
ur-0 یہ شخص اردو زیان سے ناواقف ہے۔
{{User ur-1}}
ur-1 اس صارف کو اردو زبان کا ابتدائی علم ہے۔
{{User ur-2}}
ur-2 اس صارف کو اردو زبان پہ متوسط درجے تک عبور حاصل ہے۔
{{User ur-3}}
ur-3 .یہ کارکن اردو زبان میں مہارت رکھتا ھے
{{User ur-4}}
ur-4 .یہ کارکن اردو زبان اپنی مادری زبان کی طرح استعمال کرتا ہے
{{User ur}}
ur یہ شخص اردو کا صاحبِ زبان ہے۔

Ukrainian (uk)Edit

{{User uk-0}}
uk-0 Цей користувач не розуміє української мови (або розуміє зі значними труднощами).
{{User uk-1}}
uk-1 Користувач може робити внесок українською мовою початковому рівні.
{{User uk-2}}
uk-2 Користувач може робити внесок українською мовою середньому рівні.
{{User uk-3}}
uk-3 Користувач може робити внесок українською мовою високому рівні.
{{User uk-4}}
uk-4 Користувач володiє українською мовою майже на рівні з рiдною.
{{User uk}}
uk Українська мова для цього користувача є рідною.

Vietnamese (vi)Edit

{{User vi-0}}
vi-0 Người này không biết Tiếng Việt (hoặc có hiểu như rất khó khăn, hoặc không muốn hiểu Tiếng Việt).
{{User vi-1}}
vi-1 Người này có thể đóng góp với trình độ Tiếng Việt cơ bản.
{{User vi-2}}
vi-2 Người này có thể đóng góp với một trình độ Tiếng Việt trung cấp.
{{User vi-3}}
vi-3 Người này có thể đóng góp với một trình độ Tiếng Việt nâng cao.
{{User vi-4}}
vi-4 Người này có thể đóng góp với trình độ Tiếng Việt khá sõi.
{{User vi}}
vi Người này nói Tiếng Việt như người bản xứ.

Welsh (cy)Edit

{{User cy-0}}
cy-0 Dim yn siarad Cymraeg.
{{User cy-1}}
cy-1 Mae'r defnyddiwr yn medru cyfrannu gyda safon sylfaenol o Gymraeg.
{{User cy-2}}
cy-2 Mae'r defnyddiwr yn medru cyfrannu gyda safon cyfryngol o Gymraeg.
{{User cy-3}}
cy-3 Mae'r defnyddiwr yn medru cyfrannu gyda safon rhugl o Gymraeg.
{{User cy-4}}
cy-4 Mae'r defnyddiwr yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf.
{{User cy}}
cy Cymraeg ydy'r iaith cyntaf y defnyddiwr hon.

Wolof (wo)Edit

{{User wo-0}}
{{User wo-1}}
wo-1 Nit kii, dafa làkk Wolof bu tuuti rekk.
{{User wo-2}}
wo-2 Nit kii, dafa làkk Wolof bu tane.
{{User wo-3}}
wo-3 Nit kii, dafa làkk Wolof bu baax.
{{User wo-4}}
wo-4 Nit kii, dafa làkk Wolof bu baax torop.
{{User wo}}
wo Nit kii, dafa làkk Wolof gëna baax.

Yoruba (yo)Edit

{{User yo-0}}
yo-0 Oníṣe yìí kò ní ìmọ̀ rárá nínú èdè Yorùbá.
{{User yo-1}}
yo-1 Oníṣe yìí bíntín ní ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
{{User yo-2}}
yo-2 Oníṣe yìí àbọ̀ ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
{{User yo-3}}
yo-3 Oníṣe yìí dáradára ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
{{User yo-4}}
yo-4 Oníṣe yìí bíi pé abínibí ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbà.
{{User yo}}
yo Oníṣe yìí èdè abínibí rẹ̀ ni Yorùbá.

Zulu (zu)Edit

{{User zu-0}}
{{User zu-1}}
zu-1 Lo msebenzisi ukwazi ukusiza ezingeni lesiZulu langanci.
{{User zu-2}}
zu-2 Lo msebenzisi ukwazi ukusiza ezingeni lesiZulu langaphakathi.
{{User zu-3}}
{{User zu-4}}
{{User zu}}

See alsoEdit